Dvě pružinky

Úloha číslo: 893

Na pružince klidové délky l1 a tuhosti k1 je připevněno závaží hmotnosti m1. Na něm je na další pružince klidové délky l2 a tuhosti k2 upevněno závaží o hmotnosti m2 (viz obrázek).

A) Napište lagrangián této soustavy. Neuvažujeme působení jiných sil než sil pružnosti obou pružinek.

B) Sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu pro případ rovnosti tuhostí obou pružin a hmotností obou závaží.

Základní situace
 • Nápověda 1A

  Kolik má systém stupňů volnosti a kolik tedy budeme potřebovat zobecněných souřadnic?

 • Nápověda 2A

  Označme jako souřadnice x1, x2 jsou souřadnicemi těžišť závaží měřených od místa pevného úchytu první pružiny. Jako souřadnice ξ1, ξ2 označíme změny délek pružinek oproti jejich klidové délce. Napište mezi nimi transformační vztahy.

  Souřadnice
 • Nápověda 3A

  Kinetická energie se bude dobře vyjadřovat v souřadnicích měřených od pevného ukotvení první pružiny x1, x2. Napište její předpis a transformujte ho do souřadnic ξ1, ξ2.

 • Nápověda 4A

  Připomeňte si vzorec pro potenciální energii pružiny. Ve vhodných souřadnicích je možné zapsat potenciální energii soustavy velice jednoduše.

 • Řešení A

  Soustava má dva stupně volnosti – za každé závaží jeden. Zavedeme souřadnice x1, x2 (souřadnice těžišť závaží měřené od pevného ukotvení a orientovaného viz obrázek) a souřadnice ξ1, ξ2 (změny délek pružinek oproti jejich klidové délce).

  Souřadnice

  Mezi souřadnicemi platí vztahy:

  \[x_1 = l_1 + \xi_1\ ,\] \[x_2 = l_1 + l_2 + \xi_1 + \xi_2\ .\]

  Kinetickou energii snadno vyjádříme v souřadnicích x1, x2:

  \[T(x_1, x_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{x_1}^2+\frac{1}{2}m_2\dot{x_2}^2\ .\]

  Pomocí transformací zobecněných rychlostí:

  \[\dot{x}_1 = \dot{\xi_1}\ ,\] \[\dot{x}_2 = \dot{\xi_1} + \dot{\xi_2}\ ,\]

  pak můžeme kinetickou energii napsat pomocí souřadnic ξ1, ξ2:

  \[T (\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{\xi_1}^2+\frac{1}{2}m_2(\dot\xi_1 + \dot\xi_2)^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\xi_1}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\xi_2}^2 + m_2\dot{\xi_1}\dot{\xi_2}\ .\]

  Potenciální energii soustavy snadno napíšeme pomocí změn délek pružinek ξ1, ξ2:

  \[V(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{2}k_1\xi_1^2 + \frac{1}{2}k_2\xi_2^2\ .\]

  Odtud lagrangián:

  \[L(\xi_1, \xi_2) = T(\xi_1, \xi_2)-V(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\xi_1}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\xi_2}^2 + m_2\dot{\xi_1}\dot{\xi_2} - \frac{1}{2}k_1\xi_1^2 - \frac{1}{2}k_2\xi_2^2\ .\]
 • Nápověda 1B

  Lagrangeovy rovnice II. druhu mají tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\ ,\] pro j = 1, 2 ... n,

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu a L Lagrangeova funkce.

  V našem případě budeme mít dvě rovnice, protože soustava má dva stupně volnosti. Nezapomeňte, že rovnice máme sestavit a řešit pro zjednodušený případ (viz zadání).

 • Řešení – Soustava Lagrangeových rovnic II. druhu

  Vzhledem ke zjednodušujícím podmínkám v zadání budeme vycházet z lagrangiánu ve tvaru:

  \[L = m\dot{\xi_1}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\xi_2}^2 + m\dot{\xi_1}\dot{\xi_2} - \frac{1}{2}k(\xi_1^2 + \xi_2^2)\ .\]

  Nejprve ho zderivujeme tak, abychom si připravili derivace podle předpisu Lagrangeových rovnic II. druhu:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi_1}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2m\dot{\xi}_1 + m\dot{\xi}_2) = 2m\ddot{\xi}_1 + m\ddot{\xi}_2\] \[\frac{\partial L}{\partial \xi_1} = -k\xi_1\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi_2}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{\xi}_2+m\dot{\xi}_1) = m\ddot{\xi}_2+m\ddot{\xi}_1\] \[\frac{\partial L}{\partial \xi_2} = -k\xi_2.\]

  Potom sestavíme soustavu Lagrangeových rovnic:

  \[2\ddot{\xi}_1 + \ddot{\xi}_2 + \frac{k}{m}\xi_1 = 0\tag{1}\] \[\ddot{\xi}_1 + \ddot{\xi}_2 + \frac{k}{m}\xi_2 = 0\ ,\]

  kterou máme vyřešit. Jedná se o homogenní soustavu dvou lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty.

 • Nápověda 2B

  Protože se jedná o homogenní soustavu dvou lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty, zkusme předpokládat řešení ve tvaru:

  \[\xi_1 = A_1 e^{i\omega t}\] \[\xi_2 = A_2 e^{i\omega t}\ ,\]

  kde A1, A2 jsou obecně komplexní konstanty.

  Fyzikálnějším argumentem pro tento tvar řešení je skutečnost, že očekáváme, že závaží budou na pružinách kmitat. To, co „zkoušíme“ předpokládat je fakt, že kmitají se stejnou úhlovou frekvencí ω.

  Dosaďte předpokládaná řešení do soustavy Lagrangeových rovnic a získanou soustavu rovnic řešte.

 • Řešení B – mody kmitání

  Dosadíme předpokládaný tvar řešení:

  \[\xi_1 = A_1 e^{i\omega t}\] \[\xi_2 = A_2 e^{i\omega t}\]

  do soustavy Lagrangeových rovnic a po úpravě dostáváme:

  \[-2\omega^2A_1-\omega^2A_2 + \frac{k}{m}A_1=0\tag{2}\] \[-\omega^2A_1-\omega^2A_2 + \frac{k}{m}A_2=0\ .\]

  V maticovém zápisu:

  \[\left( \begin{matrix} -2\omega^2 + \frac{k}{m} & -\omega^2 \\ -\omega^2 & -\omega^2 + \frac{k}{m} \end{matrix} \right) \left( \begin{matrix} A_1\\ A_2 \end{matrix} \right) =0 \ .\]

  Na tuto soustavu rovnic se lze dívat jako na podmínky svazující velikost amplitud kmitů obou pružinek a na úhlovou frekvenci ω jako na parametr. Jedná se o homogenní soustavu lineárních rovnic, proto bude mít netriviální řešení pouze v případě:

  \[\det\left( \begin{matrix} -2\omega^2 + \frac{k}{m} & -\omega^2 \\ -\omega^2 & -\omega^2 + \frac{k}{m} \end{matrix} \right)=0\ .\]

  Tedy:

  \[\left(-2\omega^2 + \frac{k}{m}\right)\left(-\omega^2 + \frac{k}{m}\right)-\omega^4=0\ ,\] \[\omega^4 -3\frac{k}{m}\omega^2 + \left(\frac{k}{m}\right)^2=0\ .\]

  Toto je rovnice čtvrtého řádu, která bude mít čtyři řešení. Pokud by se jednalo o obecnou rovnici čtvrtého řádu, byla by dosti obtížně řešitelná. Můžeme si ale všimnout, že se na ni můžeme dívat také jako na kvadratickou rovnici s neznámou ω2 (tzv. bikvadratickou rovnici). Dostaneme kořeny:

  \[\omega_{1{,}2}^{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}\frac{k}{m}\]

  Parametr ω má fyzikální význam úhlové frekvence, takže musí být reálný a kladný. Dostáváme tedy pouze dvě fyzikálně přípustná řešení – dva mody kmitání:

  \[\omega_1 = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}\ ,\] \[\omega_2 = \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}\ .\]

  Teď ještě zbývá najít vztah mezi amplitudami kmitání obou závaží, protože nejsou na sobě nezávislé. Svazující podmínku budeme hledat pro každý mód kmitání zvlášť prostým dosazením konkrétní hodnoty úhlové frekvence ω2 do soustavy rovnic (2).

 • Řešení B – svazující podmínky

  Máme soustavu rovnic:

  \[-2\omega^2A_1-\omega^2A_2 + \frac{k}{m}A_1=0\] \[-\omega^2A_1-\omega^2A_2 + \frac{k}{m}A_2=0\]

  a dvě hodnoty parametru (resp. fyzikálně řečeno: úhlové frekvence) ω, pro které má tato soustava řešení:

  \[\omega_1 = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}\ ,\] \[\omega_2 = \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}\ .\]

  Pro amplitudu kmitání m-tého závaží v n-tém modu zavedeme značení Amn.

  Hledejme nejdříve podmínku svazjící amplitudy pro první hodnotu úhlové frekvence (první mod):

  \[\omega_1 = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}\ .\]

  Dosadíme do soustavy rovnic:

  \[\left( \begin{matrix} -2 \frac{3+\sqrt{5}}{2}\frac{k}{m} + \frac{k}{m} & -\frac{3+\sqrt{5}}{2}\frac{k}{m} \\ -\frac{3+\sqrt{5}}{2}\frac{k}{m} & -\frac{3+\sqrt{5}}{2}\frac{k}{m} + \frac{k}{m} \end{matrix} \right) \left( \begin{matrix} A_{11}\\ A_{21} \end{matrix} \right) =0 \ .\]

  Po úpravě:

  \[\left( \begin{matrix} 4 + 2\sqrt{5} & 3+\sqrt{5} \\ 3+\sqrt{5} & 1+\sqrt{5} \end{matrix} \right) \left( \begin{matrix} A_{11}\\ A_{21} \end{matrix} \right) =0 \ .\]

  Z první rovnice dostáváme:

  \[(4 + 2\sqrt{5})A_{11} + (3 + \sqrt{5})A_{21} = 0\ .\]

  Po úpravě a usměrnění zlomku dostáváme podmínku svazující amplitudy:

  \[A_{21} = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}A_{11}\ .\]

  Analogicky dostaneme podmínku:

  \[A_{22} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}A_{12}\ .\]

  V prvním modu tedy závaží kmitají v protifázi (amplitudy mají opačná znaménka), ve druhém ve fázi (amplitudy mají shodná znaménka).

  Rovnice (1) jsou lineární, takže obecné řešení je dáno součtem řešení pro jednotlivé mody:

  \[\xi_1(t) = A_{11}e^{i\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t} + A_{12}e^{i\sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t}\] \[\xi_2(t) = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}A_{11}e^{i\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t}+\frac{\sqrt{5}-1}{2}A_{12}e^{i\sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t}\ .\]
 • Odpověď

  Lagrangián soustavy dvou závaží na pružinkách popsané v zadání je:

  \[L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\xi_1}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\xi_2}^2 + m_2\dot{\xi_1}\dot{\xi_2} - \frac{1}{2}k_1\xi_1^2 - \frac{1}{2}k_2\xi_2^2\ ,\]

  kde ξ1, ξ2 jsou změny délek pružinek oproti jejich klidové délce.

  Řešením Lagrangeových rovnic II. druhu pro případ rovnosti tuhostí obou pružin a hmotností obou závaží dostáváme:

  \[\xi_1(t) = B_{11}\sin \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi_{1}\right)+ B_{12}\sin\left( \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t +\varphi_{2}\right)\] \[\xi_2(t) = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}B_{11}\sin \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi_{1}\right)+\frac{\sqrt{5}-1}{2}B_{12}\sin\left( \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}t +\varphi_{2}\right)\ ,\]

  kde B11, B12 jsou konstanty o fyzikálním významu amplitud kmitání prvního závaží v jednotlivých modech a φn jsou počáteční fáze v n-tém modu.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze