Zobrazení netopýra kulovým zrcadlem a spojnou čočkou

Úloha číslo: 1247

netopýr

Mládě netopýra je \(4 \mathrm{cm}\) vysoké. Určete

a) poloměr křivosti kulového zrcadla, které zobrazí netopýra tak, aby jeho obraz byl dvakrát vyšší, převrácený a byl \(12 \mathrm{cm}\) před zrcadlem.

b) ohniskovou vzdálenost spojné čočky, která zobrazí netopýra tak, aby jeho obraz byl dvakrát vyšší, přímý a byl \(12 \mathrm{cm}\) před spojnou čočkou.

 • Znaménková konvence pro kulová zrcadla a pro čočky

  V dalším výkladu budeme předpokládat, že se paprsky světla vždy šíří zleva doprava.

  Poznámka: Znaménkovou konvenci jsme zvolili tak, jak je uvedena v učebnici pro gymnázia. Můžete se setkat i s jinak zvolenou znaménkovou konvencí, která však vede k modifikaci vztahů geometrické optiky. Vždy je proto nutné přebírat vztahy i s jejich znaménkovou konvencí.

 • Nápověda 1

  Využijte znaménkové konvence a napište zápis úlohy.

 • Nápověda 2

  V obou případech (a) i b)) máme zadanou výšku předmětu \(y \), výšku obrazu \(y'\) a obrazovou vzdálenost \(a'\). Potřebujeme najít vztah mezi těmito veličinami. Čemu odpovídá poměr výšky obrazu a výšky předmětu?

 • Nápověda 3

  Uvědomte si, že tvar zobrazovací rovnice je stejný jak pro kulová zrcadla, tak pro čočky. Využitím zobrazovací rovnice a vztahu (3) z předchozí nápovědy určete ohniskovou vzdálenost \(f\).

 • Nápověda 4

  Nyní již můžeme vypočítat ohniskovou vzdálenost spojné čočky. Ještě ale potřebujeme zjistit, jaký je vztah mezi ohniskovou vzdáleností kulového zrcadla \(f\) a jeho poloměrem křivosti \(r\). Využitím vztahu (4) vyjádřete poloměr křivosti \(r\).

 • Nápověda 5

  Napište číselné řešení úlohy. Číselné řešení otázky a) dostanete dosazením do vztahu (5) a otázky b) do vztahu (4).

  a) Dle výsledku určete, zda se jedná o duté či o vypuklé zrcadlo.

  b) Vyjde hodnota ohniskové vzdálenosti spojky kladná, jak jsme předpokládali?

 • Celkové řešení

  Zápis

  \(y= 4 \mathrm{cm}\) výška mláděte netopýra
   
  a) Zobrazení kulovým zrcadem
  \(y'=−8 \mathrm{cm}\) výška obrazu mláděte netopýra (*)
  \(a'= 12 \mathrm{cm}\) obrazová vzdálenost (**)
  \(r= ?\) poloměr křivosti zrcadla (?)

  (*) Dle zadání je výška obrazu dvojnásobná oproti výšce předmětu (\(2{\cdot}4 \mathrm{cm}= 8 \mathrm{cm}\)). Hodnota výšky obrazu je záporná, protože je obraz převrácený a nachází se tedy pod optickou osou.

  (**) Obrazová vzdálenost je kladná, protože se obraz nachází před zrcadlem.

  (?) Dle znaménkové konvence poloměr křivosti bude kladný, pokud se jedná o duté zrcadlo a záporný pro vypuklé zrcadlo.

   

  b) Zobrazení spojnou čočkou
  \(y'= 8 \mathrm{cm}\) výška obrazu mláděte netopýra (***)
  \(a'=−12 \mathrm{cm}\) obrazová vzdálenost (****)
  \(f= ?\) ohnisková vzdálenost spojné čočky (??)

  (***) Dle zadání je výška obrazu dvojnásobná oproti výšce předmětu (\(2{\cdot}4 \mathrm{cm}= 8 \mathrm{cm}\)). Hodnota výšky obrazu je kladná, protože je obraz přímý a nachází se tedy nad optickou osou.

  (****) Obrazová vzdálenost je záporná, protože se obraz nachází před čočkou.

  (??) Dle znaménkové konvence je ohnisková vzdálenost spojné čočky kladná.

   

  Poměr výšky obrazu a předmětu

  Potřebujeme najít vztah mezi předmětovou vzdáleností \(a\), obrazovou vzdáleností \(a'\), výškou předmětu \(y\) a výškou obrazu \(y'\). Poměr výšky obrazu a výšky předmětu odpovídá příčnému zvětšení \(Z\): \[ Z=\frac{y'}{y}.\tag{1}\]

  Dále pro příčné zvětšení \(Z\) platí: \[ Z=−\frac{a'}{a},\tag{2}\] kde \(a\) je předmětová vzdálenost a \(a'\) je obrazová vzdálenost.

  Porovnáním (1), (2) dostaneme vztah mezi \(y \), \(y'\) a \(a'\): \[ \frac{y'}{y}=−\frac{a'}{a}.\tag{3}\] Nyní jsme si připravili vztah, který použijeme dále v řešení.

   

  Zobrazovací rovnice

  Uvědomíme si, že tvar zobrazovací rovnice je stejný jak pro kulová zrcadla, tak pro čočky: \[\frac{1}{a}+\frac{1}{a'}=\frac{1}{f}.\] Chceme vyjádřit ohniskovou vzdálenost \(f\). Nejprve převedeme zlomky na levé straně rovnice na společného jmenovatele: \[\frac{a'+a}{a\cdot a'}=\frac{1}{f}.\] Tedy: \[f=\frac{a\cdot a'}{a'+a}.\] V čitateli i ve jmenovateli vytkneme \(a\): \[f=\frac{a\cdot a'}{a\left(\frac{a'}{a}+1\right)},\] \[f=\frac{a'}{\frac{a'}{a}+1}.\] Dosadíme za zlomek \(\frac{a'}{a}\) dle vztahu (3): \[f=\frac{a'}{\left(−\frac{y'}{y}\right)+1}.\] Upravujeme výraz: \[f=\frac{a'}{\frac{−y'+y}{y}},\] \[f=\frac{a'\cdot y}{y−y'}.\tag{4}\] Získali jsme rovnici pro výpočet ohniskové vzdálenosti čočky. U kulového zrcadla nehledáme ohniskovou vzdálenost, ale poloměr křivosti. Proto v následující části vyjádříme vztah pro poloměr křivosti zrcadla.

   

  Poloměr křivosti

  Poloměr křivosti kulového zrcadla odpovídá dvojnásobku jeho ohniskové vzdálenosti: \[r= 2f.\] Dosadíme za \(f\) dle (4): \[r= 2\frac{a'\cdot y}{y−y'}.\tag{5}\]

   

  Číselné řešení

  a) Hledání poloměru křivosti kulového zrcadla

  Zobrazení netopýra dutým zrcadlem

  Ze zadání a užitím znaménkové konvence:

  \(y= 4 \mathrm{cm}\)

  \(y'=−8 \mathrm{cm}\)

  \(a'= 12 \mathrm{cm}\)

  Dosadíme hodnoty do vztahu (5):

  \(r= 2\frac{a'\cdot y}{y−y'}= 2\cdot \frac{12{\cdot} 4}{4−\left(−8\right)} \mathrm{cm}= 2\cdot \frac{48}{12} \mathrm{cm}= 8 \mathrm{cm}.\)

  Jedná se o duté zrcadlo, protože poloměr křivosti má kladnou hodnotu.

   

  b) Hledání ohniskové vzdálenosti spojné čočky

  Zobrazení netopýra spojnou čočkou

  Ze zadání a užitím znaménkové konvence:

  \(y= 4 \mathrm{cm}\)

  \(y'= 8 \mathrm{cm}\)

  \(a'=−12 \mathrm{cm}\)

  Dosadíme hodnoty do vztahu (4):

  \(f=\frac{a'\cdot y}{y−y'}= \frac{−12{\cdot} 4}{4−8} \mathrm{cm}=\frac{−48}{−4} \mathrm{cm}= 12 \mathrm{cm}.\)

   

  Ohnisková vzdálenost má kladnou hodnotu, jak jsme u spojné čočky předpokládali.

 • Odpověď

  a) Poloměr křivosti kulového zrcadla je \( 8 \mathrm{cm}\). Jedná se o duté zrcadlo.

  b) Ohnisková vzdálenost spojné čočky je \( 12 \mathrm{cm}\).

 • Jak daleko před čočkou či zrcadlem se netopýr nachází?

  Hledáme předmětovou vzdálenost \(a\). V obou případech využijeme vztah: \[ \frac{y'}{y}=−\frac{a'}{a}.\tag{3}\] Vyjádříme předmětovou vzdálenost: \[ a=−\frac{y}{y'}a'.\]

  Kulové zrcadlo

  \(y= 4 \mathrm{cm}\)

  \(y'=−8 \mathrm{cm}\)

  \(a'= 12 \mathrm{cm}\)

  Dosadíme:

  \( a=−\frac{y}{y'}a'=−\frac{4}{\left(−8\right)}\cdot 12 \mathrm{cm}=6 \mathrm{cm}.\)

  Spojná čočka

  \(y= 4 \mathrm{cm}\)

  \(y'= 8 \mathrm{cm}\)

  \(a'=−12 \mathrm{cm}\)

  Dosadíme:

  \( a=−\frac{y}{y'}a'=−\frac{4}{8}\cdot \left(−12\right) \mathrm{cm}=6 \mathrm{cm}.\)

  Vidíme, že netopýr se nachází \(6 \mathrm{cm}\) před kulovým zrcadlem či čočkou.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
Původní zdroj: Soukup, V. a Veselý, J.: Maturitní otázky z fyziky. (1. vyd.) Praha:
Tutor, c2006.Zpracováno v diplomové práci Michaely Jungové (2016).
×Původní zdroj: Soukup, V. a Veselý, J.: Maturitní otázky z fyziky. (1. vyd.) Praha: Tutor, c2006.
Zpracováno v diplomové práci Michaely Jungové (2016).
En translation
Zaslat komentář k úloze