Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Analytické vyjádření bilineární formy II.

Úloha číslo: 1462

Bilineární forma na prostoru \(\mathbb{Z}^3_5\) má vzhledem ke kanonické bázi analytické vyjádření:

\[\forall x,y \in \mathbb{Z}^3_5 : 4x_1y_1 + x_2y_1+3x_2y_2+ x_2y_3+x_3y_2+ 4x_3y_3\]

určete její analytické vyjádření vzhledem k bázím \(M= \{(1{,}0,0),(3{,}2,1),(0{,}3,2) \}\), \(N=\{(3{,}1,2),(1{,}4,0),(0{,}0,1) \}\).

 • Rozbor

  Úvodem

  Nejsme-li si jistí pojmy, matice homomorfismu, lineární forma, bilineární forma, analytické vyjádření lineární formy nebo matice přechodu, doporučuji zopakovat si:

  1. Lineární forma I.
  2. Analytické vyjádření lineární formy I.
  3. Matice homomorfismu
  4. Matice přechodu
  5. Matice homomorfismu
  6. Bilineární forma I.
  7. též je vhodné zopakovat si tzv. kouzelný vzorec.

  Teoretický aparát

  D: Nechť \(V\) je vektorový prostor nad tělesem \(T\)  \(M = \{m_1, \cdots, m_n \}\) jeho báze a \(f\) bilineární forma na prostoru \(V\). Maticí bilineární formy \(f\) vzhledem k bázi \(M\) budeme rozumět čtvercovou matici řádu \(n\) \(A=(a_{ij})\), pro kterou platí:

  \[\forall i,j = 1,\cdots, n: a_{ij}=f(m_i,m_j)\]

  Analytickým vyjádřením \(f\) dále budeme rozumět: \[f(x,y) =\sum_{i=1,j=1}^{n}{a_{ij}x_iy_j}\]

  V: Nechť \(V\) je vektorový prostor dimenze \(n\) nad tělesem \(T\), \(M\) jeho báze, \(f\) bilineární forma na prostoru \(V\) a \(A\) čtvercová matice řádu \(n\) nad tělesem \(T\). Řekneme, že \(A\) je maticí bilineiární formy \(f\) vzhledem k bázi \(M\), jestliže platí následující:

  \[\forall x,y \in V: f(x,y)= \langle x\rangle_M \cdot A \cdot \langle y \rangle_M^{\mathrm{T}}\]

  Postup

  Máme-li tedy k dispozici matici \(A=(a_{ij})\) bilineární formy \(f\) vzhledem k bázím \(M,N\) prostoru \(V\) dimenze \(n\) nad tělesem \(T\) a naším úkolem je získat matici formy \(f\) vzhledem k bázím \(K,L\) (znát matici fromy znamená znát její analytické vyjádření, viz výše uvedené), vyjdeme z kouzelného vzorečku, kde známe:

  \[\forall x,y \in V: f(x,y)= \langle x\rangle_M \cdot A \cdot \langle y \rangle_N^{\mathrm{T}}\tag{1}\]

  a chceme získat matici \(B\) tak, aby platilo:

  \[\forall x,y \in V: f(x,y)= \langle x\rangle_K \cdot B \cdot \langle y \rangle_L^{\mathrm{T}}\tag{2}\]

  Ku splnění našeho cíle postačí vhodně využít matice přechodu \(P_{KM}\) od báze \(K\) k bázi \(M\) a \(P_{LN}\) od báze \(L\) k bázi \(N\):

  \[\forall x \in V: \langle x\rangle_M^{\mathrm{T}}= P_{KM}\cdot\langle x\rangle_K^{\mathrm{T}} \]

  Jelikož chceme vyjádřit \( \langle x\rangle_M\) celou rovnici, dle pravidel pro transponování matic a součinu matic, transponujeme jako:

  \[\forall x \in V: \langle x\rangle_M= \langle x\rangle_K \cdot P_{MK}^{\mathrm{T}} \tag{3}\]

  Pro \(y\) obdobně získáváme:

  \[\forall y \in V: \langle y\rangle_N^{\mathrm{T}}= P_{LN}\cdot\langle y\rangle_L^{\mathrm{T}} \tag{4}\]

  Dosadíme-li nyní (3) a (4) do (1) obdržíme:

  \[\forall x,y \in V: f(x,y)= \langle x\rangle_K \cdot P_{KM}^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot P_{LN}\cdot\langle y\rangle_L^{\mathrm{T}}\tag{5}\]

  Při porovnání (5) a (2) zjišťujeme, že platí:

  \[B=P_{KM}^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot P_{LN}\]

  a tedy hledání matice \(B\) přechází na hledání matic přechodu \(P_{KM},\,\, P_{LN}\)

 • Kouzelný vzoreček

  Napište kouzelný vzoreček pro bilineární formu \(f\) pro báze, vůči nimž je \(f\) zadaná a pro báze, vůči nimž máme určit analytické vyjádření \(f\).

 • Kouzelný vzoreček - cesta k matici B

  Již víme, že kouzelný vzoreček formy \(f\) vzhledem k bázím \(M\), \(N\) následující podobu:

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}^3_5: f(x,y)= \langle x\rangle_{M} \cdot B \cdot \langle y \rangle_{N}^{\mathrm{T}}\]

  Pomocí vhodných přechodů a  známé matice \(A\) formy \(f\) vzhledem ke kanonické bázi nyní přepišme výchotí podobu kouzelného vzorečku do kýžené, výše uvedené podoby, aby byla patrná výpočetní cesta k matici \(B\).

 • Matice přechodu

  Vyjádřeme nyní matice přechodu \(P_{M,k.b.}\) od báze \(M\) ke kanonické bázi a \(P_{N,k.b.}\) od báze \(N\) ke kanonické bázi:

 • Matice formy A vzhledem k bázím M,N

  Dle definice v rozboru určete matici formy \(f\) vzhledem k bázím \(M\), \(N\).

 • Matice B vzhledem ke k.b. a analytické vyjádření

  Pomocí zjištěných matic přechodu \(P_{M,k.b.},\,\, P_{N,k.b.}\), matice \(A\) formy \(f\) vzhledem ke kanonické bázi a vztahů pro kouzelný vzoreček vyjádřete hledanou matici \(B\) a s ní spojené požadované analytické vyjádření formy \(f\).

 • Řešení

  Bilineární forma na prostoru \(\mathbb{Z}^3_5\) je zadána vzhledem ke kanonické bázi. Její kouzelný vzoreček proto bude, ve své výchozí podobě, vypadat následovně:

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}^3_5: f(x,y)= \langle x\rangle_{k.b.} \cdot A \cdot \langle y \rangle_{k.b.}^{\mathrm{T}}\tag{1}\]

  Jelikož máme \(f\) vyjádřit vzhledem k bázím \(M\), \(N\), její kouzelný vzoreček přepíšeme následovně:

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}^3_5: f(x,y)= \langle x\rangle_{M} \cdot B \cdot \langle y \rangle_{N}^{\mathrm{T}}\tag{2}\]

  Naším úkolem je pomocí přechodů určit matici \(B\).

  V souladu s teorií rozboru musíme vhodně využít matic přechodu \(P_{M,k.b.}\) od báze \(M\) ke kanonické bázi a \(P_{N,k.b.}\) od báze \(N\) ke kanonické bázi:

  \[\forall x \in \mathbb{Z}_5^3: \langle x \rangle_{k.b.}^{\mathrm{T}}= P_{M,k.b.}\cdot\langle x \rangle_M^{\mathrm{T}} \]

  Jelikož chceme vyjádřit \( \langle x\rangle_{k.b.}\) celou rovnici, dle pravidel pro transponování matic a součinu matic, transponujeme jako:

  \[\forall x \in \mathbb{Z}_5^3: \langle x\rangle_{k.b.}= \langle x\rangle_M \cdot P_{M,k.b.}^{\mathrm{T}} \tag{3}\]

  Pro \(y\) obdobně získáváme:

  \[\forall y \in \mathbb{Z}_5^3: \langle y\rangle_{k.b.}^{\mathrm{T}}= P_{N,k.b.}\cdot\langle y\rangle_N^{\mathrm{T}} \tag{4}\]

  Dosadíme-li nyní (3) a (4) do (1) obdržíme:

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}_5^3: f(x,y)= \langle x\rangle_M \cdot P_{M,k.b.}^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot P_{N,k.b.}\cdot\langle y\rangle_{k.b.}^{\mathrm{T}}\tag{5}\]

  Při porovnání (5) a (2) zjišťujeme, že platí:

  \[B=P_{M,k.b.}^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot P_{N,k.b.}\]

  a tedy hledání matice \(B\) přechází na hledání matic přechodu \(P_{M,k.b.},\,\, P_{N,k.b.}\)

  Matici přechodu \(P\) od báze \(C\) k bázi \(D\) hledáme řešením maticového výrazu \((D|C) \sim (E|P)\).

  Vektory bází píšeme do sloupců matic, E rozumíme jednotkovou maticí a P pak hledanou maticí přechodu.

  Matici \(P_{M,k.b.}\) tedy získáme řešením \((E|M) \sim (E|P_{M,k.b.})\).

  Je patrné na první pohled, že:

  \[M=P_{M,k.b.} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}\]

  Matici \(P_{N,k.b.}\) tedy získáme řešením \((E|N) \sim (E|P_{N,k.b.})\).

  Je patrné na první pohled, že:

  \[N=P_{N,k.b.} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 0\\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}\]

  Bilineární forma na prostoru \(\mathbb{Z}^3_5\) má vzhledem ke kanonické bázi analytické vyjádření:

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}^3_5 : 4x_1y_1 + x_2y_1+3x_2y_2+ x_2y_3+x_3y_2+ 4x_3y_3\]

  proto matice formy \(A\) bude vypadat následovně:

  \[A= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}\]

  Matici \(B\) získáme:

  \[B=P_{M,k.b.}^{\mathrm{T}} \cdot A \cdot P_{N,k.b.}\]

  po dosazení získáváme:

  \[B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 1\\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 0\\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \] \[ = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 0\\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0\\ 3 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \]

  a tedy v souladu s

  \[\forall x,y \in \mathbb{Z}_5^2: f(x,y)= \langle x\rangle_{k.b.} \cdot B \cdot \langle y \rangle_{k.b.}^{\mathrm{T}}\]

  bude požadované analytické vyjádření vypadat:

  \[f(x,y)= 2x_1y_1 + 4x_1y_2+3x_2y_1+4x_2y_2+x_2y_3+x_3y_1+x_3y_2+x_3y_3\]
 • Analytické vyjádření

  \[f(x,y)= 2x_1y_1 + 4x_1y_2+3x_2y_1+4x_2y_2+x_2y_3+x_3y_1+x_3y_2+x_3y_3\]
 • Liší-li se Váš výsledek od uvedeného!

  Jak je obsaženo v zadání, úloha je řešena nad jinou struktrou než nad reálnými čísly \(\mathbb{R}\).

  Před kontaktováním administrátorů si prosím nejprve prohlédněte úlohu Z modulo n a své výsledky se pokuste patřičně upravit.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze