Délka stínu nohou plameňáka

Úloha číslo: 1655

Plameňák stojí ve vodě tak, že celé jeho nohy o délce 60 cm jsou v ní ponořené.

Jak dlouhý stín vrhají jeho nohy na dno rybníku, jestliže index lomu vody je 1,33 a sluneční paprsky dopadají na vodní hladinu pod úhlem 60° (úhel od kolmice)?

Změní se délka stínu jeho nohou, kdyby stál na souši? Pokud ano, jak se změní?

Obrázek k zadání

Poznámka: Stín těla nebudeme uvažovat.

 • Zápis

  \(h=60\) \(\mathrm{cm}=\) \(0{,}6\) \(\mathrm{m}\) délka nohou plameňáka
  \(n=\) \(1{,}33\) index lomu vody
  \(α=\) \(60\mathrm{°}\) úhel pod kterým dopadají sluneční paprsky na hladinu
  \(d_{v}=\) \(?\) délka stínu nohou ve vodě
  \(d_{s}=\) \(?\) délka stínu nohou na souši

 • Nápověda 1

  Uvědomte si, jak vzniká stín a na základě toho určete, jak dlouhý stín nohou bude mít plaměnák, který stojí na souši.

  Plameňák na souši

 • Nápověda 2

  Podívejte se nyní na plameňáka, který stojí ve vodě. Co se stane s paprskem, když dopadne na hladinu vody? Ovlivní to, že jsou nohy ponořené ve vodě, délku jejich stínu?

  Plameňák stojící ve vodě

 • Nápověda 3

  Zde je část obrázku (z řešení nápovědy 2), kterou potřebujeme pro řešení naší úlohy.

  Obrázek k nápovědě 3

  S pomocí Snellova zákona dopočítejte délku stínu \(d_{v}\).

 • Celkové řešení

  Plameňák na souši

  Ze zadání víme, že sluneční paprsky dopadají k hladině vody pod úhlem 60°. Když bude plaměňák stát na souši, tak sluneční paprsky budou dopadat k zemi pod úhlem \(α=60°\).

  Bude nám stačit podívat se na délku stínu jen u jedné nohy (stín těla a stín druhé nohy nebudeme uvažovat).

  Stín bude začínat u nohy a končit bude v místě, na které dopadne první paprsek světla.

  Na souši

  Z obrázku vidíme, že platí: \[\mathrm{tg}\, {α}=\frac{d_{s}}{h}.\]

  Obě strany rovnice vynásobíme \(h\) a dostáváme délku stínu na souši: \[d_{s}=h\cdot \mathrm{tg}\, {α}.\]

   

  Číselné řešení

  \(h=\) \(60\) \(\mathrm{cm}=\) \(0{,}6\) \(\mathrm{cm}\)

  \(α=\) \(60\mathrm{°}\)

  Dosadíme:

  \(d_{s}=\) \(0{,}6 \cdot \mathrm{tg}\, {60°}\) \(\mathrm{m}=0{,}6 \cdot \sqrt {3}\) \(\mathrm{m}\) \(\dot=\) \(1{,}04\) \(\mathrm{m}=\) \(104\) \(\mathrm{cm}.\)

   

  Plameňák ve vodě

  Po dopadu paprsku na hladinu vody se jedna jeho část bude lámat pod úhlem \(β\) a druhá část se bude odrážet pod úhlem \(α \). Budeme se zabývat pouze částí paprsku, která se láme (protože odražená část paprsku délku stínu neovlivní). Napíšeme si Snellův zákon: \[\frac {\sin α}{\sin β}=\frac {n}{n_{0}},\] kde \(n_{0}\) je index lomu vzduchu a \(n\) je index lomu vody.

  Obě strany rovnice vynásobíme \(n_{0}\sin β\) a vydělíme \(n\): \[\sin β= \frac {n_{0}\sin α}{n}.\tag{1}\]

  Opět nám bude stačit podívat se na délku stínu jen u jedné nohy.

  Podobně jako na souši, začátek stínu bude u nohy a konec stínu bude v místě, na které dopadne první paprsek světla.

  Ve vodě

  Z obrázku vidíme, že platí: \[\sin {β}=\frac{d_{v}}{\sqrt{d_{v}^2+h^2}},\tag{2}\] kde \(\sqrt{d_{v}^2+h^2}\) je přepona trojúhelníku, jejiž velikost jsme určili z Pythagorovy věty.

  Dosadíme ze vztahu (1) do vztahu (2) za \(\sin β\): \[\frac {n_{0}\sin α}{n}=\frac{d_{v}}{\sqrt{d_{v}^2+h^2}}\]

  Chceme vyjádřit \(d_{v}\). Nejprve obě strany rovnice umocníme: \[\frac {n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}=\frac{d_{v}^2}{d_{v}^2+h^2}.\]

  Obě strany rovnice vynásobíme \(d_{v}^2+h^2\): \[d_{v}^2 \frac {n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}+h^2\frac {n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}=d_{v}^2.\] Převedeme členy s \(d_{v}^2\) na jednu stranu rovnice: \[\frac {h^2 n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}=d_{v}^2 −\frac {d_{v}^2 n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}.\] Vytkneme \(d_{v}^2\) a obě strany rovnice vydělíme \(\left(1−\frac {n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}\right)\): \[\frac {h^2 n_{0}^2\sin^2 α}{n^2 \left(1−\frac {n_{0}^2\sin^2 α}{n^2}\right)}=d_{v}^2.\]

  Převedeme členy v závorce na společného jmenovatele a vykrátíme \(n^2\): \[\frac {h^2 n_{0}^2\sin^2 α}{ n^2−n_{0}^2\sin^2 α}=d_{v}^2.\]

  Obě strany rovnice odmocníme a dostáváme délku stínu: \[d_{v}=\frac {h n_{0}\sin α}{\sqrt{ n^2−n_{0}^2\sin^2 α}}.\]

  Číselné řešení

  Ze zadání víme:

  \(h=\) \(60\) \(\mathrm{cm}=\) \(0{,}6\) \(\mathrm{m}\)

  \(α=\) \(60\mathrm{°}\)

  \(n=\) \(1{,}33\)

  V tabulkách dohledáme hodnotu indexu lomu vzduchu \(n_{0}\):

  \(n_{0}\) \(=\) \(1{,}00\)

  Dosadíme:

  \(d_{v}=\) \(\frac {0{,}6 {\cdot} 1 \cdot\sin 60°}{\sqrt{ 1{,}33^2−1^2 \cdot \sin^2 60°}}\) \(\mathrm{m}\)  \(=\) \(\frac {0{,}6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{ 1{,}33^2−\frac{3}{4}}}\) \(\mathrm{m}\)  \(\dot=\) \(0{,}51\) \(\mathrm{m}\)  \(=\) \(51\) \(\mathrm{cm}.\)

   

  Délka stínu nohou na souši je \(d_{s}\) \(\dot=\) \(104\)  \(\mathrm{cm}\) a ve vodě je \(d_{v}\) \(\dot=\) \(51\)  \(\mathrm{cm}\). Tedy na souši by byl stín nohou \(\frac{d_{s}}{d_{v}}=\frac{104}{51}\dot=\) \(2{,}04\) krát delší než ve vodě.

 • Odpověď

  Délka stínu nohou plameňáka na dně rybníku bude přibližně \(51\) \(\mathrm{cm}\).

  Kdyby plameňák stál na souši, pak by délka stínu jeho nohou byla přibližně \(104\) \(\mathrm{cm}\) (byl by zhruba dvakrát delší).

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha řešená graficky
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty
Původní zdroj: Diplomová práce Michaely Jungové (2016).
×Původní zdroj: Diplomová práce Michaely Jungové (2016).
Zaslat komentář k úloze