Matematické kyvadlo

Úloha číslo: 669

Napište lagrangián rovinného matematického kyvadla (hmotného bodu o hmotnosti m na nehmotném závěsu délky l; druhý konec závěsu je pevně kotven).

Sestavte a vyřešte Lagrangeovu rovnici II. druhu pro malé kmity kyvadla.


Základní situace
 • Nápověda 1

  Kolik má systém stupňů volnosti? Jaké zobecněné souřadnice zvolíme?

  Všimněte si, že zadání říká, že kyvadlo se může pohybovat pouze v rovině.

 • Nápověda 2

  Nyní budeme potřebovat vyjádřit kinetickou a potenciální energii pomocí souřadnice φ.

  Zkuste k vyjádření potenciální energie nejprve použít kartézskou souřadnici y, která má svislý směr a počátek v místě uchycení závěsu kyvadla. Vyjádřete souřadnici y pomocí zobecněné souřadnice φ.


  Volba souřadnic
 • Nápověda 3

  Pohyb kyvadla je pohybem hmotného bodu po kružnici o poloměru l. Jak spočteme jeho kinetickou energii?

 • Nápověda 4

  Lagrangeova funkce L má tvar:

  \[L = T-V\ .\]
 • Řešení – lagrangián

  Systém má jeden stupeň volnosti, k jeho popisu tedy stačí jedna souřadnice. Za ní zvolíme okamžitou výchylku kyvadla φ.

  Volba souřadnic

  Z obrázku je jasné, že pro potenciální energii můžeme psát:

  \[V\left(y\right)= -mgy\ .\]

  Z geometrie experimentu vyplývá:

  \[y = l\cos \varphi\]

  a tedy:

  \[V\left(\varphi\right) = -mgl\cos\varphi\ .\]

  Kinetická energie pohybu hmotného bodu po kružnici se dá zapsat:

  \[T = \frac{1}{2}mr^2\omega^2\ .\]

  V našem případě platí:

  \[r = l\] \[\omega = \dot {\varphi}\ ,\]

  takže můžeme psát:

  \[T \left(\varphi\right) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2\ .\]

  Lagrangeova funkce (lagrangián) má obecný předpis:

  \[L = T-V\ .\]

  Po dosazení výše určených energií:

  \[L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl\cos\varphi\ .\]
 • Nápověda 5

  Obecný tvar Lagrangeových rovnic II. druhu je:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\ ,\] pro j = 1, 2 ... n,

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu a L Lagrangeova funkce.

  V naší úloze máme jen jednu zobecněnou souřadnici φ, proto budeme mít jen jednu Lagrangeovu rovnici.

  Sestavte Lagrangeovu rovnici II. druhu matematického kyvadla.

 • Nápověda 6

  Řešení Lagrangeovy rovnice, kterou jsme získali v předchozím oddíle, je analyticky velmi komplikované. Protože nás ale zajímají malé kmity tohoto kyvadla, tj. řešení pro malá φ, zkusme ji linearizovat, tedy zbavit se funkce sinus, která v ní vystupuje.

  Je potřeba udělat Taylorův rozvoj sinu v bodě nula (McLaurinův rozvoj).

 • Řešení – úprava rovnice pro malé kmity a kroky v jejím řešení

  Z lagrangiánu jsme podle předpisu Lagrangeových rovnic II. druhu dospěli ke vztahu:

  \[\ddot{\varphi}+\frac{g}{l}\sin\varphi = 0\ .\]

  Pro malé výchylky můžeme použít přibližný vzorec:

  \[\sin \varphi \approx \varphi\ ,\]

  který dostaneme například pomocí Taylorova rozvoje kolem nuly.

  Odtud tedy:

  \[\ddot{\varphi}+\frac{g}{l}\varphi = 0\ ,\]

  což je rovnice lineárního harmonického oscilátoru s řešením:

  \[\varphi = A\sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t+ \varphi_0\right)\ ,\]

  kde A je amplituda kmitů kyvadla a φ0 počáteční výchylka.

  Pro peridou kmitů platí:

  \[T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\ .\]
 • Odpověď

  Lagrangián rovinného matematického kyvadla je:

  \[L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl\cos\varphi\ ,\]

  kde φ je výchylka z rovnovážné polohy.

  Řešením linearizované pohybové rovnice dostáváme:

  \[\varphi = A\sin \left( \sqrt{\frac{g}{l}}t+ \varphi_0\right)\ ,\]

  kde A je amplituda výchylky kmitání a φ0 počáteční fáze.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze