Intenzita gravitačního pole mezi Zemí a Měsícem

Úloha číslo: 517

Ve kterém místě spojnice Země–Měsíc je výsledná intenzita gravitačního pole obou těles nulová? Vyjádřete pomocí hmotnosti Země, Měsíce a vzdálenosti a jejich středů.

Základní situace
 • Teorie – intenzita gravitačního pole

  Intenzita gravitačního pole \(\vec {K}\) je vektorová veličina definovaná vztahem

  \[\vec {K} = \frac{\vec {F}_\mathrm{g}}{m}\,,\]

  kde Fg je gravitační síla působící v daném místě pole na testovací objekt hmotnosti m.

  Používá se k modelování prostorových vlastností pole. Jednoduchými úpravami totiž dojdeme k tomu, že nezávisí na hmotnosti testovacího objektu:

  \[\vec {K} = -\kappa \frac{M}{r^2} \frac{\vec {r}}{r}\,.\tag{1}\]

  M je hmotnost tělesa, které tvoří centrální gravitační pole, r je vzdálenost jeho středu (resp. polohový vektor) od zkoumaného místa a κ je gravitační konstanta.

  Právě jen její znalost a znalost hmotnosti zkoumaného tělesa stačí k určení gravitační síly působící na těleso:

  \[\vec {F}_\mathrm{g} = m\vec {K}\,.\]
 • Nápověda 1

  Hledáme místo na spojnici Země a Měsíce, kde bude výsledná intenzita gravitačního pole nulová. Nakreslete si do obrázku, kam bude směřovat vektor intenzity gravitačního pole Země, a totéž pro Měsíc. Co bude platit pro jejich velikosti, pokud neuvažujeme působení ostatních vesmírných těles?

 • Nápověda 2

  Pomocí vztahu (1) vyjádřete intenzitu gravitačního pole Země a Měsíce v hledaném místě.

  Zvažte, jak vhodně zapsat vzdálenost r, aby z ní bylo možno vyjádřit polohu bodu x.

 • Nápověda 3 – hodnoty z tabulek

  K číselnému řešení úlohy budete potřebovat údaje, které nejsou zadané. Vyhledejte je v tabulkách nebo na internetu.

 • Celkové řešení

  Vektory intenzity

  Výsledná intenzita v hledaném místě má být nulová. Platí tedy:

  \[\vec{K}_\mathrm{celk.} = \vec{K}_\mathrm{Zeme} + \vec{K}_\mathrm{Mesic} = 0\,.\]

  Vektorovou rovnici přepíšeme skalárně (viz náčrtek):

  \[K_\mathrm{celk.} = K_\mathrm{Zeme} - K_\mathrm{Mesic} = 0\,.\]

  V místě, kde příspěvky Země a Měsíce budou stejné, pak musí platit:

  \(K_\mathrm{Zeme} = K_\mathrm{Mesic}\,,\)

  \(\kappa \frac{M}{x^2} = \kappa \frac{m}{(a-x)^2}\,,\)       pro x z intervalu (RZ; aRM)

  \(\frac{M}{x^2} = \frac{m}{(a-x)^2}\,,\)

  \(\frac{x^2}{M} = \frac{(a-x)^2}{m}\,.\)

  Hmotnosti i vzdálenosti jsou kladné, odmocnění je tedy ekvivalentní úprava:

  \[\frac{x}{\sqrt{M}} = \frac{(a-x)}{\sqrt{m}}.\]

  Odtud:

  \[x = a \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{M}+\sqrt{m}}\,.\]

  Číselně:

  \[x = 384 000 \cdot \frac{\sqrt{6 {\cdot} 10^{24}}}{\sqrt{6 {\cdot} 10^{24}}+\sqrt{7{,}3 {\cdot} 10^{22}}} km \approx 346 000\,\mathrm{km}.\]
 • Odpověď

  Intenzita gravitačního pole mezi Zemí a Měsícem je nulová v bodě x (měřeno od Země), pro který platí:

  \[x = a \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{M}+\sqrt{m}}\,.\]

  Číselně: x ≈ 346 000 km.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Pl translation
Zaslat komentář k úloze