Řetězovka

Úloha číslo: 1056

Necháme-li volně viset dokonale ohebný, neprotažitelný a homogenní provaz, ukotvený ve dvou bodech, zaujme tvar křivky, kterou nazýváme řetězovka. Určete analytické vyjádření této křivky.

Řetězovka
 • Nápověda 1 – co určuje tvar křivky

  Řetězovka

  Každý fyzikální systém se snaží zaujmout stav s nejmenší možnou energií. Tvar křivky \(y=y(x)\), kterou provaz zaujme, určuje tedy minimum potenciální energie.

  Pokuste se vyjádřit potenciální energii nejprve malého kousku provazu pomocí jeho délky a polohy a poté tyto příspěvky „posčítejte“.

 • Nápověda 2 – další podmínky

  Při řešení je třeba zohlednit skutečnost, že délka provazu je konstantní (viz zadání – provaz se nemůže protáhnout). Vyjádřete délku křivky, kterou provaz zaujal.

 • Nápověda 3 – sestavení funkcionálu

  Pokud provaz zaujme nejvýhodnější polohu, má minimální potenciální energii V a tedy variace potenciální energie je rovna nule, tj.:

  \[\delta V=0.\]

  Délka provazu l je konstantní, tj. i její variace je nulová:

  \[\delta l=0.\]

  Obě tyto podmínky můžeme spojit v jedinou (jedná se vlastně o použití metody Lagrangeových multiplikátorů) ve tvaru:

  \[\delta V-\lambda\delta l=0,\]

  kde o multiplikátoru λ budeme předpokládat, že nezávisí na souřadnicích.

  Napište funkcionál, který odpovídá této podmínce.

 • Nápověda 4

  V předchozí nápovědě jsme našli funkcionál, můžeme sestavit příslušnou Eulerovu-Lagrangeovu rovnici a tu vyřešit.

  Eulerova-Lagrangeova rovnice má obecně tvar:

  \[\frac{\partial{F}}{\partial{y}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{F}{y^\prime}\right)=0.\]

  Využijte také skutečnosti, že funkcionál F není explicitně závislý na proměnné x.

 • Celkové řešení

  Vyjádřeme malý kousek řetězovky. Díváme-li se dostatečně zblízka, můžeme daný kousek považovat za úsečku, a tedy psát:

  \[\Delta l=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\sqrt{(\Delta x)^2+(y^\prime\Delta x)^2}=\sqrt{1+(y^\prime )^2}\Delta x,\]

  kde \[y^\prime=\frac{\Delta y}{\Delta x}\dot{=}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.\]

  Napišme ještě element hmotnosti Δm a z toho plynoucí element potenciální energie ΔV.

  \[\Delta m=\eta\Delta l=\eta \sqrt{1+(y^\prime)^2}\Delta x,\] \[\Delta V=\Delta mgy=\eta gy \sqrt{1+(y^\prime)^2}\Delta x.\]

  K celkové potenciální energii se dostaneme integrací přes všechna x:

  \[V=\eta g \int_a^b y \sqrt{1+(y^\prime)^2}\mathrm{d}x.\]

  Pro délku křivky l, která je konstantní, platí podmínka:

  \[l=\int_a^b \sqrt{1+(y^\prime)^2}\mathrm{d}x=\mathrm{konst.}\]

  Pokud provaz zaujme nejvýhodnější polohu, má minimum potenciální energie V, a tedy variace potenciální energie je rovna nule, tj.:

  \[\delta V=0.\]

  Délka provazu l je konstantní, tj. i její variace je nulová:

  \[\delta l=0.\]

  Obě tyto podmínky můžeme spojit v jedinou (jedná se vlastně o použití metody Lagrangeových multiplikátorů) ve tvaru:

  \[\delta V-\lambda\delta l=0,\]

  kde o multiplikátoru λ budeme předpokládat, že nezávisí na souřadnicích.

  Podmínku upravíme na tvar:

  \[\delta(V-\lambda l)=0,\]

  kde v závorce je funkcionál F, jehož minimum hledáme.

  Dosadíme a upravíme:

  \[F=\int_a^b\left(\eta gy \sqrt{1+(y^\prime)^2}-\lambda \sqrt{1+(y^\prime)^2}\right)\mathrm{d}x=\int_a^b(\eta gy-\lambda)\sqrt{1+(y^\prime)^2}\mathrm{d}x.\]

  Jelikož se nám povedlo nalézt funkcionál, můžeme začít řešit Eulerovu-Lagrangeovu rovnici, která má obecně tvar:

  \[\frac{\partial{F}}{\partial{y}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{F}{y^\prime}\right)=0.\]

  S využitím skutečnosti, že funkcionál F není expilicitně závislý na proměnné x, můžeme Eulerovu-Lagrangeovu rovnici převést do tvaru:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F-y^\prime\frac{\partial{F}}{\partial{y^\prime}}\right)=0,\]

  rovnici zintegrujeme podle proměnné x a dostáváme tak vztah:

  \[F-y^\prime\frac{\partial{F}}{\partial{y^\prime}}=c,\]

  kde c je integrační konstanta.

  Dosazením konkrétního tvaru funkcionálu F získáme:

  \[c=(y-\lambda)\sqrt{1+(y^\prime)^2}-y^\prime\frac{\partial}{\partial y^\prime}\left[(y-\lambda)\sqrt{1+(y^\prime)^2}\right].\]

  V rovnici jsme kvůli přehlednosti vynechali u y koeficient ηg. Jelikož je tento koeficient konstantní a nenulový, rovnici jsme jím vydělili a zahrnuli ho do konstanty c a λ, na které jsme zatím nekladli žádné požadavky.

  Provedeme naznačenou derivaci a pravou stranu upravíme:

  \[c=(y-\lambda)\left[\sqrt{1+(y^\prime)^2}-\frac{2y^\prime y^\prime}{2\sqrt{1+(y^\prime)^2}}\right]=(y-\lambda) \frac{1}{\sqrt{1+(y^\prime)^2}}.\]

  Nalezli jsme tedy diferenciální rovnici:

  \[c=(y-\lambda) \frac{1}{\sqrt{1+(y^\prime)^2}}.\]

  Diferenciální rovnici přepišme do tvaru.

  \[c\sqrt{1+(y^\prime)^2}=y-\lambda.\]

  K jejímu řešení je vhodné užít metodu separace proměnných. Tou dospějeme k řešení ve tvaru (podrobné řešení diferenciální rovnice naleznete v řešení nápovědy 4):

  \[y=\lambda+c\,\cosh{\left(\frac{x+C}{c}\right)},\]

  kde C je integrační konstanta.

  Získali jsme tak závislost souřadnice y a tedy i tvar křivky popisující řetězovku.

 • Odpověď

  Provaz zaujme tvar daný křivkou:

  \[y=\lambda+c\,\cosh{\left(\frac{x+C}{c}\right)}.\]

  Řetězovka má tedy tvar funkce hyperbolický cosinus.

  Hodnoty integračních konstant c a C závisejí na souřadnicích koncových bodů a celkové délce provazu.

 • Komentář - zajímavosti

  Řetězovka má mnoho praktických aplikací například v architektuře, ať už se jedná o závěsné mosty, či samonosné klenby. Příkladem může být Gateway Arch v Saint Louis nebo střecha nádraží Keleti v Budapešti.

  Řetězovka je křivkou s minimem potenciální energie. Toho lze využít i v případě, že chceme minimální rotační plochu. V učebnici teoretické mechaniky od autorů Brdičky a Hladíka se píše toto: „Rotací řetězovky vznikají tedy jediné minimální plochy, které jsou plochami rotačními. Nazývají se katenoidy. Z geometrického hlediska je katenoid plochou nulové střední křivosti, tj. v každém jejím bodě se poloměry křivosti dvou k sobě kolmých řezů liší jen znaménkem.“

  Některé zdroje uvádějí, že se tvaru řetězovky využívá i při výrobě houslí.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze