Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Odmocninová substituce IV.

Úloha číslo: 1509

Určete pomocí Eulerovy substituce

\[I=\int\sqrt{\frac{x+1}{x}}dx\]
 • Motivace

  Často se nám při řešení integrálů stává, že jsme nuceni integrovat výrazy obsahující jednu či více odmocnin.

  Nejpoužívanější metodou pro vypořádání se z odmocninami při integraci je právě odmocninová nebo Eulerova substituce.

  Dalšími užívanými metodami jsou ve speciálních případech například goniometrické substituce (Goniometrické substituce 1.) nebo substituce hyperbolické (Hyperbolická substituce).

  V této úloze si předvedeme jednu ze základních odmocninových substitucí.

  substituce

  Máme-li integrovat výraz typu

  \[I=\int \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}dx\]

  zavádíme přímo substituci

  \[t^n=\frac{ax+b}{cx+d}\]

  Mějme ovšem na paměti, že v tomto případě je integrovaný výraz proměnné \(x\) převáděn na integrovaný výraz proměnné \(t\), stejně jako tomu bylo v případě obyčejných substitucí (Substituce).

 • Substituce

  Pomocí vhodně zvolené substituce odstraňte odmocninu v integrovaném výrazu.

 • Integrace

  Vhodně zvolenou integrační metodou substituovaný integrál proměnné \(t\) vyřešte.

 • Řešení

  V souladu s motivačním textem úlohy určujeme substituci jako

  \[t^n=\frac{ax+b}{cx+d}\]

  konkrétně v našem případě

  \[t^2=\frac{x+2}{x+1}\]

  kde \(n=2\), neboť stupeň odmocniny je dva.

  Abychom od integrálu proměnné \(x\) přešli k integrálu proměnné \(t\) je třeba dále vyjádřit derivaci \(x\) podle proměnné \(t\), což uděláme následovně

  \[t^2=\frac{x+1}{x}\]

  obě strany přenásobíme \(x \), čímž obdržíme

  \[t^2x={x+1}\]

  roznásobíme a separujeme proměnné

  \[t^2x=x+1\] \[t^2x-x=1\] \[x(t^2-1)=1\] \[x=\frac{1}{t^2-1}\]

  následnou derivací \(x\) podle \(t\) pak získáváme

  \[dx=\frac{0-(2t)}{(t^2-1)^2}dt=\] \[=\frac{-2t}{(t^2-1)^2}dt\]

  Získané dosadíme do původního výrazu, čímž získáme

  \[I=\int\sqrt{\frac{x+1}{x}}dx=\int t \frac{-2t}{(t^2-1)^2}dt=\] \[=-2\int \frac{t^2}{(t^2-1)^2}dt\]

  Substitucí jsme získali

  \[=-2\int \frac{t^2}{(t^2-1)^2}dt\]

  jde o lomenou polynomiální funkci, integrál proto budeme řešit metodami osvojenými z úlohy Integrace lomené racionální funkce I..

  Stupeň polynomu ve jmenovateli je o dva vyšší než stupeň polynomu v čitateli, proto přeskočíme krok dělení polynomů a přejdeme rovnou k rozkladu na parciální zlomky.

  Zlomek nejprve lehce upravíme patrným rozkladem na součinový tvar polynomu ve jmenovateli s využitím vzorce \(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\) jako

  \[\frac{t^2}{(t^2-1)^2}=\frac{t^2}{((t-1)(t+1))^2}\]

  dále přejdeme k rozkladu na parciální zlomky, jehož obecná podoba bude následovná

  \[\frac{t^2}{((t-1)(t+1))^2}= \frac{A}{t-1}+\frac{B}{t+1}+\frac{C}{(t-1)^2}+\frac{D}{(t+1)^2} \]

  pro konkrétní podobu rozkladu na parciální zlomky užijeme metodu porovnávání koeficientů, obě strany rovnice tedy nejprve přenásobíme výrazem \(((t-1)(t+1))^2\)

  \[{t^2}= A (t-1)(t+1)^2 + B (t+1)(t-1)^2 + C(t+1)^2 + D(t-1)^2 \] \[{t^2}= \] \[= A(t^3+t^2-t-1) + B (t^3-t^2-t+1) + C(t^2+2t+1) + + D(t^2-2t+1)\]

  nyní roznásobíme závorky, vhodě přeuspořádáme a opětovně uzávorkujeme na pravé straně rovnosti

  \[t^2=At^3+At^2-At-A+Bt^3-Bt^2-Bt+B+Ct^2+2Ct+C+\] \[+Dt^2-2Dt+D\] \[t^2=t^3(A+B)+t^2(A-B+C+D)+\] \[+t(-A-B+2C-2D)+(-A+B+C+D)\]

  aby rovnost platila, musí splňovat následující podmínky(porovnáváme koeficienty z levé a pravé strany rovnosti)

  \[0=A+B\] \[1=A-B+C+D\] \[0=-A-B+2C-2D\] \[0=-A+B+C+D\]

  jedná se o soustavu 4 rovnic o 4 neznámých.

  Například z první rovnice získáváme

  \[A=-B\]

  takto získané \(A\) dosadíme do zbývajících tří rovnic a získáme

  \[1=-B-B+C+D\] \[0=-(-B)-B+2C-2D\] \[0=-(-B)+B+C+D\]

  po drobné úpravě

  \[1=-2B+C+D\] \[0=2C-2D\] \[0=2B+C+D\]

  ze získané rovnosti \(0=2C-2D\) vyjádříme \(C\) jako

  \[C=D\]

  čímž po dosazení do rovností \(1=-2B+C+D\) a \(0=2B+C+D\) získáme

  \[1=-2B+D+D\] \[0=2B+D+D\]

  po úpravách

  \[1=-2B+2D\] \[0=2B+2D\]

  sečteme-li tyto rovnice obdržíme

  \[1=2B+2D-2B+2D\] \[1=4D\] \[D=-\frac{1}{4}\]

  po dosayení \(D\) do \(0=2B+2D\) získáme

  \[0=B-\frac{1}{4}\] \[B=\frac{1}{4}\]

  dále víme, že \(A=-B\) a \(C=D\), tedy

  \[A=-\frac{1}{4}\] \[C=-\frac{1}{4}\]

  původní soustavu tak řeší čtveřice

  \[A=-\frac{1}{4}\] \[B=\frac{1}{4}\] \[C=-\frac{1}{4}\] \[D=-\frac{1}{4}\]

  s čímž je spojen rozklad

  \[\frac{t^2}{((t-1)(t+1))^2}= \frac{-\frac{1}{4}}{t-1}+\frac{\frac{1}{4}}{t+1}+\frac{-\frac{1}{4}}{(t-1)^2}+\frac{-\frac{1}{4}}{(t+1)^2} \] \[\frac{t^2}{((t-1)(t+1))^2}= -\frac{1}{4}\frac{1}{t-1}+\frac{1}{4}\frac{1}{t+1}-\frac{1}{4}\frac{1}{(t-1)^2}-\frac{1}{4}\frac{1}{(t+1)^2} \]

  S využitím získaného rozkladu na parciální zlomky a linearity integrálu nakonec obdržíme

  \[I=-2\int \frac{t^2}{(t^2-1)^2}dt=\] \[= -\frac{1}{2}\int\frac{1}{t-1}dt+\frac{1}{2}\int\frac{1}{t+1}dt-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(t-1)^2}dt-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(t+1)^2}dt\]

  první dva integrály substitucí převedeme na tabulkový integrál \(\int \frac{1}{w}dw=\ln {|w|} +c \) a druhé dva pak na tabulkový integrál \(\int \frac{1}{w^n}dw = \frac -{1}{n-1}\frac{1}{w^{n-1}};n \ne 1\)

  zavádíme tedy substituce

  \[t-1=y\] \[t+1=z\]

  a s tím spojené derivace

  \[dt=dy\] \[dt=dz\]

  po dosazení pak získáváme

  \[I= -\frac{1}{2}\int\frac{1}{y}dy+\frac{1}{2}\int\frac{1}{z}dz-\frac{1}{2}\int\frac{1}{y^2}dy -\frac{1}{2}\int\frac{1}{z^2}dz\]

  který řešíme jako

  \[I= -\frac{1}{2}\ln{|y|}+\frac{1}{2}\ln{|z|}+\frac{1}{2}\frac{1}{y} +\frac{1}{2}\frac{1}{z}+c\]

  po zpětné substituci za \(y,z\) pak

  \[I= -\frac{1}{2}\ln{|t-1|}+\frac{1}{2}\ln{|t+1|}+\frac{1}{2}\frac{1}{t-1} +\frac{1}{2}\frac{1}{t+1}+c\]

  přičemž si vystačíme s vědomím, že

  \[t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}\]

  a dosazaní ponechme na dlouhé zimní večery.

 • Výsledek

  \[I= -\frac{1}{2}\ln{|t-1|}+\frac{1}{2}\ln{|t+1|}+\frac{1}{2}\frac{1}{t-1} +\frac{1}{2}\frac{1}{t+1}+c=\] \[=\ln{\sqrt{\frac{|t+1|}{|t-1|}}}+\frac{t}{t^2-1} +c\] \[t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze