Hmotný bod na kouli

Úloha číslo: 948

Na vrcholu koule je hmotný bod, který necháme klouzat bez tření dolů. Určete, v jakém místě se od koule odpojí. Pro řešení použijte Lagrangeovy rovnice I. druhu a úvahu o vazbové síle.

V řešení uvažujte nulovou počáteční rychlost v0 hmotného bodu.

 • Nápověda 1

  Nejprve si nakreslete obrázek, rozmyslete si, jaké síly působí na hmotný bod a jaké jsou podmínky odtrhnutí hmotného bodu od koule.

 • Nápověda 2

  Napište Lagrangeovy rovnice I. druhu a podmínku vazby pro pohyb hmotného bodu před „odtržením od koule“.

 • Nápověda 3

  V Lagrangeových rovnicích (4) a (5) sestavených v minulé nápovědě zůstává λ, která vystupuje ve ztahu pro vazbovou sílu. Vhodným postupem, jak ji vyjádřit, je derivovat rovnici (3) dvakrát podle času.

 • Nápověda 4

  V předchozí nápovědě jsme odvodili vztah pro λ. Vazbová síla, a tím i koeficient λ nabývají v okamžiku odtrhnutí hmotného bodu nulové hodnoty. Položte tedy λ = 0 a s využitím zákona zachování mechanické energie vyjádřete souřadnici y ve chvíli odtržení hmotného bodu od koule.

 • Celkové řešení

  Napíšeme Lagrangeovy rovnice I. druhu a vazbovou podmínku pro hmotný bod pohybující se po kouli.

  \[m\ddot{x} =\lambda\frac{\partial{G}}{\partial{x}},\tag{1}\] \[m\ddot{y}=-mg+\lambda\frac{\partial{G}}{\partial{y}},\tag{2}\] \[ G=x^2+y^2-r^2=0.\tag{3}\]

  Do rovnic (1) a (2) můžeme dosadit za parciální derivace vazbové podmínky (3) (viz nápověda 2). Po úpravě tak získáme vyjádření:

  \[ \ddot{x}=\frac{2\lambda x}{m},\tag{4}\] \[ \ddot{y}=-g+\frac{2\lambda y}{m}. \tag{5}\]

  V rovnicích zbývá neznámá λ. Nachází se ve členech, které představují vazbovou sílu. Vazbová síla se v průběhu pohybu mění. Napišme si její vyjádření:

  \[\vec{F_v}=\left(\lambda\frac{\partial{G}}{\partial{x}},\lambda\frac{\partial{G}}{\partial{y}}\right)=(2x\lambda,2y\lambda).\]

  Abychom zjistili, jak se vazbová síla mění, musíme vyjádřit λ. (Návod naleznete v nápovědě 3). Pro λ platí:

  \[ \lambda=\frac{(gy-v^2)m}{2r^2}. \]

  Jelikož vazbová síla v okamžiku odtrhnutí hmotného bodu od koule je nulová, musí být i koeficient λ nulový:

  \[ \lambda=\frac{(gy-v^2)m}{2r^2}=0.\]

  Výraz je nulový právě tehdy, když je závorka v čitateli rovna nule. Získáváme tedy podmínku:

  \[gy-v^2=0.\tag{6}\]

  V tuto chvíli je vhodné podívat se, co nám pro hmotný bod říká zákon zachování mechanické energie

  \[ E=E_{k}+E_{p}=\frac{1}{2}mv^2+mgy.\tag{7}\]

  Z počáteční podmínky (rychlost je nulová, a tedy i kinetická energie je nulová) určíme hodnotu celkové mechanické energie jako:

  \[E=mgr.\]

  Celkovou energii a vyjádření \(v^2=yg\) plynoucí z podmínky (6) dosadíme do rovnice (7), a získáváme tak vyjádření:

  \[mgr=mgy+\frac{1}{2}mgy.\]

  Po úpravě získáváme hledané řešení.

  \[y=\frac{2}{3}r.\]

  Tento výsledek je již hledaným řešením, protože nám určuje místo odtrhnutí hmotného bodu od koule.

 • Odpověď

  Hmotný bod se odpojí od koule ve výšce:

  \[y=\frac{2}{3}r.\]
 • Poznámka

  Při řešení úlohy jsme předpokládali, že ve chvíli, kdy se hmotný bod nachází na vrcholu koule, je jeho počáteční rychlost v0 nulová. Pokusme se ještě odvodit vztah pro oddělení hmotného bodu od koule za předpokladu nenulové počáteční rychlosti v0.

  Celková mechanická energie hmotného bodu tak bude mít hodnotu:

  \[E=E_k+E_p=\frac{1}{2}mv_0^2+mgr.\]

  Využitím vztahu (6) z nápovědy 4, který plyne z nulovosti vazbové síly v okamžiku odtržení ve tvaru:

  \[y=\frac{v^2}{g}.\]

  Dosadíme za y z předchozího vztahu a za celkovou mechanickou energii E do rovnice (7):

  \[\frac{1}{2}mv_0^2+mgr=mgy+\frac{1}{2}mgy.\]

  Vyjádříme-li z rovnice y, získáváme výšku y, ve které opustí hmotný bod kouli:

  \[y=\frac{2}{3}r+\frac{v_0^2}{3g}.\]
 • Odkaz

  Úlohu je možné řešit i bez Lagrangeových rovnic, jen pomocí klasické mechaniky. Toto řešení naleznete v úloze:

  Skluz tělesa po povrchu koule.
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze