Viskozita dusíku

Úloha číslo: 456

Určete viskozitu η dusíku za normálních podmínek, víte-li, že jeho součinitel difúze je 13,2·10−6 m2s−1. Výsledek srovnejte s tabulkovou hodnotou.

Dusík pokládejte za ideální plyn.

 • Nápověda 1

  V zadání je uvedeno, že máme určit viskozitu dusíku za normálních podmínek. Co to znamená?

 • Nápověda 2 – viskozita

  Viskozitu η plynu lze spočítat ze vzorce

  \[\eta=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}\rho,\]

  kde ρ je hustota plynu, \(\bar{v}\) střední rychlost a \(\bar{\lambda}\) střední volná dráha molekul plynu.

  V zadání je uveden součinitel difúze. Jak ten souvisí s veličinami v předchozím vztahu?

 • Nápověda 3 – hustota

  Pro výpočet hustoty ρ dusíku použijte stavovou rovnici ideálního plynu.

 • Zápis

  D = 13,2·10−6 m2 s−1 součinitel difúze dusíku
  η = ? viskozita dusíku

  Z tabulek:

  Mm = 0,028 kg mol−1 molární hmotnost dusíku N2
  T = 273,15 K teplota za normálních podmínek
  p = 101 325 Pa tlak za normálních podmínek
  R = 8,31 JK-1mol-1 molární plynová konstanta
 • Rozbor

  Napíšeme si vzorec pro viskozitu plynu a pro součinitel difúze. Jejich srovnáním dostaneme nový vztah pro viskozitu, v němž neznáme už jen hustotu dusíku. Tu určíme ze stavové rovnice ideálního plynu.

 • Řešení

  Viskozitu η plynu lze spočítat ze vzorce

  \[\eta=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}\rho,\]

  kde ρ je hustota plynu, \(\bar{v}\) střední rychlost a \(\bar{\lambda}\) střední volná dráha molekul plynu.

  Pro součinitel difúze platí výraz

  \[D=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}.\]

  Srovnáním obou vzorců okamžitě dostaneme vztah

  \[\eta=D\rho.\]

  Nyní ještě musíme určit hustotu ρ dusíku za daných (normálních) podmínek. Vyjdeme ze stavové rovnice ideálního plynu ve tvaru

  \[pV=\frac{m}{M_{m}}RT,\]

  kde p je tlak, T teplota, m hmotnost, Mm molární hmotnost, V objem dusíku a R molární plynová konstanta.

  Rovnici upravíme

  \[pM_m=\frac{m}{V}RT,\]

  využijeme vztah mezi hustotou, hmotností a objemem a dostaneme pro hustotu vztah

  \[\rho=\frac{pM_{m}}{RT}.\]

  Po dosazení pak získáváme pro hledanou viskozitu η vztah

  \[\eta=D\rho=D\frac{pM_{m}}{RT}.\]
 • Číselné dosazení

  \[\eta=D\frac{pM_{m}}{RT}\] \[\eta=13{,}2\cdot{10^{-6}}\cdot\frac{101\,325\cdot{ 0{,}028}}{8{,}31\cdot{273{,}15}}\,\mathrm{Pa\,s}\] \[\eta\dot{=}16{,}4\cdot{10^{-6}}\,\mathrm{Pa\,s}\]
 • Odpověď

  Viskozita dusíku za daných podmínek je přibližně 16,4·10−6 Pa s.

 • Tabulková hodnota

  Tabulková hodnota viskozity dusíku za normálních podmínek je 17,07·10−6 Pa s.

 • Přesnost řešení

  U vzorců pro koeficient difúze a viskozitu není konstanta zcela přesně 1/2, jak jsme uvedli v úloze. Tento údaj vychází z přibližného teoretického výpočtu, podrobnější rozbor dává poněkud jinou hodnotu. Zřejmě proto se náš výsledek mírně liší od tabulkové hodnoty.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze