Válec ponořený ve vodě

Úloha číslo: 149

Dřevěný válec plave ponořený ve vodě do 2/3 své výšky. Jakou práci je nutno vykonat na vytažení válce tak, že jeho spodní podstava se zvedne do výšky 20 cm nad hladinu? Poloměr válce je 10 cm a jeho výška 60 cm.

 • Zápis

  r = 10 cm = 0,1 m poloměr válce
  h =  60 cm = 0,6 m výška válce
  x = 2/3h ponořená část válce
  a = 20 cm = 0,2 m výška nad hladinou, do které zvedáme válec
  W = ? (J) práce potřebná na zvednutí válce
 • Nápověda 1 - plovoucí válec

  Nakreslete si obrázek plovoucího válce a síly, které na něj působí. Co pro ně platí?

 • Nápověda 2 - síla potřebná na vytahování válce

  Nakreslete si situaci, kdy je válec povytažený o výšku x z vody. Jaké síly na něj nyní působí? Jak velkou silou musíme válec přidržovat, aby se nepotopil?

 • Nápověda 3 - Práce na vytažení na úroveň hladiny

  Jakou práci vykonáme při vytažení válce na úroveň hladiny? Znáte sílu, kterou válec vytahujeme, a dráhu, po které ho vytahujeme. Uvědomte si, že síla není konstantní, ale závisí na výšce povytažení.

 • Nápověda 4 - práce potřebná na vyzvednutí nad hladinu

  Jak velkou práci vykonáme při zvednutí válce z úrovně hladiny do výšky a? Jaká bude celková práce?

 • Číselný výpočet

  Dáno:

  \[r\,=\,10\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}1\,\mathrm{m},\] \[h\,=\,60\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}6\,\mathrm{m},\] \[a\,=\,20\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}2\,\mathrm{m},\] \[g\,=\,9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}},\] \[\rho_\mathrm{v}\,=\,1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}.\]

  Hledáme:

  \[W\,=\,?,\] \[W\,=\,\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right),\] \[W\,=\,\frac {2}{3}\cdot1000{\cdot}3{,}14{\cdot} 0{,}1^2{\cdot}9{,}81{\cdot} 0{,}6\cdot\left(\frac{1}{3}\cdot0{,}6+0{,}2\right)\,\mathrm{J},\] \[W\,=\,49\,\mathrm{J}.\]
 • Celkové řešení

  Nejprve si rozmyslíme, jaké síly působí na válec, když plave, a co pro síly v této situaci platí.

  Plavající válec

  \(\vec{F_\mathrm{G}}\)…tíhová síla

  \(\vec{F_\mathrm{v}}\)…vztlaková síla

  \(h\)…výška válce

  Když válec plave, je tíhová síla v rovnováze se vztlakovou silou.

  Platí:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,F_\mathrm{v},\] \[mg\,=\,V_\mathrm{p}\rho_\mathrm{v} g,\]

  \(m\)…hmotnost válce,

  \(g\)…tíhové zrychlení,

  \(V_\mathrm{p}\)…objem ponořené části válce,

  \(\rho_\mathrm{v}\)…hustota vody.

  Hmotnost válce vyjádříme pomocí jeho hustoty a objemu:

  \[\rho_\mathrm{d} V_\mathrm{v}g\,=\,V_\mathrm{p}\rho_\mathrm{v} g,\]

  \(\rho_\mathrm{d}\)…hustota dřeva,

  \(V_\mathrm{v}\)…objem válce.

  Objem válce a jeho ponořené části ještě vyjádříme pomocí výšky a plochy podstavy a zjistíme vztah mezi hustotou dřeva a vody:

  \[\rho_\mathrm{d}Shg\,=\,\rho_\mathrm{v}S\frac{2}{3}h g,\] \[\rho_\mathrm{d}\,=\,\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v}.\tag{1}\]

  Nyní rozebereme situaci, kdy je válec povytažený z vody o výšku x.

  Povytažený válec

  \(\vec{F_\mathrm{G}}\)…tíhová síla,

  \(\vec{F_\mathrm{v}^{'}}\)…vztlaková síla,

  \(\vec{F}\)…síla, kterou válec vytahujeme.

  Povytáhneme-li válec o výšku x z vody, zmenší se ponořený objem válce, a tím i vztlaková síla, která na něj působí. Předpokládáme-li, že válec vytahujeme rovnoměrným pohybem, musíme ho v této situaci přidržovat silou, jejíž velikost je rovna právě úbytku vztlakové síly:

  \[F\,=\,V_\mathrm{x}\rho_\mathrm{v}g\,=\,S\rho_\mathrm{v}gx.\tag{2}\]

  Síla, kterou válec vytahujeme, je úměrná jeho povytažení z vody.

  Proměnná síla působí ve směru posunutí. Práci můžeme spočítat podle vztahu:

  \[W_1\,=\,\int_\mathrm{x_1}^\mathrm{x_2}{F\mathrm{d}x}.\]

  Za F dosadíme ze vztahu (2), válec vytahujeme od x1 = 0 do x2 = 2/3 h.

  \[W_1\,=\,\int_{0}^{\frac{2}{3}h}{S\rho_\mathrm{v}gx\mathrm{d}x}\,=\,S\rho_\mathrm{v}g\int_{0}^{\frac{2}{3}h}{x\mathrm{d}x},\] \[W_1\,=\,S\rho_\mathrm{v}g\left[\frac{x^{2}}{2}\right]_{0}^{\frac{2}{3}h}=S\rho_\mathrm{v}g\frac{2}{9}h^2,\] \[W_1\,=\,\frac{2}{9}\pi r^2\rho_\mathrm{v}h^2g.\tag{3}\]

  Poznámka: Grafické řešení

  Práci potřebnou na vytažení válce z vody můžeme také určit s pomocí grafu závislosti síly F na výšce povytažení válce z vody x.

  Graf závislosti síly F na výšce povytažení x

  Plave-li válec ve vodě, je x = 0 a síla F = 0. Při vytažení válce na úroveň hladiny je \(x\,=\,\frac{2}{3}h\) a válec musíme držet silou Fmax, která je rovna jeho tíze:

  \[F_\mathrm{max}\,=\,F_\mathrm{G}\,=\,mg\,=\,\rho_\mathrm{d} Vg=\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2hg.\]

  Práce je rovna obsahu plochy pod křivkou. Platí tedy:

  \[W_1\,=\,\frac{F_\mathrm{max}\frac{2}{3}h}{2}\,=\,\frac{2}{9}\rho_\mathrm{v} \pi r^2h^2g.\]

  Práce, kterou musíme vykonat na zvednutí válce do výšky a nad hladinu, je rovna přírůstku potenciální energie válce:

  \[W_2\,=\,\Delta E_\mathrm{p},\] \[W_2\,=\,mga,\] \[W_2\,=\,\rho_\mathrm{d}V_\mathrm{v}ga.\]

  Za \(\rho_\mathrm{d}\) dosadíme ze vztahu (1):

  \[W_2\,=\,\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2 hga.\tag{4}\]

  Celková práce je rovna součtu práce potřebné na vytažení z vody a práce potřebné na zvednutí nad hladinu:

  \[W\,=\,W_1+W_2,\] \[W\,=\,\frac{2}{9}\rho_\mathrm{v} \pi r^2h^2g+\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2 hga\,=\,\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right),\] \[W\,=\,\frac {2}{3}\cdot1000{\cdot}3{,}14{\cdot} 0{,}1^2{\cdot}9{,}81{\cdot} 0{,}6(\frac{1}{3}\cdot0{,}6+0{,}2)\,\mathrm{J},\] \[W\,=\,49\,\mathrm{J}.\]

  Opdověď: Práce potřebná na zvednutí válce do výšky 20 cm je \(W\,=\,49\,\mathrm{J}.\)

 • Odpověď

  Práce potřebná na zvednutí válce do výšky 20 cm je \[W=\frac{2}{3}\rho_\mathrm{v} \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right)\,=\,49\,\mathrm{J}.\]

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze