Ohřívání hřebíku při zatloukání

Úloha číslo: 350

Ocelový hřebík o hmotnosti 50 g byl zaražen do prkna 20 údery kladiva. Hmotnost kladiva byla 0,5 kg a jeho dopadová rychlost 12 m s−1.

Budeme předpokládat, že se kladivo při každém úderu do hřebíku zcela zastaví.

Jaké je zvětšení teploty hřebíku, přijal-li 70 % energie přeměněné při dopadech kladiva?

 • Nápověda

  Uvědomte si, jaká energie kladiva se bude přeměňovat při jeho dopadech na hřebík a na jakou formu se přemění.

 • Rozbor

  Při nárazech kladiva na hřebík dojde k přeměně veškeré kinetické energie kladiva na vnitřní energii. Hřebík však přijme jen uvedenou část této energie a tím se zvýší jeho teplota.

  Nejdříve tedy spočítáme celkovou uvolněnou energii, poté její část, kterou hřebík skutečně přijme, a nakonec dopočítáme výslednou teplotu.

 • Zápis

  m = 50 g = 0,05 kg hmotnost hřebíku
  n = 20 počet úderů kladiva
  mk = 0,5 kg hmotnost kladiva
  v = 12 m s−1 dopadová rychlost kladiva
  η = 70 % = 0,70 podíl energie přijaté hřebíkem
  ΔT = ? změna teploty hřebíku

  Z tabulek:

  c = 482 J kg−1 K−1 měrná tepelná kapacita oceli
 • Řešení

  Nejprve spočteme celkovou energii E1 uvolněnou při dopadech kladiva na hřebík. Díky tomu, že se kladivo vždy zcela zastaví, je energie uvolněná při každém z nárazů rovna veškeré kinetické energii kladiva před dopadem.

  Proto můžeme psát, že

  \[E_{1} = nE_\mathrm{k} = \frac{1}{2}nm_\mathrm{k}v^{2},\]

  kde n je počet úderů kladiva, mk je jeho hmotnost a v jeho dopadová rychlost.

  Hřebík však přijal pouze část takto vzniklého tepla (a sice η = 70 % = 0,7), a to

  \[E_{2} = \eta E_{1} = \frac{\eta nm_\mathrm{k}v^{2}}{2}\, .\]

  Tato energie se projevila zvýšením teploty hřebíku. Proto musí platit, že

  \[E_{2} = mc\mathrm{\Delta} T,\] \[\mathrm{\Delta} T = \frac{E_{2}}{mc} = \frac{\eta nm_\mathrm{k}v^{2}}{2mc},\]

  kde m je hmotnost hřebíku a c je měrná tepelná kapacita oceli.

 • Číselné dosazení

  \[\mathrm{\Delta} T = \frac{\eta nm_\mathrm{k}v^{2}}{2mc} = \frac{0{,}70\cdot{20}\cdot 0{,}5\cdot{12^{2}}}{2\cdot{ 0{,}05}\cdot{482}}\, \mathrm{K}\] \[\mathrm{\Delta} T \dot= 21\, \mathrm{K}\, \Rightarrow\, \mathrm{\Delta}t \dot= 21\, \mathrm{^{\circ}C}\]
 • Odpověď

  Hřebík zvýšil svoji teplotu o 21 °C.

 • Odkaz na pokus

  Video skutečného ohřívání zatloukaného hřebíku naleznete v rámci pokusu Změna vnitřní energie konáním práce: Zatloukání hřebíku.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
En translation
Zaslat komentář k úloze