Průměr molekuly kyseliny olejové

Úloha číslo: 1732

Odhadněte pomocí Avogadrovy konstanty průměr molekuly kyseliny olejové C17H33COOH. Předpokládejte, že molekuly mají kulový tvar a že na mezery mezi nimi připadá 26 % z celkového objemu (tzv. těsné uspořádání). Hustota kyseliny olejové je ρ = 900 kg·m−3.

 • Zápis

  ρ = 900 kg m−3 hustota kyseliny olejové
  26 % z celkového objemu mezery

  Z tabulek:

  NA = 6,023·1023 mol−1 Avogadrova konstanta
  Ar(C) = 12,011 relativní atomová hmotnost uhlíku
  Ar(H) = 1,0079 relativní atomová hmotnost vodíku
  Ar(O) = 15,999 relativní atomová hmotnost kyslíku
 • Rozbor

  Avogadrova konstanta udává počet částic v jednom molu látky. Kdybychom určili objem jednoho molu kyseliny olejové, uměli bychom zjistit objem jedné její molekuly. Předpokládáme-li, že má kulový tvar, spočteme již snadno její průměr ze vztahu pro objem koule.

  K určení molárního objemu kyseliny olejové potřebujeme znát hustotu, ta je zadaná, a molární hmotnost, kterou spočteme pomocí relativních atomových hmotností prvků, jež molekula obsahuje - ty najdeme v tabulkách.

  Musíme vzít ještě v úvahu, že na mezery mezi molekulami připadá 26 % objemu, na samotné molekuly pak zbývá 76 % molárního objemu.

 • Nápověda 1- molární hmotnost

  Pomocí relativních atomových hmotností uhlíku, vodíku a kyslíku, které najdete v tabulkách, určete molární hmotnost Mm kyseliny olejové.

 • Nápověda 2 - molární objem

  Pomocí molární hmotnosti a hustoty vyjádřete molární objem kyseliny olejové a odtud pak pomocí Avogadrovy konstanty objem jedné molekuly kyseliny olejové. Nezapomeňte odečíst objem připadající na mezery mezi molekulami.

 • Řešení

  Molární objem Vm je dán vztahem

  \[V_\mathrm{m} = \frac{M_\mathrm{m}}{ρ},\tag{1}\]

  kde Mm je molární hmotnost dané látky a ρ je její hustota.

  Na mezery mezi molekulami připadá 26 % objemu, na samotné molekuly pak zbývá 76 % molárního objemu. Vydělíme-li tento objem Avogadrovou konstantou (objem 1 molu vydělíme počtem částic v 1 molu), získáme objem jedné molekuly VO

  \[V_\mathrm{O} = \frac{0{,}74 V_\mathrm{m}}{N_\mathrm{A}}.\tag{2}\]

  Molekula má kulový tvar. Pro objem molekuly (koule) platí vztah

  \[V_{O} = \frac{4}{3}πr^{3} = \frac{πd^{3}}{6},\]

  z objemu molekuly vyjádříme její průměr

  \[d = \sqrt[3]{\frac{6V_O}{π}}\]

  a tento vztah dále upravíme pomocí vztahů (2) a (1)

  \[d = \sqrt[3]{\frac{6·0{,}74V_\mathrm{m}}{πN_A}} = \sqrt[3]{\frac{6·0{,}74M_\mathrm{m}}{πρN_\mathrm{A}}}.\tag{3}\]
 • Číselné dosazení

  Dosadíme do vztahu (3) molární hmotnost, kterou jsme vypočetli, hustotu známou ze zadání a Avogadrovu konstantu:

  \[d = \sqrt[3]{\frac{6·0{,}74·M_\mathrm{m}}{πρN_\mathrm{A}}} \dot{=}\, \sqrt[3]{\frac{6·0{,}74·2{,}86·10^{−1}}{900π·6{,}022·10^{23}}} \mathrm{m}\] \[d \dot{=}\, 9{,}07 ·10^{−10} \mathrm{m}.\]
 • Odpověď

  Průměr molekuly kyseliny olejové je přibližně 9,07·10−10 m.

 • Odkaz na experiment

  Pokus k měření průměru molekuly kyseliny olejové najdete zde: Průměr molekuly kyseliny olejové.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Původní zdroj: Inspirováno seminářem prof. E. Svobody.
Zpracováno s podporou SFG (2016).
×Původní zdroj: Inspirováno seminářem prof. E. Svobody. Zpracováno s podporou SFG (2016).
En translation
Zaslat komentář k úloze