Poměr hmotnosti Země a Slunce

Úloha číslo: 225

Určete poměr hmotností Slunce a Země, jestliže znáte:

 • střední vzdálenost Slunce a Země,
 • dobu oběhu Země kolem Slunce,
 • střední vzdálenost Měsíce a Země,
 • dobu oběhu Měsíce kolem Země.

Předpokládejte, že Země kolem Slunce i Měsíc kolem Země obíhají po kruhové dráze.

 • Zápis

  r1 = 150·106 km střední vzdálenost Slunce a Země
  T1 = 365 dní doba oběhu Země kolem Slunce
  r2 = 384000 km střední vzdálenost Měsíce a Země
  T2 = 27 dní doba oběhu Měsíce kolem Země
  Ms/Mz = ? poměr hmotností Slunce a Země
 • Nápověda 1 - podobné příklady

  Tato úloha se věnuje pohybu v centrálním gravitačním poli (Slunce, resp. Země). Tímto pohybem se zabývají například úlohy Dostředivé zrychlení raketyDostředivé zrychlení Země - projděte si je a zrekapitulujte si, jaké síly na tělesa v centrálním gravitačním poli působí.

 • Nápověda 2 - oběh Země kolem Slunce

  Jak určíte velikost gravitační síly působící na Zemi v gravitačním poli Slunce? (Další gravitační vlivy zanedbáváme.) Čemu je podle řešení předchozí nápovědy rovna? Vyjádřete z rovnosti hmotnost Slunce.

 • Nápověda 3 - oběh Měsíce kolem Země

  Jak určíte gravitační sílu působící na Měsíc v gravitačním poli Země? (Další gravitační vlivy zanedbáváme.) Čemu je podle řešení nápovědy 1 rovna? Vyjádřete z rovnosti hmotnost Země. Postupujte stejně jako při vyjadřování hmotnosti Slunce.

 • Nápověda 4 - výsledný podíl

  Vypočtěte podíl získaných hmotností Slunce a Země.

 • Celkové řešení

  Naše úloha je zaměřena na pohyb v centrálním gravitačním poli. Při takovém pohybu působí na obíhající těleso (z pohledu inerciální vztažné soustavy) POUZE gravitační síla, která současně hraje roli síly dostředivé (a zakřivuje tedy trajektorii obíhajícího tělesa). Všechny výpočty v této úloze jsou postaveny na rovnosti gravitační a dostředivé síly.


  Výpočet hmotnosti Slunce:

  Podle Newtonova gravitačního zákona je gravitační síla Fg1, kterou působí Slunce na Zemi (a také Země na Slunce), rovna:

  \[F_{g_1}\,=\,\kappa\frac{M_sM_z}{r_1^2}\,,\tag{1}\]

  kde κ je gravitační konstanta, Ms hmotnost Slunce a Mz hmotnost Země.

  Tato síla současně plní roli dostředivé síly Fd1, která působí na Zemi při pohybu po kružnici kolem Slunce a lze ji vypočítat jako:

  \[F_{d_1}\,=\,M_z{\omega}_1^2r_1\,,\tag{2}\]

  kde ω1 je úhlová rychlost pohybu Země kolem Slunce.

  Z rovnosti vztahů (1) a (2) dostáváme:

  \[\kappa\frac{M_sM_z}{r_1^2}\,=\,M_z{\omega}_1^2r_1\,.\]

  Úhlovou rychlost ω1 lze pomocí doby oběhu T1 vyjádřit jako:

  \[{\omega}_1\,=\,\frac{2\pi}{T_1}\,.\]

  Tedy:

  \[\kappa\frac{M_sM_z}{r_1^2}\,=\,M_z(\frac{2\pi}{T_1})^2r_1\,.\]

  Odtud:

  \[M_s\,=\,\frac{r_1^3}{\kappa}(\frac{2\pi}{T_1})^2\,.\tag{3}\]

  Výpočet hmotnosti Země:

  Řešení je zcela analogické výpočtu hmotnosti Slunce:

  Podle Newtonova gravitačního zákona je gravitační síla Fg2, kterou působí Země na Měsíc (a také Měsíc na Zemi), rovna:

  \[F_{g_2}\,=\,\kappa\frac{M_zM_m}{r_2^2}\,,\tag{4}\]

  kde κ je gravitační konstanta, Mz hmotnost Země a Mm hmotnost Měsíce.

  Tato síla současně plní roli dostředivé síly Fd2, která působí na Měsíc při pohybu po kružnici kolem Země a lze ji vypočítat jako:

  \[F_{d_2}\,=\,M_m{\omega}_2^2r_2\,,\tag{5}\]

  kde ω2 je úhlová rychlost pohybu Měsíce kolem Země.

  Z rovnosti vztahů (4) a (5) dostáváme:

  \[\kappa\frac{M_zM_m}{r_2^2}\,=\,M_m{\omega}_2^2r_2\,.\]

  Úhlovou rychlost ω2 lze pomocí doby oběhu T2 vyjádřit jako:

  \[{\omega}_2\,=\,\frac{2\pi}{T_2}\,.\]

  Tedy:

  \[\kappa\frac{M_zM_m}{r_2^2}\,=\,M_m(\frac{2\pi}{T_2})^2r_2\,.\]

  Odtud:

  \[M_z\,=\,\frac{r_2^3}{\kappa}(\frac{2\pi}{T_2})^2\,.\tag{6}\]

  Výpočet podílu:

  Do výsledného podílu hmotností dosadíme ze vztahů (3) a (6):

  \[\frac{M_s}{M_z}\,=\,\frac{\frac{r_1^3}{\kappa}(\frac{2\pi}{T_1})^2}{\frac{r_2^3}{\kappa}(\frac{2\pi}{T_2})^2}\,=\,(\frac{r_1}{r_2})^3(\frac{T_2}{T_1})^2\,.\]

  Číselně (veličiny nemusíme převádět na základní jednotky, jde o podíl):

  \[r_1\,=\,150{\cdot}10^6\,\mathrm{km},\] \[T_1\,=\,365\,\mathrm{d},\] \[r_2\,=\,384\,000\,\mathrm{km},\] \[T_2\,=\,27\,\mathrm{d},\]
  \[\frac{M_s}{M_z}\,=\,(\frac{r_1}{r_2})^3(\frac{T_2}{T_1})^2\,=\,(\frac{150{\cdot}10^6}{384\,000})^3(\frac{27}{365})^2\,\dot{=}\,326\,000.\]
 • Poznámka - přesnost výpočtu

  Vypočtený poměr neodpovídá přesné hodnotě, kterou bychom vypočítali z tabulkových údajů o hmotnosti Země a Slunce.

  Dle tabulek:

  \[\frac{M_{s}}{M_{z}}\,=\,333\,400\,.\]

  Hlavním důvodem naší nepřesnosti je předpoklad, že oběžné dráhy Země, resp. Měsíce jsou kruhové. Rozdíl tabulkové a námi vypočítané hodnoty činí ale pouhá 2,2 %.

 • Výsledek

  Poměr hmotností Slunce a Země je:

  \[\frac{M_s}{M_z}\,=\,(\frac{r_1}{r_2})^3(\frac{T_2}{T_1})^2\,\dot{=}\,326\,000\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Pl translation
Zaslat komentář k úloze