Bublina v jezeře

Úloha číslo: 331

Vzduchová bublina o poloměru 5,0 mm stoupá ode dna jezera hlubokého 20,7 m. Teplota u dna jezera je 7 °C a u hladiny 27 °C. Atmosférický tlak je 100 kPa. Jak velká bude bublina, až dospěje ke hladině?

 • Nápověda

  Když bublina stoupá ode dna jezera, nemění se pouze její teplota, ale také tlak plynu uvnitř bubliny. Tento tlak odpovídá tlaku vody v jejím okolí.

  Určete tlak vody v okolí bubliny, když je u dna a když je u hladiny.

 • Zápis

  h = 20,7 m hloubka jezera
  r1 = 5,0 mm = 5,0·10-3 m poloměr bubliny u dna
  t1 = 7 °C ⇒ T1 = 280 K teplota vody u dna jezera
  t2 = 27 °C ⇒ T2 = 300 K teplota vody u hladiny jezera
  pa = 100 kPa = 1,00·105 Pa atmosférický tlak
  r2 = ? poloměr bubliny u hladiny jezera

  Z tabulek:

  ρ = 1000 kg m-3 hustota vody
  g = 9,81 m s-2 tíhové zrychlení
 • Rozbor

  Při výpočtu poloměru bubliny využijeme toho, že tlak plynu uvnitř bubliny musí být stejný jako tlak vody v jejím okolí. V opačném případě by tlakové síly okolní vody a plyn uvnitř bubliny na rozhraní voda–vzduch byly odlišné a bublina by se buď zvětšovala, nebo zmenšovala.

  Tlak vody v okolí bubliny je dán hydrostatickým tlakem (přímo úměrným hloubce, ve které se bublina nachází) a atmosférickým tlakem, který díky Pascalovu zákonu přispívá k celkovému tlaku ve všech místech jezera stejně. Tlak plynu uvnitř bubliny můžeme určit pomocí stavové rovnice.

  Poznámka: V bublině je vzduch a sytá vodní pára. Z tabulek zjistíme, že tlak sytých vodních par pro uvedené teploty dosahuje hodnot několika kPa. Vůči atmosférickému tlaku tedy příspěvek sytých vodních par k tlaku v bublině zanedbáme.

 • Řešení

  Nejprve si vyjádříme tlak vody u dna jezera p1, ke kterému přispívá atmosférický a hydrostatický tlak

  \[ p_1\,=\,p_\mathrm{a}\,+\,h\rho g \]

  a uvědomíme si, že tlak u hladiny jezera p2 je roven atmosférickému tlaku:

  \[ p_2\,=\,p_\mathrm{a}\,. \]

  Budeme předpokládat, že plyn uvnitř bubliny se chová jako ideální plyn, a že tedy splňuje stavovou rovnici ideálního plynu, tj. že platí

  \[ \frac{p_1V_1}{T_1}\,=\,\frac{p_2V_2}{T_2}\,. \]

  Tlak vzduchu bude stejný jako tlak okolní vody a objem bubliny určíme pomocí vzorce pro objem koule \(V\,=\,\frac{4}{3}\pi r^3\). Vše dosadíme do stavové rovnice:

  \[ \frac{\left(p_\mathrm{a}+h\rho g\right)\frac{4}{3}\pi r_1^3}{T_1}\,=\,\frac{p_a\frac{4}{3}\pi r_2^3}{T_2}, \] \[ \frac{\left(p_\mathrm{a}+h\rho g\right)r_1^3}{T_1}\,=\,\frac{p_\mathrm{a}r_2^3}{T_2} \]

  a vyjádříme neznámý poloměr r2:

  \[ r_2^3\,=\,\frac{\left(p_\mathrm{a}+h\rho g\right)r_1^3T_2}{p_\mathrm{a}T_1}, \] \[ r_2\,=\,\sqrt[3]{\frac{\left(p_\mathrm{a}+h\rho g\right)r_1^3T_2}{p_\mathrm{a}T_1}}\,. \]

  Dosadíme zadané číselné hodnoty:

  \[ r_2\,=\,5\cdot{10^{-3}}\cdot \sqrt[3]{\frac{\left(10^5\,+\,{20{,}7}\cdot 1000\cdot{9{,}81}\right)\cdot 300}{10^5\cdot{280}}}\,\mathrm{m} \] \[ r_2\,\dot{=}\,7{,}4\cdot{10^{-3}}\,\mathrm{m}\,=\,7{,}4\,\mathrm{mm}\,. \]

  Pozn.: Z obecného vztahu je vidět, že by bylo možné poloměr bubliny u dna r1 dosadit v milimetrech a i výsledná hodnota by vyšla v milimetrech.

 • Odpověď

  U hladiny jezera bude mít bublina poloměr asi 7,4 mm.

 • Komentář o dalších příspěvcích k tlaku uvnitř bubliny

  Na tlak vzduchu uvnitř bubliny má vliv také povrchové napětí vody. Zakřivený povrch kapaliny vyvolává kapilární tlak o velikosti:

  \[ p_\mathrm{k}\,=\,\frac{2\sigma}{r}\,\mathrm{,} \]

  kde r je poloměr zakřivení povrchu kapaliny a σ povrchové napětí této kapaliny. Pro vodu platí σ = 73 mN m-1 = 0,073 N m-1.

  Určíme hodnotu kapilárního tlaku pro oba poloměry bubliny:

  \[ p_\mathrm{k1}\,=\,\frac{2\cdot{0{,}073}}{5\cdot{ 10^{-3}}}\,\mathrm{Pa}\,\dot{=}\,29\,\mathrm{Pa} \] \[ p_\mathrm{k2}\,=\,\frac{2\cdot{0{,}073}}{7{,}4\cdot{ 10^{-3}}}\,\mathrm{Pa}\,\dot{=}\,20\,\mathrm{Pa}\,. \]

  Vidíme, že hodnota kapilárního tlaku pk je v porovnání s atmosférickým tlakem pa zanedbatelná.

   

  Dále kromě vzduchu bude uvnitř bubliny také sytá vodní pára. Tlak syté vodní páry pro obě teploty můžeme vyhledat v tabulkách:

  pro t1 =  7 °C    je    ps = 1,02 kPa

  pro t1 = 27 °C    je    ps = 3,60 kPa

  Také tento příspěvek je v porovnání s velikostí atmosférického tlaku zanedbatelný.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze