Hmotný bod na rovnoměrně se otáčející nakloněné rovině

Úloha číslo: 741

Hmotný bod o hmotnosti m se pohybuje bez tření po nakloněné rovině svírající s vodorovnou podložkou úhel α(t), gravitační zrychlení má směr kolmý na vodorovnou podložku a velikost g.

Hmotný bod se po nakloněné rovině pohybuje pouze nahoru nebo dolů (nemůže konat pohyb kolmý na nákresnu). Úlohu řešíme pouze pro velikosti úhlů od 0 do \(\frac{\pi}{2}\), tj. od vodorovné roviny po kolmou stěnu – volný pád.

Úhel nakloněné roviny α(t) závisí na čase předpisem:

\[\alpha\left(t\right)=\omega t + \alpha_0\ .\]

A) Určete Lagrangeovu funkci hmotného bodu a vyřešte pohybové rovnice.

B) Představte si, že by měly věžní hodiny 1 metr dlouhou vteřinovou ručičku. Vypočtěte, za jak dlouho by se hmotný bod umístěný na jejím konci dostal do středu ciferníku. Hmotný bod umístíme na konec vteřinové ručičky přesně v momentě, kdy je na devítce. Konečný číselný výpočet je potřeba provádět pomocí příslušného softwaru numericky. Konečná rovnice není analyticky řešitelná.

Základní situace
 • Nápověda 1

  Projděte si nejprve úlohu Hmotný bod na nakloněné rovině. Je zřejmé, že úloha, kterou právě řešíme, je jejím přímým zobecněním a často budeme používat stejné postupy.

 • Nápověda 2

  Souřadnice zvolíme stejně jako v úloze Hmotný bod na nakloněné rovině. Pouze ξ má opačnou orientaci. Vyjdou nám tak o něco jednodušší rovnice a snáze čitelné grafy. Úloha by ale samozřejmě byla řešitelná i s orientací ξ směrem po povrchu nakloněné roviny dolů.

  Napište vztah mezi souřadnicemi x, y a ξ.

  Volba souřadnic
 • Nápověda 3

  Vyjádřete složky rychlosti ve směru os x a y pomocí souřadnice ξ, spočtěte velikost rychlosti a napište vyjádření kinetické energie hmotného bodu vzhledem k souřadnici ξ.

 • Nápověda 4

  Je zřejmé, že i potenciální energii můžeme vyjádřit obdobně jako v úloze Hmotný bod na nakloněné rovině, ale musíme mít na zřeteli i časový průběh děje.

 • Řešení – lagrangián

  Volba souřadnic

  Při popisu polohy hmotného bodu na nakloněné rovině vyjdeme z úlohy Hmotný bod na nakloněné rovině, pouze souřadnice ξ bude oriantována opačně:

  \[x = x_0 - \xi \cos (\alpha\left(t\right))\ ,\] \[y = \xi \sin (\alpha(t))\ .\]

  Složky rychlosti dostáváme derivováním podle času:

  \[\dot{x} = -\dot{\xi}\cos (\omega t+\alpha_0) + \xi \omega \sin (\omega t+\alpha_0)\ ,\] \[\dot{y} = \dot{\xi}\sin (\omega t+\alpha_0) + \xi \omega \cos (\omega t+\alpha_0)\ .\]

  Odtud pro velikost rychlosti:

  \[|\dot{\xi}|^2=|\dot{x}|^2 + |\dot{y}|^2 = \dot{\xi}^2+\xi^2\omega^2\ .\]

  Pro kinetickou energii tedy dostáváme:

  \[T = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}m\xi^2\omega^2\ .\]

  Pro potenciální energii zjevně platí:

  \[V = mg\xi\sin(\alpha\left(t\right)) = mg\xi\sin(\omega t+ \alpha_0)\ .\]

  Lagrangeova funkce má tvar:

  \[L = T - V\ .\]

  Po dosazení energií:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}m\xi^2\omega^2 - mg\xi\sin(\omega t+ \alpha_0)\ .\]
 • Nápověda 5

  Připomeneme si obecný vzorec pro určení Lagrangeových rovnic II. druhu pomocí Lagrangeovy funkce:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\ ,\] pro j = 1, 2 ... n.

  V našem případě máme jen jednu zobecněnou souřadnici, a proto budeme mít jednu Lagrangeovu rovnici.

  Připravte si derivace Lagrangeovy funkce potřebné k sestavení Lagrangeovy rovnice. Ta je v našem případě závislá nejen na zobecněné souřadnici a zobecněné rychlosti, ale i na čase. Dávejte proto pozor zejména na pořadí derivací!

 • Nápověda 6

  Dospěli jsme k diferenciální rovnici:

  \[\ddot{\xi}-\xi\omega^2=-g\sin(\omega t + \alpha_0)\ .\]

  Jedná se o lineární diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty a pravou stranou. Tu lze řešit metodou variace konstanty nebo přímo metodou speciální pravé strany.

 • Řešení – Lagrangeovy rovnice II. druhu

  Dospěli jsme k lagrangiánu:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}m\xi^2\omega^2 - mg\xi\sin(\omega t+ \alpha_0)\ .\]

  Příslušnými derivacemi a úpravou dostáváme Lagrangeovu rovnici:

  \[\ddot{\xi}-\xi\omega^2=-g\sin(\omega t + \alpha_0)\ .\]

  Jedná se o lineární diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty a pravou stranou. Jejím řešením (podrobněji v nápovědě) je funkce:

  \[\xi = C_1e^{\omega t} + C_2e^{-\omega t} + \frac{g}{2\omega^2}\sin(\omega t + \alpha_0)\ ,\]

  kde C1 a C2 jsou integrační konstanty, které je možné určit z počátečních podmínek.

 • Nápověda 7

  Přeložte pokyny ze zadání do rovnice tak, abyste dopočítali konstanty v obecném řešení rovnice. Zejména se zaměřte na informace:

  1. Hmotný bod se začíná pohybovat ve chvíli, kdy je ručička na devítce a nachází se v tu chvíli na jejím konci.
  2. Hmotný bod je na začátku v klidu.
  3. Ručička je vteřinová.

 • Řešení – rovnice pohybu po vteřinové ručičce

  V předchozí části úlohy jsme dospěli k obecnému řešení rovnice popisující pohyb bodu po nakloněné rovině s proměnlivým úhlem sklonu:

  \[\xi = C_1e^{\omega t} + C_2e^{-\omega t} + \frac{g}{2\omega^2}\sin(\omega t + \alpha_0)\ .\]

  Informace, které jsou uvedeny v zadání, můžeme interpretovat jako počáteční podmínky pohybu hmotného bodu po vteřinové ručičce takto:

  \[\xi(0)=1 \ \mathrm{m}\] \[\dot{\xi}(0)=0 \ \mathrm{m}\cdot \mathrm{s}^{-1}\] \[\alpha_0 = 0\] \[\omega \approx 0{,}1 \ \mathrm{s}^{-1}\ .\]

  Z prvních dvou dopočítáme konstanty C1 a C2:

  \[C_1 = \frac{2\omega^2-g}{4\omega^2}\] \[C_2 = \frac{2\omega^2+g}{4\omega^2}\ .\]

  Dosazením do obecného řešení dostáváme rovnici:

  \[\xi(t) = -249{,}5e^{0{,}1t}+250{,}5e^{-0{,}1t} + 500\sin (0{,}1t)\ .\]

  Správně by v tomto vztahu měly být složené závorky naznačující, že jde o číselné hodnoty. Pro zpřehlednění vztahu je nebudeme psát s tím, že všechny veličiny jsou uvedeny v základních jednotkách SI.

  Zbývá vyřešit, kdy hmotný bod dorazí do středu ciferníku, který je vzhledem k volbě zobecněné souřadnice v jejím počátku. Hledáme tedy, pro jaké t platí:

  \[0 = -249{,}5e^{0{,}1t}+250{,}5e^{-0{,}1t} + 500\sin (0{,}1t)\ .\]

  Rovnice je dost komplikovaná a analyticky neřešitelná. Můžete se pokusit ji vyřešit pomocí vhodného softwaru, například si můžete nechat nakreslit graf souřadnice ξ jako funkce času a odečíst hodnotu na časové ose:

  graf souřadnice ξ jako funkce času

  Z grafu je vidět, že hledané t se rovná přibližně 1,8 s.

 • Odpověď

  Pohybová rovnice hmotného bodu na nakloněné rovině s proměnným úhlem sklonu je:

  \[\xi = C_1e^{\omega t} + C_2e^{-\omega t} + \frac{g}{2\omega^2}\sin(\omega t + \alpha_0)\ ,\]

  kde C1 a C2 jsou integrační konstanty, které je možné určit z počátečních podmínek.

  Hmotný bod umístěný na vteřinové ručičce věžních hodin se dokutálí do středu ciferníku přibližně za 1,8 s. Širší komentář tohoto výpočtu viz sekce výše.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze