Hustota vodní páry podle modelu ideálního plynu

Úloha číslo: 466

Porovnejte skutečnou (v tabulkách uvedenou) hustotu vodní páry 0,5977 kg m−3 při varu za normálního tlaku 101 325 Pa, s hustotou ρi, kterou by měla vodní pára podle modelu ideálního plynu.

 • Nápověda

  Látkové množství vodní páry můžete vyjádřit pomocí hmotnosti a molární hmotnosti.

  Hustota je podíl celkové hmotnosti a objemu.

 • Zápis

  p = 101 325 Pa normální tlak
  t = 100 °C => T = 373,15 K teplota varu vody
  ρt = 0,5977 kg m−3 tabulková hustota vodní páry
  ρi = ? hustota vodní páry podle modelu ideálního plynu

  Z tabulek:

  R = 8,31 JK−1mol−1 molární plynová konstanta
  Voda má vzorec H2O
  Ar(H) = 1 relativní atom. hmotnost vodíku H
  Ar(O) = 16 relativní atom. hmotnost kyslíku O
 • Řešení

  Do stavové rovnice ideálního plynu v základním tvaru

  \[ pV=nRT \]

  dosadíme za látkové množství ze vzorce

  \[n=\frac{m}{M_{\mathrm{m}}}\,.\]

  Jednoduchou úpravou získáme podíl hmotnosti m a objemu V, tj. hustotu ρ:

  \[pV=\frac{m}{M_{\mathrm{m}}}R\,T\qquad\Rightarrow\qquad\rho=\frac{m}{V}=\frac{p\,M_{\mathrm{m}}}{RT}.\]

   

  Číselné dosazení:

  Nejprve si vyjádříme relativní molekul. hmotnost vody H2O

  Mr(H2O) = 1 + 1 + 16 = 18

  a z ní molární hmotnost vody H2O

  Mm(H2O) = 18 g mol−1 = 18·10−3 kg mol−1.

  Zadané hodnoty dosadíme do obecného řešení:

  \[\rho=\frac{p\,M_{\mathrm{m}}}{RT}=\frac{101\,325\cdot{18}\cdot{10^{-3}}}{8{,}31\cdot{373{,}15}}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}\dot=0{,}588\,\mathrm{kg\,m^{-3}}.\]

   

  Porovnání s tabulkovou hodnotou:

  Z výsledků je vidět, že skutečná hustota vodní páry se od hustoty vypočtené podle stavové rovnice ideálního plynu liší jen zhruba o 1,5 %, což znamená, že vodní páru lze v tomto konkrétním případě s dostatečnou přesností pokládat za ideální plyn.

 • Odpověď

  Hustota vodní páry podle modelu ideálního plynu je přibližně 0,588 kg m−3. Od tabulkové hodnoty se liší jen asi o 1,5 %. To znamená, že vodní páru lze v tomto konkrétním případě s dostatečnou přesností považovat za ideální plyn.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na porovnávání a rozlišování
Zaslat komentář k úloze