Srovnání sil

Úloha číslo: 639

Řádově porovnejte velikosti

 • gravitační síly, kterou působí Slunce na elektron na povrchu Země,
 • gravitační síly, kterou působí proton na elektron v atomu vodíku,
 • elektrické síly, kterou působí proton na elektron v atomu vodíku.
 • Nápověda 1 – potřebné hodnoty

  Uvažujte tyto hodnoty:

  • hmotnost Slunce mS = 2,0·1030 kg,
  • hmotnost protonu mp = 1,67·10−27 kg,
  • hmotnost elektronu me = 9,1·10−31 kg,
  • vzdálenost Země od Slunce R = 150·109 m,
  • vzdálenost elektronu od jádra v atomu vodíku (tzv. Bohrův poloměr atomu)  r = 5,3·10−11 m ,
  • gravitační konstanta κ = 6,67·10−11 N m2 kg−2,
  • elementární náboj e = 1,6·10−19 C,
  • permitivita vakua ε0 = 8,85·10-12 F m-1.
 • Nápověda 2

  Pro výpočet velikosti gravitační síly použijte Newtonův zákon  a pro výpočet elektrické síly Coulombův zákon .

 • Řešení

  Velikost gravitační síly působící mezi Sluncem a elektronem na povrchu Země je podle Newtonova zákona rovna

  \[F_{GS} = \kappa {m_s m_e \over R^2} \approx 5{,}4 {\cdot} 10^{-33}\,.\]

  Velikost gravitační síly působící mezi protonem a elektronem v atomu vodíku je podle Newtonova zákona rovna

  \[F_{gp} = \kappa {m_p m_e \over r^2} \approx 3{,}6 {\cdot} 10^{-47}\,.\]

  Velikost elektrické síly působící mezi protonem a elektronem v atomu vodíku je podle Coulombova zákona rovna

  \[F_{ep} = {1 \over 4 \pi \epsilon_0} {e^2 \over r^2} \approx 8{,}2 {\cdot} 10^{-8}\,.\]

  Poměr mezi elektrickou a gravitační silou, působící mezi protonem a elektronem v atomu vodíku, je tedy řádově roven

  \[{F_{ep} \over F_{gp}} \approx 10^{39}.\]

  Poměr mezi elektrickou silou, působící mezi protonem a elektronem v atomu vodíku, a gravitační silou, působící mezi Sluncem a elektronem na povrchu Země, je řádově roven

  \[{F_{ep} \over F_{gS}} \approx 10^{25}.\]

  Ze srovnání můžeme vidět, že elektrická síla je mnohem silnější než gravitační, a to i když jde o malé náboje versus veliké hmotnosti. Tento příklad tedy ilustruje, proč můžeme při propočítávání atomu vodíku vliv gravitace bez obav zanedbat.

 • Komentář

  Skutečnost, že gravitace je v porovnání s jinými interakcemi tolik slabá, fyzikům také velmi ztěžuje vytvoření kvantové teorie gravitace. Na její finální podobu v současné době existuje několik kandidátů. Jsou to především M-teorie, jejíž součástí je teorie superstrun, smyčková teorie gravitace, teorie supergravitace a další. Teorie jsou to komplexní, problém je s jejich testováním. Od začátku jsou vymýšleny se záměrem, aby v dosažitelných podmínkách dávaly stejné výsledky jako obecná relativita, a extrémních podmínek, kde se předpovědi liší, zatím nejsme schopni dosáhnout.

  Více viz například článek M. Šrubaře Testování kvantové gravitace z VUT v Brně [cit. 11.5.2008].

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na porovnávání a rozlišování
Pl translation
Zaslat komentář k úloze