Index lomu hranolu

Úloha číslo: 1558

Obrázek k zadání

K určení indexu lomu \(n\) skla trojbokého hranolu jsme provedli měření, jak naznačuje obrázek vpravo.

Úzký svazek světla jsme nechali dopadat na první rozhraní pod takovým úhlem \(\theta\), aby pod stejným úhlem \(\theta\) vystupoval z rozhraní druhého.

Zjistili jsme, že deviační úhel, což je celkový úhel, o který se paprsek při průchodu hranolem odchýlí, je \(\psi\).

Nalezněte vztah, podle kterého lze z naměřených hodnot \(\varphi,\psi\) určit neznámý index lomu \(n\) hranolu.

 • Teorie

  Při lomu paprsku na rozhraní dvou optických prostředí (a a b) platí Snellův zákon lomu

  \[ \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_b}{n_a}, \]

  kde \(\alpha\) je úhel dopadu, \(\beta\) úhel lomu a \(n_a, n_b\) indexy lomu optických prostředí.

 • Nápověda 1 – zákon lomu

  Cílem úlohy je určit závislost indexu lomu \(n\) na úhlech \(\varphi\) a \(\psi\). Souvislost mezi indexem lomu a úhly lze získat ze zákona lomu na rozhraní. Napište jej.

 • Nápověda 2 – vyjádření ω

  Rovnice (1) dává závislost hledaného indexu lomu na úhlech \(\theta, \omega\). Našim cílem je ale najít závislost na měřených hodnotách \(\varphi, \psi\).

  Vyjádřete úhel \(\omega\) pomocí naměřených úhlů \(\varphi, \psi\).

 • Nápověda 3 – vyjádření θ

  Rovnice (1) dává závislost hledaného indexu lomu na úhlech \(\theta, \omega\). Našim cílem je ale najít závislost na měřených hodnotách \(\varphi, \psi\).

  Vyjádřete úhel \(\theta\) pomocí naměřených úhlů \(\varphi, \psi\).

 • Nápověda 4 – výsledný vztah

  Dosaďte nalezená vyjádření (2) a (5) do zákona lomu (1).

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Při lomu paprsku na rozhraní dvou optických prostředí platí Snellův zákon lomu

  \[ \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_b}{n_a}, \]

  kde \(\alpha\) je úhel dopadu, \(\beta\) úhel lomu a \(n_a, n_b\) indexy lomu optických prostředí.

  V našem případě platí

  \[ \frac{\sin\theta}{\sin\omega} = \frac{n}{1} \]

  Ze zadání víme, že chceme vyjádřit index lomu n pomocí \(\varphi\) a \(\psi\).

  Vyjádříme si úhel \(\omega\) pomocí \(\varphi\) a \(\psi\).

  cesta paprsku hranolem

  Velikost vrcholového úhlu \(\varphi\) hranolu má i vnější úhel při vrcholu B.

  Vezmeme čtyřúhelník ABCD, u kterého víme, že součet vnitřních úhlů musí být 360°. Úhly u vrcholů A i C jsou pravé. Úhel u vrcholu B je \(180° - \varphi\). Díky tomu je vedlejší úhel u vrcholu B roven \(\varphi\).

  Pro rovnoramenný \(\Delta ABC\) platí

  \[ \varphi = \omega + \omega, \]

  a odtud snadno

  \[ \omega = \frac{\varphi}{2}. \]

  Vyjádříme úhel \(\theta\) pomocí naměřených úhlů.

  cesta paprsku hranolem

  Pro úhly \(\theta, \nu, \omega\) s vrcholem v bodě \(\mathrm{A}\) platí

  \[ \theta = \nu + \omega. \]

  Vnější úhel \(\psi\) při vrcholu \(D\) v \(\Delta ACD\) je roven součtu vnitřních úhlů u zbývajících vrcholů. Neboť je trojúhelník rovnoramenný, platí

  \[ \psi = \nu + \nu. \]

  Odtud snadno

  \[\nu = \frac{\psi}{2}.\]

  Dosazením dostáváme

  \[ \theta = \nu + \omega = \frac{\psi+\varphi}{2}. \]

  Dosazením vztahů pro \(\varphi\) a \(\psi\) do vzorce pro výpočet indexu lomu \(n\) dostáváme hledaný vztah

  \[ n=\frac{\sin \frac{\psi + \varphi}{2} }{\sin\frac{\varphi}{2}}. \]
 • Odpověď

  Hledaný vztah pro výpočet indexu lomu z naměřených úhlů je

  \[ n=\frac{\sin \frac{\psi + \varphi}{2} }{\sin\frac{\varphi}{2}}. \]
 • Odkaz na pokus

  Co je to deviační úhel a kdy je tento úhel minimální? Nejen odpovědi na tyto otázky získáte provedením experimentu Lom monochromatického světla optickým hranolem ze sbírky fyzikálních pokusů!

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha řešená graficky
En translation
Zaslat komentář k úloze