Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Rozklad na parciální zlomky I.

Úloha číslo: 1480

Proveďte rozklad na parciální zlomky výrazu:

\[\frac{1}{1-x^2}\]
 • Motivace

  Co když známe lomený racionální výraz a chceme jej rozložit na součet více jednodušších lomených výrazů?

  Pro účel hledání takového rozkladu slouží algoritmus, veřejností známý jako rozklad na parciální zlomky.

  Jestliže je vstupem lomený racionální výraz \[\frac{P_s(x)}{Q_n(x)}\] nad \(\mathbb{R}\), kde pro stupně polynomů platí \(s \le n\) a kde polynom \({Q_n(x)}\) lze nad \(\mathbb{R}\) rozložit na součin lineárních faktorů (polynomů stupně jedna) jako \[{Q_n(x)}=(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n)\]

  navzájem různá čísla \(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}\) jsou kořeny polynomu \(Q_n(x)\).

  Pak výstupem bude rozklad

  \[\frac{P_s(x)}{Q_n(x)}=\frac{A_1}{x-\alpha_1}+\frac{A_2}{x-\alpha_2}+\cdots+\frac{A_n}{x-\alpha_n}; A_1,A_2, \cdots , A_n \in \mathbb{R}\]

  Koeficienty \( A_1,A_2, \cdots , A_n \in \mathbb{R}\) nalezneme za pomoci metody porovnávání koeficientů po kosmetických  úpravách rovnosti o krok výše.

  Je dobré si uvědomit, že ne každý polynom je možno rozložit na lineární faktory.

  Například výraz \(\frac{1}{1+x^2}\) nad reálnými čísly dále nerozložíme, neboť polynom ve jmenovateli výrazu nemá reálné kořeny.

  Složitějšími rozklady se budeme dále zabývat v navazující úloze Rozklad na parciální zlomky II..

 • Nápověda 1.

  Polynom ve jmenovateli rozložte na lineární faktory (součin polynomů stupně jedna)

 • Nápověda 2.

  Nalezněte obecný tvar rozkladu na parciální zlomky původního výrazu v souladu s motivačním textem úlohy (za užití obecných koeficientů).

 • Nápověda 3.

  Za pomoci metody porovnávání koeficientů určete konstanty \(A,\,B\) tak, aby platila rovnost výše.

 • Řešení

  V tomto případě využijeme vzorec \(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\)

  Polynom ve jmenovateli tedy můžeme rozložit jako

  \[1-x^2=(1-x)(1+x)\]

  S využitím provedeného rozkladu výrazu ve jmenovateli zlomku vyjádříme obecný rozklad na parciální zlomky zadaného výrazu jako

  \[\frac{1}{1-x^2}=\frac{1}{(1-x)(1+x)}\] \[\frac{1}{(1-x)(1+x)}=\frac{A}{1+x}+\frac{B}{1-x}\]

  Takto získaný rozklad upravíme přenásobením obou stran rovnosti výrazem \((1-x)(1+x)\)

  \[\frac{1}{(1-x)(1+x)}=\frac{A}{1+x}+\frac{B}{1-x}\]

  získáme tak

  \[1=A(1-x)+B(1+x)\]

  závorky roznásobíme

  \[1=A-Ax+B+Bx\]

  a rovnici připravíme pro metodu porovnávání koeficientů (dva polynomi se sobě rovnají, rovnajíli-se sobě navzájem si korespondující koeficienty)

  \[1=(B-A)x+(A+B)\] \[\color{red}{0}x+\color{blue}{1}x^0=\color{red}{(B-A)}x+\color{blue}{(A+B)}x^0\]

  (koeficienty u lineárních a absolutních členů se musejí sobě rovnat)

  Jak můžeme pozorovat, aby rovnost platila pro všechna \(x \ne \pm 1\), musí platit následující dvě podmínky

  \[0=B-A\] \[1=A+B\]

  Je zřejmé, že tuto soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých řeší uspořádaná dvojice \(A=B=\frac{1}{2}\)

 • Výsledek

  \[\frac{1}{(1-x)(1+x)}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-x}\]
 • Další úloha v sérii

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze