Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Maticový rozbor II.

Úloha číslo: 1425

Určete charakteristický polynom, spektrum, vlastní čísla, vlastní vektory, stopu, determinant a minimální polynom matice \(A\) nad tělesem \(\mathbb{R}\). Pomocí minimálního polynomu určete inverzní matici k matici \(A\). \[ A= \begin{pmatrix} 12 & -6 & -2 \\ 18 & -9 & -3 \\ 18 & -9 & -3 \end{pmatrix} \]
 • Poznámka

 • Nápověda 1 – char. polynom, spektrum, vlastní čísla

  Určete charakteristický polynom, spektrum a vlastní čísla matice \(A\).

  Charakteristický polynom je determinant matice \(\lambda E- A\), vlastní čísla jsou jeho kořeny. Spektrum je soubor vlastních čísel, zohledňující jejich násobnost v charakteristickém polynomu. Podrobněji v úloze Základní pojmy.

 • Nápověda 2 – vlastní vektory

  Určete vlastní vektory matice \(A\).

  Vlastní vektor matice \(A\) příslušný vlastnímu číslu \(\lambda\) je nenulový vektor splňující rovnost \(Av^\mathrm{T} = \lambda v^\mathrm{T}\). Více o vlastních vektorech viz úloha Vlastní vektory.

  Z definice vlastního vektoru plyne, že jej lze hledat jako nenulové řešení homogenní soustavy \((\lambda E -A)v^\mathrm{T} = 0\). Viz odvození.

 • Nápověda 3 – stopa, determinant

  Určete stopu a determinant matice \(A\).

  Absolutní člen charakteristického polynomu vynásobený \((-1)^{n}\), kde \(n\) je řád matice, určuje determinant. Opačný prvek ke koeficientu u \(\lambda^{n-1}\) určuje stopu.

  V případě úplně rozložitelného charakteristického polynomu matice lze stopu vypočítat i jako součet vlastních čísel, determinant pak jako jejich součin.

  Určení stopy a determinantu matice z charakteristického polynomu je popsáno v úloze Stopa, determinant a charakteristický polynom.

 • Nápověda 4 – minimální polynom

  Nalezněte minimální polynom matice \(A\).

  Minimální polynom je normovaný anulující polynom matice \(A\) nejmenšího možného stupně. Jeho hledáním jsme se zabývali v příkladě Minimální polynom.

 • Nápověda 5 – inverzní matice

  Určete inverzní matici k matici \(A\). K výpočtu užijte jejího anulujícího polynomu.

  Tuto metodu jsme již používali v úlohách Inverzní matice a Inverzní matice I.

 • Opověď

  Pro matici \(A\) nad tělesem \(\mathbb{R}\) jsme našli
  • charakteristický polynom \(p(\lambda) = \lambda^3\),
  • minimální polynom \(m(\lambda) = \lambda^2\),
  • vlastní čísla \(\lambda_1 = 0\),
  • spektrum \(\lbrace 0,{}0,{}0 \rbrace\),
  • determinant \(\det A = 0\),
  • stopu \(\mathrm{tr\,}A = 0\),
  • vlastní vektory \(u=(1,{}2,{}0)\), \(v=(1,{}0,{}6)\).

  Inverzní matice neexistuje.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze