Rovinná harmonická vlna jako řešení vlnové rovnice

Úloha číslo: 1405

Ukažte, že funkce

\[U = U_0 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right], \qquad \mathrm{kde}~|\vec{s}| = 1,\]

je řešením vlnové rovnice

\[\Delta U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial ^2 U}{\partial t^2} = 0.\]
 • Rozbor

  Pokud má být vlna řešením vlnové rovnice, musí po dosazení funkce \(U(r,t)\) do levé strany vlnové rovnice vyjít \(0\).

  Potřebujeme tedy nejprve napočítat první a následně i druhou časovou derivaci funkce \(U(r,t)\) a také výsledek působení operátoru Laplace.

 • Nápověda 1 – první a druhá časová derivace

  Určete první \(\frac{\partial U}{\partial t}\)a následně druhou \(\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}\) časovou derivaci funkce \(U\).

 • Nápověda 2 – výpočet △U

  Určete výsledek zapůsobení Laplaceova operátoru na funkci \(U\).

  Operátor Laplace má v kartézských souřadnicích tvar

  \[\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.\]

  Určete druhou prostorovou derivaci podle jedné ze souřadnic, další vyjdou analogicky.

 • Nápověda 3 – dosazení do vlnové rovnice

  Dosaďte nalezená vyjádření \(\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}\) a \(\Delta U\) do vlnové rovnice a učiňte závěr.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Pokud má být vlna řešením vlnové rovnice, musí po dosazení funkce \(U(r,t)\) do levé strany vlnové rovnice vyjít \(0\).

  Potřebujeme tedy nejprve napočítat první a následně i druhou časovou derivaci funkce \(U(r,t)\) a také výsledek působení operátoru Laplace.


  Vypočítáme první

  \[ \frac{\partial U}{\partial t} = - 2\pi\nu U_0 \sin \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] , \]

  a druhou časovou derivaci funkce \(U\)

  \[ \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -4\pi^2\nu^2 U_0 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] . \tag{1}\]

  Nesmíme zapomínat na derivace vnitřní funkce!


  Vypočítáme první a následně druhou derivaci podle \(x\)

  \[ \frac{\partial U}{\partial x} = - U_0 \frac{2\pi \nu}{c} s_x \sin \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right], \] \[ \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = - U_0 \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} s_x^2 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] . \]

  Derivace podle \(y\) a \(z\) jsou analogické.

  Provedeme Laplaceův operátor na funkci \(U\), tj.

  \[ \Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = \] \[= - U_0 \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} \underbrace{\left(s_x^2 + s_y^2 + s_z^2\right)}_{{|\vec{s}|}^2=1} \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right]= \] \[= - U_0 \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] , \tag{2}\]

  kde jsme v průběhu provedli zjednodušení díky jednotkovosti vektoru \(\vec s\).


  Dosazením (1) a (2) do levé strany vlnové rovnice dostáváme

  \[\small - U_0 \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] + \frac{1}{c^2} U_0\, 4\pi^2 \nu^2 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right] = 0 \]

  pravou stranu vlnové rovnice. Funkce \(U(\vec{r},t)\) je řešením vlnové rovnice.

 • Odpověď

  Funkce \(U(\vec{r},t)\), představující rovinnou harmonickou vlnu, je řešením vlnové rovnice.

 • Poznámka – jiný zápis rovinné vlny

  Snadno ukážeme, že udaná funkce

  \[U = U_0 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right)\right]\]

  představuje jen alternativní zápis rovinné vlny \(U = U_0 \cos \left(\omega t - \vec{k}\cdot \vec{r} \right)\), viz odvození rovinné vlny.


  Oba zápisy se liší pouze argumentem. Druhý tvar získáme pouhým roznásobením v argumentu

  \[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right) = \underbrace{2\pi \nu}_{\omega} t - \frac{2\pi \nu \, \vec{r} \cdot \vec{s}}{c}= \omega t - \underbrace{\frac{2\pi \nu}{c} \vec{s}}_{\mathrm{ozn.}~\vec{k}} \cdot \vec{r} = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}, \]

  kde jsme zavedli vlnový vektor rovinné vlny \(\vec{k} = \frac{2\pi \nu }{c}\vec{s}\).

  Je vhodné si zapamatovat některé z vyjádření velikosti vlnového vektoru

  \[ k = \frac{2\pi \nu }{c} = \frac{2\pi }{cT} = \frac{2\pi }{\lambda} = \frac{\omega}{c}, \]

  k přechodu mezi nimi užíváme známých vztahů \(\lambda = cT\), \(\nu = \frac{1}{T}\) a \(\omega = 2\pi \nu\).

 • Poznámka – fázový posun

  V argumentu funkce \(U(\vec{r},t)\) nebyl zadán fázový posun (počáteční fáze) \(\varphi_0\), aby výrazy v průběhu výpočtů nebyly příliš dlouhé a nepřehledné.

  Projdeme-li si znovu výpočet jednotlivých derivací s tím, že si v argumentu navíc představíme prostorově i časově nezávislý fázový posun \(\varphi_0\), zjistíme, že se ve výpočtu nic nezmění. Řešením vlnové rovnice je tedy i funkce

  \[ U = U_0 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{c}\right) + \varphi_0 \right], \qquad \mathrm{kde}~|\vec{s}| = 1, \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha na dokazování, ověřování
Zaslat komentář k úloze