Letící brok

Úloha číslo: 358

Určete rychlost, jakou musí letět olověný brok, aby dosáhl teploty tání:

a) při nárazu na nepohyblivou stěnu, na které se zastaví.

b) při průchodu stěnou, při kterém se zmenšila jeho rychlost na polovinu.

c) při nárazu na volně pohyblivou kuličku s pětkrát větší hmotností, která byla před nárazem broku v klidu a se kterou se bude dále pohybovat společně.

Předpokládejme, že kinetická energie broku, která se přemění na vnitřní energii, se rovnoměrně rozdělí mezi brok a překážku.

 • Nápověda

  Ve všech případech je třeba určit změnu kinetické energie soustavy. Pro případ a) a b) je to jednoduché, protože známe rychlost broku před i po nárazu.

  V případě c) musíme nejprve určit rychlost kuličky s brokem. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepružnou srážku, použijeme zákon zachování hybnosti. Potom z rychlosti zjistíme kinetickou energii kuličky s brokem.

 • Rozbor

  a) Díky tomu, že se před nárazem brok pohyboval, měl kinetickou energii, která se při nárazu přemění na vnitřní energii broku a stěny stejnou měrou. Polovina kinetické energie tedy musí být rovna teplu potřebnému na ohřátí broku na teplotu tání.

  b) V tomto případě se nepřemění na vnitřní energii celá kinetická energie broku, ale pouze rozdíl kinetických energií před a po nárazu.

  c) Jestliže po nárazu broku na kuličku dojde k jejich spojení (brok uvízne v kuličce) a dále se pohybují společně, mluvíme o tzv. nepružné srážce. V tomto případě neplatí zákon zachování mechanické energie, protože část kinetické energie se přemění na energii vnitřní. Platí ale zákon zachování hybnosti, který nám umožní najít vztah mezi rychlostmi před a po nárazu. Ze znalosti rychlostí také určíme změnu kinetické energie.

 • Řešení

  Teplo potřebné na ohřátí broku o hmotnosti m na teplotu tání tt je rovno

  \[Q=cm\left(t_\mathrm{t}-t_0\right),\]

  kde c je měrná tepelná kapacita materiálu, ze kterého je brok vyroben, a t0 počáteční teplota broku.

  a) Kinetická energie broku o hmotnosti m pohybujícího se rychlostí o velikosti v je

  \[E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}mv^2.\]

  Pouze polovina kinetické energie, která se přemění na vnitřní energii, se projeví zvýšením vnitřní energie broku. Zvýšení vnitřní energie broku odpovídá teplu potřebnému k jeho ohřátí, platí tedy:

  \[\frac{1}{2}E_\mathrm{k}=Q,\] \[\frac{1}{4}mv^2=cm\left(t_\mathrm{t}-t_0\right).\]

  Odtud vyjádříme hledanou rychlost v:

  \[v=\sqrt{4c\left(t_\mathrm{t}-t_0\right)}.\]

  b) Během průchodu broku stěnou se zmenší kinetická energie broku o hodnotu:

  \[\Delta E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2}\right)^2=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}m\left(\frac{v^2}{4}\right)=\frac{3}{8}mv^2\]

  a přemění se na vnitřní energii, z toho polovinu přijme brok. Bude tedy platit:

  \[\frac{1}{2}\Delta E_\mathrm{k}=Q\,\,\Rightarrow\,\,\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{8}mv^2=cm\left(t_\mathrm{t}-t_0\right).\]

  Odtud dostaneme pro velikost v rychlosti vztah:

  \[v=\sqrt{\frac{16}{3}c\left(t_\mathrm{t}-t_0\right)}.\]

  c) Při nepružném nárazu broku na kuličku o hmotnosti M = 5m platí zákon zachování hybnosti:

  \[mv=\left(m+M\right)w.\]

  Využili jsme toho, že před nárazem byla kulička v klidu, pohyboval se pouze brok a rychlost broku s kuličkou po nárazu jsme označili w. Neznámou rychlost w po nárazu odtud vyjádříme ve tvaru:

  \[w=\frac{m}{m+M}v=\frac{m}{m+5m}v=\frac{1}{6}v.\]

  Opět určíme změnu kinetické energie (pozor, po nárazu se teď pohybuje i kulička):

  \[\Delta E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}\left(m+M\right)\left(\frac{v}{6}\right)^2=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}6m\left(\frac{v^2}{36}\right)=\frac{5}{12}mv^2,\]

  která se přemění na vnitřní energii, z níž polovinu přijme brok. Bude tedy platit:

  \[\frac{1}{2}\Delta E_\mathrm{k}=Q\,\,\Rightarrow\,\,\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{12}mv^2=cm\left(t_\mathrm{t}-t_0\right).\]

  Pro potřebnou rychlost v tomto případě tedy platí vztah:

  \[v=\sqrt{\frac{24}{5}c\left(t_\mathrm{t}-t_0\right)}.\]
 • Číselné dosazení

  c =  130 J kg−1 K−1 měrná tepelná kapacita olova
  tt = 327 °C teplota tání olova
  t0 = 20 °C počáteční teplota broku

  a) \[v=\sqrt{4c(t_\mathrm{t}-t_0)}=\sqrt{4{\cdot}130\cdot(327-20)}\,\mathrm{ms^{-1}}\] \[v\dot{=}399{,}5\,\mathrm{ms^{-1}}\dot{=}400\,\mathrm{ms^{-1}}\] b) \[v=\sqrt{\frac{16}{3}c(t_\mathrm{t}-t_0)}=\sqrt{\frac{16}{3}\cdot130\cdot(327-20)}\,\mathrm{ms^{-1}}\] \[v\dot{=}461{,}4\,\mathrm{ms^{-1}}\dot{=}461\,\mathrm{ms^{-1}}\] c) \[v=\sqrt{\frac{24}{5}c\left(t_\mathrm{t}-t_0\right)}=\sqrt{\frac{24}{5}\cdot130\cdot(327-20)}\,\mathrm{ms^{-1}}\] \[v\dot{=}437{,}7\,\mathrm{ms^{-1}}\dot{=}438\,\mathrm{ms^{-1}}\]
 • Odpověď

  Jestliže má brok dosáhnout teploty tání, potom by před úplným zastavením v nepohyblivé stěně musel letět rychlostí o velikosti přibližně 400 m/s, před průchodem stěnou asi 460 m/s a před nárazem do pohyblivé kuličky asi 440 m/s.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze