Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Vyšetřete průběh funkce I.

Úloha číslo: 1254

Vyšetřete průběh funkce:

\[f(x)=\left\vert x-2 \right\vert \cdot e^{x-1}\]
 • Rozbour

  Co si přesně představit pod úlohami typu vyšetřete průběh funkce?

  Naším úkolem bude získat co nejvíce vlastností funkce, abychom měli co nepřesnější představu o jejím průběhu a abychom byli schopni nakreslit co možná nejpřesnější graf zadané funkce.

  Zejména nás budou zajímat tyto vlastnosti(zachována logická posloupnost vyšetřovaných vlastností):

  1. Určete definiční obor funkce a případné body nespojitosti.

  2. Ověřte, zdali je funkce sudá, lichá nebo periodická. V kladném případě můžeme další úkony omezit na nekladnou/nezápornou část osy nebo v případě, že je funkce periodická na interval jedné periody.

  3. Spočtěte jednostranné limity v hraničních bodech definičního oboru funkce a v případných bodech nespojitosti. Získáte tak představu o případné omezenosti/neomezenosti funkce.

  4. Určete první derivaci funkce a s ní spojené body podezřelé z extrémů.

  5. Pomocí záskané první derivace určete intervaly růstu a klesání funkce a její lokální maxima/minima

   Pokud to jde, určete jednostranné limity derivace zleva a zprava v těch bodech definičního oboru, kde první derivace neexistuje (určují sklon grafu funkce v těchto bodech)

  6. Určete druhou derivaci funkce a s tím spojené body podezřelé z inflexe.

  7. Pomocí záskané druhé derivace určete intervaly konvexnosti/konkávnosti funkce a její inflexní body

  8. Ověřte, zdali funkce nemá asymptoty(tečny v nekonečnu)

  9. Vypočítejte hodnoty, jichž funkce nabývá v důležitcý bodech - tj. v průsečících s osami, v bodech nespojitosti, v bodech extrémů funkce a v inflexních bodech.

  10. Za pomoci získaných informací sestrojte graf funkce

 • Nápověda 1. - definiční obor a body nespojitosti.

  Představte si, jak zkoumaná funkce vypadá (pro představu vzpomeňte na (\(g(x)=e^x\) a \(h(x)=|x|\)) a uvědomte si pro jaké hodnoty x je definována zkoumaná funkce(funkce z nichž je složena), případně, pro které hodnoty x nemá smysl.

 • Nápověda 2. - Periodičnost, Sudost a Lichost.

  Zamyslete se nad tím, jaké funkce obvykle bývají periodicé, jestli může být tedy i zadaná funkce periodická, případně určete periodu.

  K vyšetření symetrie funkce je potřeba znát podobu grafu předem nebo vycházet z definice sudé/liché, případně periodické funkce.

 • Nápověda 2.- jednostranné limity v hraničních bodech a bodech nespojitosti

  S využitím definice jednostranných limit a vět pro počítání limit funkcí spočteme limity v hraničních bodech Df, což jsou v našem případě hodnoty plus a minus nekonečno.

 • Nápověda 3.- První derivace a body podezřelé z extrémů

  Pomocí známých derivací Základní derivace funkcí jedné reálné proměnné nebo přímo z definice derivace vypočteme její hodnotu pro zkoumanou funkci. Následně za pomoci nutné podmínky existence lokálního extrému určíme body podezřelé z extrémů.

 • Nápověda 4.- Intervaly růstu a klesání, lokální extrémy

  Pomocí již známé první derivace a vlastnosti roztu/klesání funkce ve spojitosti právě s její první derivací určete intervaly růstu a klesání, jakmile tyto intervaly budou určeny, budete schopni rozhodnout z definice lokálního extrému, zdali jsou námi zjištěné body podezřelé z extrémů skutečně extrémy funkce či nikoli.

 • Nápověda 5.- druhá derivace a body podezřelé z inflexe.

  Pomocí známých derivací nebo přímo z definice derivace vypočteme její hodnotu pro zkoumanou funkci ze znalosti derivace první. Následně za pomoci nutné podmínky existence inflexe určíme body podezřelé z inflexe.

 • Nápověda 6. - konvexita/konkávnost zkoumané funkce a inflexní body

  Pomocí již známé druhé derivace a vlastnosti konvexity/konkávnosti funkce ve spojitosti právě s druhou derivací určete intervaly konvexity/konkávnosti, jakmile tyto intervaly budou určeny, budete schopni rozhodnout z definice inflexního bodu, zdali jsou námi zjištěné body podezřelé z inflexe skutečně inflexními body funkce či nikoli.

 • Nápověda 7.- Asymptoty

  Z definice asymptoty a věty pro její určení určete rovnice obou těchto přímek.

 • Nápověda 8.- Dopočtení důležitých hodnot

  Vypočítejte, jakých hodnot zkoumaná funkce nabývá ve svých případných průsečících s osami, extrémech, bodech nespojitosti a inflexních bodech

 • Nápověda 9. - Graf

  Ze získaných údajů sestrojte co nejpřesnější graf zkoumané funkce.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze