Úhlová rychlost otáčející se molekuly vodíku

Úloha číslo: 2053

Na základě klasické kinetické teorie odhadněte řádově úhlovou rychlost, kterou se otáčí molekula H2 při teplotě 300 K. Moment setrvačnosti molekuly H2 vzhledem k hlavní ose je zhruba 5·10−47 kg·m2.

 • Zápis

  T = 300 K termodynamická teplota, při které se molekula otáčí
  J = 5·10−47 kg·m2 moment setrvačnosti molekuly
  ω = ? úhlová rychlost otáčející se molekuly H2

  Z tabulek:

  k = 1,38·10−23 J·K−1 Boltzmannova konstanta
 • Rozbor

  Příklad máme počítat pomocí klasické kinetické energie. Kinetickou energii otáčející se molekuly vodíku můžeme vypočítat dvěma způsoby.

  První způsob je pomocí ekvipartičního teorému, který udává vztah mezi teplotou a energií plynu. Říká, že na každý kvadratický člen ve výrazu pro celkovou energii připadá hodnota kT/2.

  Druhý způsob je počítat energii otáčející se molekuly ze vztahu pro kinetickou energii rotujícího tělesa. Ve vztahu pro výpočet kinetické energie rotujícího tělesa se vyskytuje úhlová rychlost, jejíž hodnotu chceme vypočítat.

  Oba vztahy udávají kinetickou energii molekuly, musí se sobě tedy rovnat. Z jejich rovnosti pak stačí vyjádřit úhlovou rychlost a vypočítat ji ze zadaných hodnot.

 • Nápověda 1 - ekvipartiční teorém

  Kinetickou energii molekuly můžeme vypočítat s využitím ekvipartičního teorému. Co tento teorém říká?

 • Nápověda 2 - kinetická energie rotujícího tělesa

  Otáčející se molekulu H2 si můžeme představit jako rotující těleso. Jaký vztah platí pro kinetickou energii rotujícího tělesa?

 • Řešení

  Podle ekvipartičního teorému připadá na každý kvadratický člen ve výrazu pro energii hodnota kinetické energie

  \[E_{k} = \frac{1}{2}kT.\tag{1}\]

  Otáčející se molekulu H2 si můžeme představit jako rotující těleso. Její kinetická energie je pak dána vztahem

  \[E_{k} = \frac{1}{2}Jω^2.\tag{2}\]

  Z rovnosti vztahů (1) a (2) dostaneme vztah

  \[\frac{1}{2}kT = \frac{1}{2}Jω^2.\tag{3}\]

  Vztah (3) upravíme a vyjádříme z něho úhlovou rychlost

  \[ω = \sqrt{\frac{kT}{J}}.\tag{4}\]

  Do vztahu (4) dosadíme zadané hodnoty a vypočítáme úhlovou rychlost otáčející se molekuly H2

  \[ω = \sqrt{\frac{1{,}38·10^{−23}·300}{5·10^{−47}}} s^{−1}\] \[ω \approx{10^{13}} s^{−1}.\]
 • Odpověď

  Úhlová rychlost otáčející se molekuly H2 je řádově 1013 s−1.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a
statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
×Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
Zaslat komentář k úloze