Dvojice závaží na kladce

Úloha číslo: 529

Přes kladku je vedeno vlákno, na jehož koncích visí závaží o hmotnostech m1 a m2 (m2 > m1). Předpokládejme, že vlákno je nehmotné a kladka homogenní válec o poloměru r a hmotnosti m3. Určete zrychlení závaží.

 • Zápis

  m1 hmotnost prvního závaží
  m2 hmotnost druhého závaží
  m3 hmotnost kladky
  r poloměr kladky
  a = ? zrychlení závaží
 • Moment setrvačnosti válce

  Podle tabulek je moment setrvačnosti válce při otáčení podle osy symetrie \(J=\frac{1}{2}mr^2\).

 • Rozbor

  Úlohu je možné řešit dvěma způsoby. Buď pomocí zákona zachování mechanické energie (A), nebo přes impulsové věty (B). V prvním případě je třeba zvolit dvě vhodné situace, ve kterých budete mechanickou energii kladky a obou závaží srovnávat.

  Při řešení přes impulsové věty je třeba uvážit, které všechny síly působí na jednotlivá závaží a kladku a co platí pro jejich výslednici. Pro otáčející se kladku je třeba napsat i druhou větu impulsovou.

  (Impulsové věty viz úloha Kutálející se obruč.)

 • Nápověda 1 A

  Vyberte dvě situace, ve kterých budete mechanickou energii obou závaží a kladky srovnávat. Nezapomeňte zvolit hladinu nulové potenciální energie.

 • Nápověda 2A

  Vyjádřete si jednotlivé energie, potenciální a kinetickou, obou závaží a kladky v situaci 1 a 2. Dosaďte do vztahu (1).
 • Zapeklitá otázka 3A

  Ve vztazích pro kinetickou energii figuruje rychlost. Vyjádřete ji pomocí zrychlení a uražené dráhy h.

 • Nápověda 1B

  Nakreslete do obrázku všechny síly, které působí na obě závaží a kladku.

 • Nápověda 2B

  Napište, co platí pro výslednice sil působící na jednotlivá závaží i kladku. Pro kladku napište i druhou větu impulsovou.

 • Nápověda 3B

  Z rovnic (3), (4), (5) vyjádřete hledané zrychlení.

 • Celkové řešení pomocí zákona zachování mechanické energie

  Vybereme dvě situace, ve kterých budeme mechanickou energii obou závaží a kladky srovnávat. Zvolíme hladinu nulové potenciální energie.

  posun zavazi

  V první situaci nastavíme závaží, aby těžiště byla ve stejné výšce, kterou použijeme jako nulovou hladinu potenciální energie.

  Porovnáme mechanické energie Ep1, Ek1 obou závaží a kladky na počátku (sit.1) a po uražení dráhy h: Ep2, Ek2 (sit.2).

  Podle zákona zachování mechanické energie platí:

  \[E_{p1}+E_{k1} = E_{p2}+E_{k2}\,.\tag{1}\]

  Jelikož se soustava na počátku nehýbe, je

  \[E_{k1}=0.\]

  Potenciální energie obou závaží je rovněž nulová. Jediná část soustavy, která z nulové hladiny vyčnívá, je kladka. Její potenciální energii označíme Epkladky.

  \[E_{p1}=E_{pkladky}\]

  Potenciální energie těžšího závaží ubývá, v situaci 2 je rovna -m2gh, naopak u lehčího závaží přibývá a v situaci 2 je rovna m1gh. Potenciální energie kladky se nemění. Celková potenciální energie soustavy v situaci 2 je rovna:

  \[E_{p2}=(m_1-m_2)gh+E_{pkladky}\,.\]

  Kinetická energie závaží je rovna součtu kinetických energií obou závaží \(E_{kz}=\frac{1}{2}m_1v^2+\frac{1}{2}m_2v^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2\) a kinetické energie otáčení kladky \(E_{ot}=\frac{1}{2}J\omega^2\).

  Obvodová rychlost kladky je rovna rychlosti pohybu závaží, proto \(\omega=\frac{v}{r}\).

  Moment setrvačnosti kladky \(J=\frac{1}{2}m_3r^2\).

  Dosadíme:

  \[E_{ot}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}m_3r^2)(\frac{v}{r})^2=\frac{1}{4}m_3v^2.\]

  Celková kinetická energie soustavy v situaci 2 je rovna:

  \[E_{k2} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2 + \frac{1}{4}m_3v^2\,.\]

  Dosazením do vztahu (1) dostaneme:

  \[E_{pkladky} = (m_1-m_2)gh+E_{pkladky} + \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2 + \frac{1}{4}m_3v^2\,.\]

  Upravíme:

  \[(m_2-m_1)gh = \frac{1}{2}(m_1+m_2 + \frac{1}{2}m_3)v^2\,.\tag{2}\]

  Ve vztazích pro kinetickou energii figuruje rychlost. Vyjádříme ji pomocí zrychlení a uražené dráhy h.

  Závaží se pohybují rovnoměrně zrychleným pohybem. Pro uraženou dráhu h platí:

  \[h=\frac{1}{2}at^2\,.\]

  Pro rychlost platí:

  \[v=at\,.\]

  Pak:

  \[h=\frac{v^2}{2a}\,.\]

  Odtud:

  \[v^2 = 2ah\,.\]

  Dosadíme do (2):

  \[(m_2-m_1)gh = \frac{1}{2}(m_1+m_2 + \frac{1}{2}m_3)2ah\,.\]

  Zkrátíme h:

  \[(m_2-m_1)g = (m_1+m_2 + \frac{1}{2}m_3)a\,.\]

  Vyjádříme a:

  \[a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m_3}\,.\]
 • Celkové řešení pomocí impulsových vět

  Do obrázku nakreslíme všechny síly, které působí na obě závaží a kladku.

  síly na závaží

  Na závaží působí tíhové síly \(\vec{F}_{G1}\), \(\vec{F}_{G2}\) a tahy vlákna \(\vec{T_1}\), \(\vec{T_2}\) které podle 3. Newtonova zákona působí stejně velkou, opačně orientovanou silou \(\vec{T_1^,}\) a \(\vec{T_2^,}\) na kladku.

  Dále na kladku působí tíhová síla, \(\vec{F}_k\), a síla \(\vec{F}_z\), kterou působí závěs kladky tak, aby kladka nespadla.

  Pro výslednice sil platí:

  Závaží 1:

  \[\vec{F}_{G1} + \vec{T}_1= m_1\vec{a}\,.\]

  Skalárně (soustava souřadná je zavedena tak, aby směr nahoru byl kladný):

  \[T_1 - F_{G1} = m_1a. \tag{3}\]

  Závaží 2:

  \[\vec{F}_{G2} + \vec{T}_2= m_2\vec{a}\,.\]

  Skalárně:

  \[T_2 - F_{G2} = -m_2a\,,\] \[- T_2 + F_{G2} = m_2a\,.\tag{4}\]

  Kladka:

  \[\vec{F}_{k} + \vec{F}_{z} + \vec{T^,}_{1}+ \vec{T^,}_{2} = 0\,.\]

  Skalárně:

  \[-F_{k} + F_{z} - T_{1}^, - T_{2}^, = 0\,.\]

  Pro výslednici momentů sil působících na kladku vzhledem ke středu platí:

  \[\vec{r} \times \vec{T^,}_{1}+ \vec{r} \times \vec{T^,}_{2} = J\vec{\epsilon}\,.\]

  Skalárně:

  (Směr otáčení hodinových ručiček bereme jako záporný.)

  \[r T_{2}^, - r T_{1}^, = J\epsilon.\]

  Dosadíme za \(J=\frac{1}{2}m_3r^2\), \(\epsilon = \frac{a}{r}\), \(T_{1}^,=T_{1}\), \(T_{2}^,=T_{2}\):

  \[r T_{2} - r T_{1} = (\frac{1}{2}m_3r^2)\frac{a}{r},\] \[T_{2} - T_{1} = \frac{1}{2}m_3a.\tag{5}\]

  Z rovnic (3), (4), (5) vyjádříme hledané zrychlení.

  \[T_1 - F_{G1} = m_1a \tag{3}\] \[- T_2 + F_{G2} = m_2a \tag{4}\] \[T_{2} - T_{1} = \frac{1}{2}m_3a\tag{5}\]

  Součtem rovnic (3),(4) a (5) dostáváme:

  \[F_{G2}-F_{G1}=m_1a+m_2a+\frac{1}{2}m_3a\,,\] \[a=\frac{F_{G2}-F_{G1}}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m_3}\,,\] \[a=\frac{g(m_2-m_1)}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m_3}\,.\]
 • Odpověď

  Velikost zrychlení závaží je \[a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2+\frac{1}{2}m_3}.\]

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
En translation
Zaslat komentář k úloze