Oxid uhličitý v uzavřené nádobě

Úloha číslo: 1733

V uzavřené nádobě je oxid uhličitý CO2 o hmotnosti 1,1 kg. Vadným ventilem uniká z nádoby v průměru za každou sekundu N0 molekul. Za jakou dobu se nádoba vyprázdní? (Např. pomocí pístu dosáhneme toho, že všechny molekuly posupně nádobu opustí.)

Proveďte vlastní odhad, tj. zvolte konkrétně N0 a k němu přiřaďte svou představu času t.

 • Zápis

  m(CO2) = 1,1 kg hmotnost oxidu uhličitého
  N = ? počet molekul CO2 v uzavřené nádobě
  N0 = ? počet molekul, které uniknou za 1 sekundu
  t = ? doba, za kterou se vyprázdní nádoba

  Z tabulek:

  Ar(C) = 12,011 relativní atomová hmotnost uhlíku
  Ar(O) = 15,999 relativní atomová hmotnost kyslíku
  NA = 6,023·1023 mol−1 Avogadrova konstanta
 • Rozbor

  Chceme zjistit, za jak dlouhou dobu se vyprázdní nádoba naplněná oxidem uhličitým. Víme, že ventilem unikne N0 molekul za jednu sekundu. Zjistíme-li, kolik molekul obsahuje celá nádoba, můžeme už snadno dopočítat, za jak dlouhou dobu se zcela vyprázdní.

 • Nápověda

  Jak zjistíme počet molekul oxidu uhličitého v nádobě, známe-li jeho hmotnost?

 • Řešení

  Chceme vypočítat, kolik molekul obsahuje 1,1 kg CO2. Počet částic N vypočteme ze vztahu

  \[N = nN_\mathrm{A},\tag{1}\]

  kde n je látkové množství a NA Avogadrova konstanta. Pro látkové množství n platí vztah

  \[n = \frac{m}{M_\mathrm{m}},\tag{2}\]

  kde m je hmotnost CO2 a Mm je molární hmotnost CO2. Ze vztahů (1) a (2) vyplývá:

  \[N = \frac{m}{M_\mathrm{m}}N_\mathrm{A}.\tag{3}\]

  Dobu, za kterou se nádoba vyprázdní, vypočteme tak, že počet částic v nádobě vydělím počtem částic, které uniknou z nádoby za 1 sekundu:

  \[t = \frac{N}{N_\mathrm{0}}.\tag{4}\]

  Dosadíme-li do (4) za N ze vztahu (3), získáme hledaný čas:

  \[t = \frac{mN_\mathrm{A}}{M_\mathrm{m}N_\mathrm{0}}.\tag{5}\]
 • Molární hmotnost CO2

  Pro molární hmotnost platí vztah (odvození vztahu je v úloze Vztah mezi relativní molekulovou a molární hmotností)

  \[M_\mathrm{m} = M_\mathrm{r}·10^{−3}\mathrm{kg mol^{−1}}.\]

  V tabulkách najdeme relativní atomovou hmotnost uhlíku a kyslíku a určíme relativní molekulovou hmotnost CO2:

  \[M_\mathrm{r}(CO_2) = A_\mathrm{r}(C) + 2 A_\mathrm{r}(O) = 12{,}011 + 2·15{,}999 = 44{,}009 \]

  Molární hmotnost CO2 pak bude:

  \[M_\mathrm{m}(CO_2) = M_\mathrm{r}(CO_2)·10^{−3} \mathrm{kg mol^{−1}} = 44{,}009·10^{−3} \mathrm{kg mol^{−1}}.\]
 • Výpočet

  Zvolme si například N0 = 1,5·1020 a dosaďme do vztahu (5):

  \[t = \frac{mN_\mathrm{A}}{M_\mathrm{m}N_\mathrm{0}} \dot{=}\, \frac{1{,}1·6{,}023·10^{23}}{44{,}009·10^{−3}·1{,}5·10^{20}} \mathrm{s}\] \[t \dot{=}\, 100 363 \mathrm{s} \approx{28 \mathrm{hod}}\]
 • Odpověď

  Jestliže z uzavřené nádoby unikne za sekundu průměrně 1,5·1020 molekul, vyprázdní se nádoba přibližně za 28 hodin.

 • Doba vyprázdnění nádoby pro různá N0

  \[N_0/s\] \[10^{3}\] \[10^{6}\] \[10^{10}\] \[10^{15}\] \[10^{20}\] \[10^{25}\]
  \[t/s\] \[1{,}5·10^{22}\] \[1{,}5·10^{19}\] \[1{,}5·10^{15}\] \[1{,}5·10^{10}\] \[1{,}5·10^{5}\] \[1{,}5·10^{0}\]
  \[t_{výp}\] \[\approx{5·10^{14} \mathrm{roků}}\] \[\approx{5·10^{11} \mathrm{roků}}\] \[\approx{5·10^{7} \mathrm{roků}}\] \[\approx{476 \mathrm{roků}}\] \[\approx{42 \mathrm{hodin}}\] \[\approx{1{,}5 \mathrm{sekund}}\]

   

  Poznámka: Stáří Země je asi 1010 roků.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: Upraveno podle materiálů E. Svobody.
×Původní zdroj: Upraveno podle materiálů E. Svobody.
Zaslat komentář k úloze