Teplota oxidu uhličitého

Úloha číslo: 396

Oxid uhličitý je uchováván v ocelové láhvi o objemu 22 l při teplotě 290 K a tlaku 2 MPa. Odhadněte jeho výslednou teplotu, rozepne-li se uvedený plyn po otevření kohoutku na tlak atmosférický 101 325 Pa.

Polytropický koeficient proběhlého děje je η = 1,293.

Při řešení úlohy považujte oxid uhličitý za ideální plyn.

 • Nápověda 1 – polytropický děj

  V úloze se jedná o polytropický děj s ideálním plynem, pro jehož tlak p a objem V platí

  \[pV^{\eta}= \mathrm{konst.}\]

  resp. pro počáteční tlak p1 a objem V1 a pro koncový tlak p2 a objem V2

  \[p_1V_1^{\eta} = p_2V_2^{\eta},\]

  kde η je polytropický koeficient.

   

  Poznámka: Všimněte si, že speciálními případy polytropického děje jsou děje adiabatický (η = κ) a izotermický (η = 1).

 • Nápověda 2

  K výpočtu výsledné teploty T2 použijte stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti.

 • Rozbor

  Nejprve si napíšeme vztah mezi počátečními a výslednými tlaky a objemy, který platí pro polytropický děj s ideálním plynem, a vyjádříme z něj výsledný objem.

  Teplotu oxidu uhličitého po jeho rozepnutí potom určíme ze stavové rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti.

 • Zápis

  V1 = 22 l = 22·10−3 m3 počáteční objem oxidu uhličitého
  T1 = 290 K počáteční teplota oxidu uhličitého
  p1 = 2 MPa = 2·106 Pa počáteční tlak oxidu uhličitého
  p2 = 101325 Pa atmosférický tlak
  η = 1,293 polytropický koeficient
  T2 = ? výsledná teplota oxidu uhličitého
 • Řešení

  Protože se zde jedná o polytropický děj s ideálním plynem, platí mezi počátečními a výslednými objemy a tlaky rovnice

  \[p_1V_1^{\eta} = p_2V_2^{\eta},\]

  kde η je polytropický koeficient. Odtud vyjádříme neznámý objem V2:

  \[V_2 = V_1 \sqrt[\eta]{\frac{p_1}{p_2}}.\]

  Výslednou teplotu oxidu uhličitého určíme ze stavové rovnice ideálního plynu, která pro tento děj platí také

  \[\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}. \]

  Vyjádříme z ní neznámou teplotu T2

  \[T_2 = \frac{p_2V_2T_1}{p_1V_1} \]

  a dosadíme získaný vztah pro V2

  \[T_2=\frac{p_2T_1V_1}{p_1V_1}\sqrt[\eta]{\frac{p_1}{p_2}} = \frac{p_2T_1}{p_1}\sqrt[\eta]{\frac{p_1}{p_2}}.\]
 • Číselné dosazení

  \[T_2 = \frac{p_2T_1}{p_1} \sqrt[\eta]{\frac{p_1}{p_2}}= \frac{101325\cdot{290}}{2\cdot{10^6}} \,\cdot\,\sqrt[1{,}293]{\frac{2\cdot{10^6}}{101325}}\,\mathrm{K} \dot{=}148\,\mathrm{K}\]
 • Odpověď

  Výsledná teplota oxidu uhličitého je přibližně 148 K.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze