Hmotný bod na nakloněné rovině

Úloha číslo: 632

Hmotný bod o hmotnosti m se pohybuje bez tření po nakloněné rovině svírající s vodorovnou podložkou úhel α, gravitační zrychlení má velikost g a míří svisle dolů.

Hmotný bod se po nakloněné rovině pohybuje pouze nahoru nebo dolů (nemůže konat pohyb kolmý na nákresnu).

A) Napište Lagrangeovu funkci pohybu tohoto hmotného bodu
B) Sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu

Základní situace
 • Nápověda 1

  Rozmyslete, kolik budeme potřebovat souřadnic k popisu tohoto pohybu. Kolik má soustava stupňů volnosti?

 • Nápověda 2

  Vyjádřete kinetickou a potenciální energii v kartézských souřadnicích (viz obrázek) a pak je přepište pomocí jediné souřadnice. Za tu zvolíme souřadnici ξ mířící dolů po povrchu nakloněné roviny.

  Volba souřadnic
 • Nápověda 3

  Lagrangeova funkce má tvar

  \[L = T - V \ ,\]

  kde T je kinetická a V potenciální energie. Napište, jak bude vypadat v našem případě.

 • Řešení – Lagrangeova funkce

  Kinetickou a potenciální energii vyjádříme nejdříve v kartézských souřadnicích:

  \[T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)\] \[V = mgy + V_0\]

  Vzhledem k tomu, že soustava má jen jeden stupeň volnosti, musí stačit k popisu pohybu hmotného bodu jen jedna souřadnice. Volíme souřadnici ξ mířící dolů po povrchu nakloněné roviny.

  Volba souřadnic
  \[x = \xi \cos \alpha\] \[y = -\xi \sin \alpha + y_0\]

  (Podrobněji v nápovědách, viz výše.)

  Obě energie vyjádříme vzhledem k ní:

  \[T = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2\] \[V = -mg\xi \sin \alpha + \tilde{V}_0\]

  a napíšeme Lagrangeovu funkci:

  \[L = T-V\] \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + mg\xi \sin \alpha - \tilde{V}_0\ .\]
 • Nápověda 4

  Lagrangeovy rovnice II. druhu mají tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\] pro j = 1, 2 ... n

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu a L Lagrangeova funkce. Napište rovnice pro náš případ.

 • Řešení – Lagrangeova rovnice

  Lagrangeovy rovnice II. druhu mají tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\] pro j = 1, 2 ... n

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu a L Lagrangeova funkce. Napište rovnice pro náš případ.

  Máme pouze jedinou souřadnici, takže neobdržíme soustavu rovnic, ale pouze jedinou rovnici:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {\xi}} = 0\tag{*}\] \[m\ddot{\xi}-mg\sin\alpha=0\] \[\ddot{\xi}=g\sin\alpha\ ,\]

  tj. druhá derivace ξ je rovna konstantě. Tento vztah stačí pouze dvakrát zinetgrovat. Označme v čase t = 0 rychlost hmotného bodu v0 a polohu ξ0. Odtud:

  \[\xi(t) = \frac{1}{2}gt^2\sin\alpha + v_0 t + \xi_0\ .\]

  (Podrobnější komentáře viz nápovědy).

 • Odpověď

  Lagrangián pohybu hmotného bodu na nakloněné rovině je:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + mg\xi\sin \alpha - \tilde{V}_0\ .\]

  Pohyb hmotného bodu na nakloněné rovině popisuje rovnice:

  \[\xi(t) = \frac{1}{2}gt^2\sin\alpha + v_0 t + \xi_0\ ,\]

  kde ξ je souřadnice mířící dolů po povrchu nakloněné roviny.

  Vidíme, že se jedná o rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením rovným g sin α, tj. průmětu tíhového zrychlení do směru nakloněné roviny. Tento výsledek odpovídá výsledku, který bychom získali řešením pomocí „newtonovských“ postupů.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze