Efektivní průměr molekul kyslíku

Úloha číslo: 441

Určete efektivní průměr molekul kyslíku, víte-li, že jeho viskozita za normálních podmínek je 19,2·10−6 Pa s.

Kyslík pokládejte za ideální plyn.

 • Nápověda 1

  V zadání se hovoří o normálních podmínkách. Co to znamená?

 • Nápověda 2

  Při výpočtu efektivního průměru def molekul kyslíku vyjděte ze vztahu pro viskozitu η plynu

  \[\eta=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}\rho,\]

  kde \(\bar{v}\) je střední rychlost molekul plynu, \(\bar{\lambda}\) jeho střední volná dráha a ρ hustota.

   

  Ani jednu z uvedených veličin neznáme. Rozmyslete si, jak je určit.

 • Zápis

  η = 19,2·10−6 Pa s viskozita kyslíku
  def = ? efektivní průměr molekul kyslíku

  Z tabulek:

  Mm = 32 g mol−1 = 0,032 kg mol−1 molární hmotnost kyslíku
  T = 273,15 K normální teplota
  p = 101 325 Pa normální tlak
  k = 1,38 ·10−23 JK−1 Boltzmannova konstanta
  R = 8,31 JK−1mol−1 molární plynová konstanta
 • Rozbor

  Při výpočtu efektivního průměru molekul kyslíku vyjdeme z toho, že viskozita plynu je přímo úměrná střední rychlosti molekul plynu, jeho střední volné dráze a hustotě.

  První dvě veličiny vyjádříme pomocí známých vztahů statistické fyziky. Hustotu kyslíku určíme ze stavové rovnice ideálního plynu.

 • Řešení

  Vyjdeme ze vztahu pro viskozitu η plynu

  \[\eta=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}\rho,\]

  kde \(\bar{v}\) je střední rychlost molekul plynu, \(\bar{\lambda}\) jeho střední volná dráha a ρ hustota.

  Pro střední rychlost \(\bar{v}\) molekul platí vzorec

  \[\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{m}}},\]

  kde R je molární plynová konstanta, T teplota za normálních podmínek a Mm molární hmotnost plynu.

  Střední volnou dráhu \(\bar{\lambda}\) zase lze určit ze vztahu

  \[\bar{\lambda}=\frac{kT}{\pi \sqrt{2}\,p d_{ef}^{2}},\]

  kde k je Boltzmannova konstanta, p tlak za normálních podmínek a def efektivní průměr molekuly plynu.

  Nyní ještě musíme určit hustotu ρ kyslíku za daných (normálních) podmínek. Vyjdeme ze stavové rovnice ideálního plynu ve tvaru

  \[pV=\frac{m}{M_{m}}RT,\]

  kde p je tlak, T teplota, m hmotnost, Mm molární hmotnost, V objem kyslíku a R molární plynová konstanta.

  Rovnici upravíme

  \[pM_m=\frac{m}{V}RT,\]

  využijeme vztah mezi hustotou, hmotností a objemem a dostaneme pro hustotu vztah

  \[\rho=\frac{pM_{m}}{RT}.\]

  Po dosazení získaných vztahů do původního vzorce pro viskozitu dostaneme výraz

  \[\eta=\frac{1}{2}\bar{v}\bar{\lambda}\rho=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{m}}}\,\frac{kT}{\pi \sqrt{2}\,p d_{ef}^{2}}\,\frac{pM_{m}}{RT}.\]

  Vzorec upravíme

  \[\eta=\frac{k}{d_{ef}^2}\sqrt{\frac{TM_m}{\pi^3R}}\]

  a vyjádříme z něj hledaný efektivní průměr def molekul kyslíku

  \[d_{ef}=\sqrt{\frac{k}{\eta}\sqrt{\frac{TM_m}{\pi^3R}}}.\]
 • Číselné dosazení

  \[d_{ef}=\sqrt{\frac{k}{\eta}\sqrt{\frac{TM_m}{\pi^3R}}}=\sqrt{\frac{1{,}38\cdot{10^{-23}}}{19{,}2\cdot{10^{-6}}}\sqrt{\frac{273{,}15\cdot{0{,}032}}{\pi^3\cdot{8{,}31}}}}\,\mathrm{m}\] \[d_{ef}\dot{=}3{,}6\cdot{10^{-10}}\,\mathrm{m}=0{,}36\,\mathrm{nm}\]
 • Odpověď

  Efektivní průměr molekuly kyslíku je přibližně 0,36 nm.

 • Přesnost řešení

  U vzorce pro viskozitu není konstanta na začátku přesně 1/2, jak jsme uvedli v příkladě. Tento údaj vychází z přibližného teoretického výpočtu, podrobnější rozbor dává poněkud jinou hodnotu. Proto je možné, že uvedený výsledek zcela přesně nesouhlasí se skutečnou hodnotou.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze