Potenciál tvaru Gaussovy křivky

Úloha číslo: 2237

Uvažujme částici, která je vázána na přímku a potenciální energie je zde dána vztahem \[V(x)=−V_{0}e^{2\beta x^2},\]

kde \(V_{0}>0\) a \(\beta>0\). Pomocí variační metody odhadněte energii základního stavu tohoto systému, pokud minimalizaci provedeme na třídě vlnových funkcí tvaru \[\psi(x;\alpha)=\sqrt[4]{\frac{2\alpha}{\pi}}e^{−\alpha x^2},\]

kde \(\alpha\) je kladný parametr.

 • Nápověda 1

  Připomeňte si princip variační metody.

 • Nápověda 2

  Sestavme funkcionál

  \[\mathbb{F}(\psi)=\frac{\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}=\frac{\langle\psi|(\hat{T}+\hat{V})\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}=\frac{\langle\psi|(−\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d} x^2}+V)\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}.\]

  Připomeňte si hledání jeho minima.

 • Nápověda 3 – Poissonovy integrály

  Při řešení úlohy využijeme známých hodnot Poissonových integrálů \[\int_{−\infty}^\infty{e^{−ax^2}}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{a}},\] \[\int_{−\infty}^\infty{x^2e^{−ax^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^{3}}}.\]

 • Řešení

  Hledáme minimální střední energii systému a vlnovou funkci, která popisuje stav s touto energií. Sestavme proto nyní funkcionál, jehož minimum budeme hledat

  \[\mathbb{F}(\psi)=\frac{\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}=\frac{\langle\psi|(\hat{T}+\hat{V})\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}.\]

  Dosaďme teď do funkcionálu předpis funkcí, na kterých budeme hledat jeho minimum.

  Nejprve určíme hodnotu skalárního součinu ve jmenovateli funkcionálu

  \[\langle\psi|\psi\rangle=\int_{−\infty}^\infty{\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}e^{−2ax^2}}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}=1.\]

  Zde vidíme, že naše vlnové funkce jsou normované. Při výpočtu jsme využili známé hodnoty Poissonových integrálů (viz nápověda výše).

  Dále si pro přehlednost výpočtu rozepíšeme Hamiltonův operátor \(\hat{H}\) do konkrétního tvaru \[\hat{H}=\hat{T}+\hat{V}=−\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d} x^2}−V_{0}e^{2\beta x^2}.\]

  Nyní si vypočítáme střední hodnoty jednotlivých členů Hamiltoniánu ve stavu popsaném vlnovou funkcí \(\psi(x;\alpha)\). Nejprve vypočteme výraz pro střední hodnotu potenciální energie

  \[\langle\psi|\hat{V}\psi\rangle=−\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}V_{0}\int_{−\infty}^\infty{e^{−2(\alpha+\beta)x^2}}\,\mathrm{d}x=−\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}V_{0}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2(\alpha+\beta)}}=\] \[=−V_{0}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}.\]

  Dále si vypočítáme druhé derivace \(\psi\) podle \(x\), které použijeme ve výpočtu střední hodnoty \(\hat{T}\)

  \[\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d} x^2}e^{−\alpha x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x}(−2\alpha xe^{−\alpha x^2})=(−2\alpha+ 4\alpha^2x^2)e^{−\alpha x^2}.\]

  Nyní dosadíme do vztahu pro střední hodnotu kinetické energie a opět využijeme známé hodnoty Poissonových integrálů \[\langle\psi|\hat{T}\psi\rangle=−\frac{\hbar^2}{2m}\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}\int_{−\infty}^\infty{(−2\alpha+ 4\alpha^2x^2)e^{−2\alpha x^2}}\,\mathrm{d}x=\] \[=−\frac{\hbar^2}{2m}\sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}\left(-2\alpha\sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}+4\alpha^2\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^{3}}}\right)=\]

  \[=−\frac{\hbar^2}{2m}(-2\alpha+\alpha)=\frac{\hbar^2}{2m}\alpha.\]

  Dosaďme do funkcionálu

  \[\mathbb{F}(\psi)=\frac{\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}=\frac{\hbar^2}{2m}\alpha−V_{0}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}=E(\alpha).\]

  Zde vidíme, že se funkcionál \(\mathbb{F}(\psi)\) po dosazení vlnové funkce \(\psi(x;\alpha)\) změnil na funkci jedné proměnné. Abychom odhadli minimální energii našeho systému, musíme hledat minimum funkce \(E(\alpha)\), které může být v bodech s nulovou první parciální derivaci podle \(\alpha\)

  \[\frac{\partial E(\alpha)}{\partial \alpha}=\frac{\hbar^2}{2m}−V_{0}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\alpha+\beta}{\alpha}}\frac{(\alpha+\beta)-\alpha}{(\alpha+\beta)^2}=0.\]

  Při výpočtu jsme využili pravidlo pro derivaci složené funkce a derivaci podílu. Dále budeme získanou rovnici řešit

  \[\frac{\hbar^2}{2m}\frac{2}{V_0}=\frac{\beta}{\sqrt{\alpha(\alpha+\beta)^3}},\] \[\alpha(\alpha+\beta)^3=\left(\frac{mV_0\beta}{\hbar^2}\right)^2\]

  Kladné kořeny této rovnice jsou naše hledaná řešení. K získání jejich přesné hodnoty bychom museli řešit kvartickou rovnici, což je značně obtížný úkol, kořeny lze ale získat např. numerickými metodami. Před tím si rovnici ještě upravíme do tvaru

  \[\frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\alpha}{\beta}+1\right)^3=\left(\frac{mV_0}{\beta\hbar^2}\right)^2,\]

  protože \(\alpha\) a \(\beta\) mají stejný rozměr – m−2 (exponent musí být bezrozměrný ve výrazu pro potenciální energii i ve vlnové funkci), můžeme označit \(\frac{\alpha}{\beta}=\xi\) a řešit číselnou rovnici

  \[\xi(\xi+1)^3=K^2,\]

  kde \(K\) je zlomek na pravé straně rovnice.

  Úvahou provedeme kontrolu, že díky tomu, že pravá strana rovnice je kladná, tak má vždy jedno kladné řešení. Levá strana je součinem výrazů \(\xi\) a \((\xi+1)^3\), což je součin prostých, rostoucích a pro kladné \(\xi\) i kladných funkcí. To znamená, že levá strana rovnice je pro kladná \(\xi\) rostoucí funkce, která procházející počátkem a zároveň pro \(\xi \rightarrow \infty\) roste nade všechny meze, tedy pro každou hodnotu pravé strany existuje \(\xi\) takové, že je rovnice splněna.

  Ještě názorněji je to vidět z grafu. Na obrázku je nakreslen graf funkce \(\xi(\xi+1)^3\). Vidíme, že pro libovolné \(K\) existuje kladné \(\xi\) takové, že bude řešit zadanou rovnici.

  Obr. 1: Graf kvartické funkce a pravá strana

  Výraz pro střední hodnotu energie si také přepíšeme pomocí bezrozměrné proměnné \(\xi\):

  \[E(\alpha) = \frac{\hbar^2}{2m}\alpha−V_{0}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}=V_0\left(\frac{\xi}{2K}−\sqrt{\frac{\xi}{\xi+1}}\right)=E(\xi).\]

  A minimalizaci střední hodnoty energie můžeme zachytit graficky (v grafu pro hodnoty \(K=0{,}2).\)

  Obr. 2: Graf kvartické funkce, pravá strana a energie
 • Odpověď

  Odhad energie základního stavu pro systém vázané částice na přímce s potenciální energií danou vztahem \(V(x)=−V_{0}e^{2\beta x^2}\) pomocí variační metody na třídě funkcí \(\psi=\sqrt[4]{\frac{2\alpha}{\pi}}e^{−\alpha x^2}\), kde \(V_{0}>0\), \(\beta>0\) a \(\alpha\) je kladný parametr, je dán rovnicí

  \[\langle E \rangle_\psi=\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle=\frac{\hbar^2}{2m}\alpha−V_{0}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}},\]

  kde \(\alpha\) je kladným kořenem rovnice

  \[\frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\alpha}{\beta}+1\right)^3=\left(\frac{mV_0}{\beta\hbar^2}\right)^2.\]
 • Komentář – výpočet pro proton v jádře

  Zkusme jako konkrétní ilustraci dosadit hodnoty pro proton v jádře středně těžkého atomu a úlohu numericky dořešit. Typické hodnoty pro proton v jádře jsou:

  • hmotnost protonu \(m=1\,\mathrm{GeV/c}^2\),
  • velikost jádra je dána vztahem \(r=1{,}3\,\mathrm{fm} A^{\frac{1}{3}}\), kde \(A\) je hmotností číslo atomu, pro náš výpočet zvolme hodnotu \(r=5\,\mathrm{fm}\),
  • konstanta \(\beta\) udává šířku potenciálové jámy, položíme ji rovnu \(\frac{1}{r^2}\) a tedy \(\beta\approx\frac{1}{25}\,\mathrm{fm}^{-2}\),
  • \(V_0=10\,\mathrm{MeV}\),
  • \(\hbar c\,\dot{=}\, 200\,\mathrm{MeV\,fm}\).

  Tyto hodnoty nyní dosadíme do \(K\):

  \[K=\frac{mV_0}{\beta\hbar^2}=\frac{\frac{10^3\,\mathrm{MeV}}{c^2}·10\,\mathrm{MeV}}{{\frac{1}{25}\,\mathrm{fm}^{−2}\hbar^2 }}=\frac{10^3\,\mathrm{MeV}·10\,\mathrm{MeV}}{{(\frac{1}{25}\,\mathrm{fm}^{−2})(200\,\mathrm{MeV·fm})^2 }}=\frac{25}{4}.\]

  Poznámka: Z dosazení je vidět i to, že \(K\) je bezrozměrné.

  Numericky vyřešíme rovnici \[\xi\left(\xi+1\right)^3=K^2.\] Přibližná hodnota kladného kořene rovnice je \(\xi\doteq1{,}8.\) Tedy hledané \(\alpha\) je přibližně \(\alpha\doteq0{,}072\,\mathrm{fm}^{-2}\).

  Obr. 3: Graf kvartické funkce a pravá strana

  Pomocí přepisu výrazu pro střední hodnotu energie pomocí bezrozměrné proměnné \(\xi\) \[E(\xi)=V_0\left(\frac{\xi}{2K}−\sqrt{\frac{\xi}{\xi+1}}\right)\] můžeme do jednoho grafu zachytit jak závislost střední hodnoty energie, tak rovnici pro hledání její nulové derivace. Z obrázku je patrné, že v okolí minima se energie příliš nemění se změnou parametru \(\alpha\).

  Obr. 4: Graf kvartické funkce a průběh energie

  Dále můžeme dopočítat střední hodnotu energie odhadnutého základního stavu protonu v jádře dosazením do rovnice po střední hodnotu energie

  \[E(\alpha) = \langle E \rangle_\psi=\langle\psi|\hat{H}\psi\rangle=\frac{\hbar^2}{2m}\alpha−V_{0}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}=\frac{\hbar^2 c^2}{1\,\mathrm{GeV}}0{,}072\,\mathrm{fm}^{−2}−10\,\mathrm{MeV}\sqrt{\frac{0{,}072}{0{,}072+1}}=\] \[=\frac{(200\,\mathrm{MeV·fm})^2}{1\,\mathrm{GeV}}0{,}072\,\mathrm{fm}^{−2}−10\,\mathrm{MeV}·0{,}26\doteq0{,}3\,\mathrm{MeV}.\]
  Obr. 5: Vlnová funkce a potenciální energie
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze