Neznámý plyn

Úloha číslo: 421

Střední kinetická energie jednoatomového plynu o látkovém množství 1 mol je 2,5 kJ. Zvýší-li se teplota o  300 K, bude nejpravděpodobnější rychlost molekul plynu 642 ms−1. Stanovte, o jaký plyn se jedná a jaká byla jeho původní teplota.

 • Nápověda – výpočet počáteční teploty

  K výpočtu počáteční teploty T1 neznámého plynu použijte vztah pro střední kinetickou energii \(\bar{E}_k\).

 • Nápověda – určení plynu

  Abyste mohli určit, o jaký plyn se jedná, musíte zjistit jeho molární hmotnost Mm. K tomu lze použít vztah pro nejpravděpodobnější rychlost vp molekul plynu.

 • Zápis

  \(\bar{E}_k=2{,}5\,\mathrm{kJ}=2500\,\mathrm{J}\) střední kinetická energie jednoatomového plynu
  n = 1 mol látkové množství jednoatomového plynu
  ΔT = 300 K změna teploty
  vp = 642 ms−1 nejpravděpodobnější rychlost molekul plynu
  T1 = ? původní teplota

  Z tabulek:

  R = 8,31 Jmol−1K−1 molární plynová konstanta
 • Rozbor

  Původní teplotu plynu určíme ze vztahu pro střední kinetickou energii plynu, podle kterého je tato energie přímo úměrná termodynamické teplotě.

  Abychom zjistili o jaký plyn se jedná, vypočítáme ze vztahu pro nejpravděpodobnější rychlost molekul jeho molární hmotnost. Tu potom porovnáme s hodnotami v tabulkách.

 • Řešení

  Střední kinetická energie \(\bar{E}_k\) libovolného plynu souvisí s termodynamickou teplotou T vztahem

  \[\bar{E}_k=\frac{3}{2}nRT,\]

  kde n je látkové množství plynu a R molární plynová konstanta.

  Díky tomu můžeme ze zadaných hodnot rovnou spočítat počáteční teplotu T1 zatím neznámého plynu. Bude platit:

  \[T_{1}=\frac{2\bar{E}_k}{3nR}.\]

  Nejpravděpodobnější rychlost vp molekul ideálního plynu je dána vztahem

  \[v_p=\sqrt{\frac{2RT_{2}}{M_m}},\]

  kde Mm je molární hmotnost neznámého plynu a T2 jeho teplota po ohřátí.

  Odtud můžeme rovnou vyjádřit molární hmotnost neznámého plynu

  \[M_{m}=\frac{2RT_{2}}{v^{2}_{p}}.\]

  Dosadíme-li za teplotu T2 výraz

  \[T_2=T_1+\mathrm{\Delta}T,\]

  kde ΔT je změna teploty, dostaneme

  \[M_m=\frac{2R(T_{1}+\Delta T)}{v^{2}_{p}}.\]
 • Číselné dosazení

  \[T_{1}=\frac{2\bar{E}_k}{3nR}=\frac{2\cdot{2500}}{3\cdot{1}\cdot{8{,}31}}\,\mathrm{K}\dot{=}200\,\mathrm{K}\]

   

  \[M_m=\frac{2R(T_{1}+\Delta T)}{v^{2}_{p}}=\frac{2\cdot{8{,}31}\cdot(200+300)}{642^{2}}\,\mathrm{kg\,mol}^{-1}\] \[M_m\dot{=}0{,}02\,\mathrm{kgmol}^{-1}=20\,\mathrm{g\,mol}^{-1}\]

   

  Pro zajímavost zkusme ještě vyjádřit nejpravděpodobnější rychlost při původní teplotě:

  \[v_{p}^, = \sqrt{\frac{2RT_1}{M_m}} = \sqrt{\frac{2RT_1}{\frac{2R(T_{1}+\Delta T)}{v^{2}_{p}}}} = v_{p}\,\sqrt{\frac{T_1}{T_{1}+\Delta T}}\] \[v_{p}^, = 642\cdot\sqrt{\frac{200}{200+300}}\,\mathrm{m\,s^{-1}} \dot{=} 406\,\mathrm{m\,s^{-1}}\]
 • Odpověď

  Molární hmotnost neznámého plynu je asi 20 g mol−1, jedná se tedy o neon. Jeho počáteční teplota byla přibližně 200 K.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
En translation
Zaslat komentář k úloze