Matematické kyvadlo – rovnovážné polohy

Úloha číslo: 919

Nalezněte rovnovážné polohy matematického kyvadla hmotnosti m a délky l v homogenním gravitačním poli o tíhovém zrychlení g pomocí zobecněného principu virtuální práce.

Počátek kartézské soustavy souřadnic umístíme do úchytu kyvadla. Vyřešte úlohu pro případ, že si za parametr určující polohu kyvadla vezmeme jeho okamžitou výchylku φ, i pro případ, že úlohu budeme řešit v kartézských souřadnicích x, y.

Poznámka: Obvykle definujeme matematické kyvadlo jako hmotný bod na nehmotném vlákně. Pro výpočty však neuvažujeme, že by se vlákno mohlo ohýbat. Spíše si tedy představujme „hmotný bod na nehmotné tyčce“

Volba souřadnic
 • Nápověda 1

  Napište podmínky, které musí pohyb kyvadla splňovat vzhledem k parametru φ a v kartézských souřadnicích.

  Stačí si vzpomenout na parametrickou a středovou rovnici kružnice.

 • Nápověda 2

  Jaké síly na kyvadlo působí? Které jsou vazebné a které aktivní?

 • Nápověda 3

  Nyní bychom potřebovali určit vektor virtuálních, infinitezimálně malých posunutí slučitelných s vazbami. Budeme ho ale potřebovat „celý“? Nestačila by nám jen jedna složka?

 • Nápověda 4

  Napište vztah pro virtuální, vratné, infinitezimálně malé posunutí dy slučitelné s vazbami danými rovnicemi (1) a (2).

 • Nápověda 5

  Nyní stačí správně dosadit do vztahu (3). Ujistěte se, že rovnice získané na základě vazebných podmínek (1), (2) mají řešení o shodném fyzikálním významu.

 • Řešení

  Napíšeme rovnice polohy kyvadla vzhledem k možným parametrizacím.

  Podle výchylky φ:

  \[x(\varphi) = l\sin \varphi\tag{1}\] \[y(\varphi) = l\cos \varphi\]

  a v kartézských souřadnicích:

  \[x^2 + y^2 = l^2.\tag{2}\]

  Vektor gravitační, jediné aktivní působící síly má nenulovou pouze svou vertikální složku

  \[\vec{F}_g = (0, mg).\]

  Zobecněný princip virtuální práce se nám tedy zredukuje na tvar:

  \[F_y\,\mathrm{d}y = 0.\]

  Diferencováním vztahů (1) resp. (2) dostáváme:

  \[dy = -l\sin \varphi \,\mathrm{d}\varphi,\]

  resp.

  \[\mathrm{d}y = \pm\frac{\sqrt{l^2-y^2}}{y}\,\mathrm{d}x.\]

  Dosazením dostáváme zobecněný princip virtuální práce ve tvarech:

  \[-mgl\sin \varphi\, \mathrm{d}\varphi = 0,\] \[\pm mg\frac{\sqrt{l^2-y^2}}{y}\,\mathrm{d}x = 0.\]

  Vzhledem k tomu, že se jedná o rovnice v součinovém tvaru, nejednoznačnost znaménka před celým výrazem v druhém vztahu řešení neovlivní.

  Řešením těchto rovnic pro parametr φ, resp. y, dostáváme:

  \[\varphi_1 = 0\,\,\] \[y_1 = l\]
  \[\varphi_2 = \pi\,\,\] \[y_2 = -l.\]

  Pro úplnost můžeme doplnit, že dosazením do vazebné podmínky (2) dostaneme:

  \[x_1 = x_2 = 0.\]

  Můžeme snadno ověřit, že jde jen o dvě různým způsobem zapsané, ale geometricky shodné polohy. Rozmyslete si, o jaký typ rovnovážné polohy se jedná (stabilní, labilní, indiferentní)?

 • Odpověď

  Kyvadlo má dvě rovnovážné polohy. Ty mohou být popsány ekvivalentními podmínkami:

  \(\varphi_1 = 0\) odpovídá \(y_1 = l \ \wedge \ x_1=0\ ,\)

  \(\varphi_2 = \pi\) odpovídá \(y_2 = -l \ \wedge \ x_2=0.\)

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze