Opožďování hodin při vyšší teplotě

Úloha číslo: 475

O jakou hodnotu se změní doba kyvu mosazného kyvadla, která je při teplotě 10 °C rovna 1 s, zvýšíme-li teplotu okolního prostředí na 25 °C?

Oč by se denně opožďovaly hodiny s takovým kyvadlem?

 • Nápověda 1

  Pozor na záměnu pojmů doba kyvu a doba kmitu.

  Kmit je jedna perioda pohybu kyvadla, tj. doba, za kterou se kyvadlo pohybuje „tam i zpět“. Kyv odpovídá polovině kmitu, tj. pohybu kyvadla pouze „tam“.

 • Nápověda 2

  Uvědomte si, co se stane s délkou mosazného kyvadla, když zvýšíme teplotu. Jaký vliv to bude mít na dobu kyvu kyvadla?

 • Rozbor

  Při teplotě 10 °C je doba jednoho kyvu mosazného kyvadla 1 s. Při vyšší teplotě se ale díky teplotní délkové roztažnosti mosazné kyvadlo prodlouží. Protože doba kyvu kyvadla závisí na jeho délce, zvětší se i doba jednoho kmitu.

  Při řešení si ještě musíme uvědomit, že doba kmitu je rovna době dvou kyvů.

 • Zápis

  t1 = 10 °C  počáteční teplota
  t2 = 25 °C  zvýšená teplota
  Δτ = ? změna doby kyvu kyvadla při vyšší teplotě
  τc = ? zpoždění hodin za jeden den

  Z tabulek:

  α = 20·10−6 °C−1 teplotní součinitel délkové roztažnosti mosazi
 • Řešení

  Pro dobu kyvu kyvadla τ1 při počáteční teplotě t1 platí vztah:

  \[\tau_1=\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}}\,,\]

  kde l1 je původní délka závěsu a g tíhové zrychlení. Tíhové zrychlení je na teplotě nezávislé, délka závěsu se však s rostoucí teplotou lineárně zvětšuje, takže při teplotě t2 ji můžeme vypočítat dle vztahu:

  \[l_2=l_1\left(1+\alpha\,\mathrm{\Delta}t\right)=l_1\left[1+\alpha\left(t_2-t_1\right)\right]\,.\]

  To znamená, že doba kyvu se po zahřátí zvětší na τ2

  \[\tau_2=\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}}=\pi\sqrt{\frac{l_1\left[1+\alpha\left(t_2-t_1\right)\right]}{g}}=\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} \,\sqrt{1+\alpha\left(t_2-t_1\right)}\] \[\tau_2=\tau_1\sqrt{1+\alpha\left(t_2-t_1\right)}\,.\]

  Hodiny se tedy každou sekundu budou opožďovat o dobu Δτ pro kterou platí

  \[ \mathrm{\Delta}\tau=\tau_2-\tau_1. \]

  Vypočítané zpoždění jednoho kyvu Δτ vynásobíme počtem sekund za jeden den a dostaneme zpoždění hodin za celý den. Pro celkové zpoždění Δτc tedy platí

  \[ \mathrm{\Delta}\tau_c=24{\cdot}60\cdot60\cdot\mathrm{\Delta}\tau=86400\cdot\mathrm{\Delta}\tau. \]

  Číselné dosazení:

  \[\tau_2=\tau_1\sqrt{1+\alpha\left(t_2-t_1\right)}=1\sqrt{1+19\cdot{10^{-6}}\left(25-10\right)}\dot\,\mathrm{s}=1{,}00014\,\mathrm{s}\] \[\mathrm{\Delta}\tau=\tau_2-\tau_1=\left(1{,}00014-1\right)\,\mathrm{s}=0{,}00014\,\mathrm{s}\] \[\mathrm{\Delta}\tau_c=86400\cdot\mathrm{\Delta}\tau=86400\cdot{0{,}00014}\,\mathrm{s}\dot=12\,\mathrm{s}\]
 • Odpověď

  Doba kyvu po zahřátí vzroste na hodnotu přibližně 1,00014 s, přičemž za jeden den se hodiny zpozdí asi o 12 s (tj. jeden den bude podle těchto hodin trvat o 12 s déle).

 • Pro zajímavost

  V dnešní době potřebujeme čas měřit velmi přesně (např. kvůli GPS a dalším zařízením). Jak jsme si všimli, na kyvadlových hodinách se přesnost chodu hodin výrazně mění s teplotou a rozhodně nedosahují požadované přesnosti. Pro lepší určování času se dnes používají atomové hodiny, které dosahují takové přesnosti, že se zpozdí nejvýše o 1 s za 15 milionů let. Ještě přesnějšími hodinami jsou hodiny optické, které se zpozdí nejvýše o vteřinu až za několik desítek miliard let!

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze