Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Maticový rozbor V.

Úloha číslo: 1428

Určete charakteristický polynom, spektrum, vlastní čísla, vlastní vektory, stopu, determinant a minimální polynom matice \(A\) nad tělesem \(\mathbb{R}\). Najděte Jordanův kanonický tvar a příslušnou Jordanovu bázi matice \(A\). \[ A= \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \]
 • Poznámka

 • Nápověda 1 – char. polynom, spektrum, vlastní čísla

  Určete charakteristický polynom, spektrum a vlastní čísla matice \(A\).

  Charakteristický polynom je determinant matice \(\lambda E- A\), vlastní čísla jsou jeho kořeny. Spektrum je soubor vlastních čísel, zohledňující jejich násobnost v charakteristickém polynomu. Podrobněji v úloze Základní pojmy.

 • Nápověda 2 – vlastní vektory

  Určete vlastní vektory matice \(A\).

  Vlastní vektor matice \(A\) příslušný vlastnímu číslu \(\lambda\) je nenulový vektor splňující rovnost \(Av^\mathrm{T} = \lambda v^\mathrm{T}\). Více o vlastních vektorech viz úloha Vlastní vektory.

  Z definice vlastního vektoru plyne, že jej lze hledat jako nenulové řešení homogenní soustavy \((\lambda E -A)v^\mathrm{T} = 0\). Viz odvození.

 • Nápověda 3 – stopa, determinant

  Určete stopu a determinant matice \(A\).

  Absolutní člen charakteristického polynomu vynásobený \((-1)^{n}\), kde \(n\) je řád matice, určuje determinant. Opačný prvek ke koeficientu u \(\lambda^{n-1}\) určuje stopu.

  V případě úplně rozložitelného charakteristického polynomu matice lze stopu vypočítat i jako součet vlastních čísel, determinant pak jako jejich součin.

  Určení stopy a determinantu matice z charakteristického polynomu je popsáno v úloze Stopa, determinant a charakteristický polynom.

 • Nápověda 4 – minimální polynom

  Nalezněte minimální polynom matice \(A\).

  Minimální polynom je normovaný anulující polynom matice \(A\) nejmenšího možného stupně. Jeho hledáním jsme se zabývali v příkladě Minimální polynom.

 • Nápověda 5 – Jordanův kanonický tvar

  Existuje nad \(\mathbb{R}\) Jordanův kanonický tvar \(J\) matice \(A\)? V kladném případě jej nalezněte a určete příslušnou bázi.

  Existenci Jordanova kanonického tvaru pomůže ukázat tato věta. Při řešení užijte homomorfní analogii, jako je tomu v části o diagonalizovatelnosti homomorfní náhled na podobnost.

 • Odpověď

  Pro matici \(A\) nad tělesem \(\mathbb{R}\) jsme našli

  • charakteristický polynom \(p(\lambda) = \lambda^2 (1-\lambda)\),
  • minimální polynom \(m(\lambda) = \lambda^2 (1-\lambda)\),
  • vlastní čísla \(\lambda_1 = 0\), \(\lambda_2 = 1\),
  • spektrum \(\lbrace 0,{}0,{}1 \rbrace\),
  • determinant \(\det A = 0\),
  • stopu \(\mathrm{tr\,}A = 1\),
  • vlastní vektory pro \(\lambda_1\) \(u=(1,{}2,{}3)\) , pro \(\lambda_2\) \(v=(1,{}1,{}1)\),

  Vzhledem k bázi

  \[ B = \big\lbrace (1,{}1,{}1), (0,{}1,{}3), (1,{}2,{}3)\big\rbrace \] má matice \(A\) Jordanův kanonický tvar \[ J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze