Hmotný bod v centrálním gravitačním poli

Úloha číslo: 1244

Napište Lagrangeovy rovnice II. druhu pro hmotný bod pohybující se v centrálním gravitačním poli. Řešením rovnic nalezněte trajektorii hmotného bodu.

 • Nápověda 1

  Nejprve je nutno zvolit, v jakých souřadnicích budeme úlohu řešit. Jelikož řešíme pohyb hmotného bodu v centrálním gravitačním poli, bude pro vyjádření potenciální energie výhodné, pokud zvolíme sférické souřadnice.

  Napište kinetickou a potenciální energii ve sférických souřadnicích a sestavte lagrangián.

 • Nápověda 2

  Napište Lagrangeovy rovnice II. druhu. Přitom můžete využít výsledků úlohy Hmotný bod v různých souřadnicích. Získané diferenciální rovnice zjednodušte. K zjednodušení využijte zákona zachování momentu hybnosti.

 • Nápověda 3

  Kompletní řešení diferenciální rovnice získané v předchozím oddílu (tj. vyjádření časových závislostí jednotlivých souřadnic) je poměrně složité. Namísto něho vyjádřete trajektorii pohybu hmotného bodu, tj. závislost vzdálenosti od počátku r na úhlu ϑ. Užijte těchto kroků:

  1. Časové derivace souřadnice r nahraďte derivacemi podle ϑ. Uvažujte, že r je složená funkce \(r=r(\vartheta(t))\).
  2. Abyste se v zbavili nepříjemných členů r2 a r3 ve jmenovatelích zlomků v diferenciální rovnici (3) a zároveň vyjádřili závislost r na ϑ, zaveďte substituci:

   \[r(\vartheta)=\frac{1}{u(\vartheta)}.\]
 • Nápověda 4

  Řešte Binetův vzorec (4) odvozený v předchozí nápovědě, a vyjádřete tak tvar trajektorie hmotného bodu v poli centrální gravitační síly.

  Všimněte si podobnosti rovnice (4) s rovnicí pro harmonický osciáltor.

 • Celkové řešení

  Úlohu budeme řešit ve sférických souřadnicích r, ϑ a ψ, které vůči kartézským souřadnicím x, y a z zavádíme pomocí vztahů:

  \[x=r\sin{\vartheta}\cos{\psi},\] \[y=r\sin{\vartheta}\sin{\psi},\] \[z=r\cos{\vartheta}.\]

  Vyjádření kinetické energie T hmotného bodu ve sférických souřadnicích naleznete v úloze Hmotný bod v různých souřadnicích:

  \[T=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\vartheta}^2+r^2\sin^2{\vartheta}\ \dot{\psi}^2).\]

  Centrální gravitační pole je pole centrální síly. Potenciální energie V pole centrální síly závisí pouze na vzdálenosti r hmotného bodu od počátku. Potenciální energie centrálního gravitačního pole tak nabývá tvaru:

  \[V=-\kappa\frac{mM}{r},\]

  kde m je hmotnost hmotného bodu, M hmotnost objektu, který vytváří silové pole, a κ je gravitační konstanta.

  Lagrangián L sestrojíme jako:

  \[L=T-V=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\vartheta}^2+r^2\sin^2{\vartheta}\ \dot{\psi}^2)+\kappa\frac{mM}{r}.\]

  Lagrangeovy rovnice II. druhu ve sférických souřadnicích jsme získali v úloze Hmotný bod v různých souřadnicíchve tvaru:

  \[m\ddot{r}=mr\dot{\vartheta}^2-\frac{\partial{V}}{\partial{r}},\] \[2mr\dot{r}\dot{\vartheta}+mr^2\ddot{\vartheta}=mr^2\dot{\psi}^2\sin{\vartheta}\cos{\vartheta}-\frac{\partial{V}}{\partial{\vartheta}},\] \[2mr\dot{r}\dot{\psi}\sin^2{\vartheta}+2mr^2\dot{\vartheta}\ \dot{\psi}\sin{\vartheta}\cos{\vartheta}+mr^2\ddot{\psi}\sin^2{\vartheta}=-\frac{\partial{V}}{\partial{\psi}}.\]

  Po vypočtení parciálních derivací potenciální energie V na pravých stranách a dostáváme soustavu rovnic:

  \[m\ddot{r}=mr\dot{\vartheta}^2-\kappa\frac{mM}{r^2},\] \[2mr\dot{r}\dot{\vartheta}+mr^2\ddot{\vartheta}=mr^2\dot{\psi}^2\sin{\vartheta}\cos{\vartheta},\] \[2mr\dot{r}\dot{\psi}\sin^2{\vartheta}+2mr^2\dot{\vartheta}\ \dot{\psi}\sin{\vartheta}\cos{\vartheta}+mr^2\ddot{\psi}\sin^2{\vartheta}=0.\]

  Pohyb v poli centrální síly se děje pouze v jedné rovině, kterou můžeme charakterizovat podmínkou ψ = konst., a rovnice tak můžeme přepsat do tvaru (podrobnou diskuzi naleznete v nápovědě 2):

  \[m\ddot{r}=mr\dot{\vartheta}^2-\kappa\frac{mM}{r^2},\tag{1}\] \[2mr\dot{r}\dot{\vartheta}+mr^2\ddot{\vartheta}=0.\tag{2}\]

  V poli centrální síly se zachovává moment hybnosti \(\vec{B}\). Konstantní velikost momentu hybnosti B lze vyjádřit ve tvaru:

  \[B=mr^2\dot{\vartheta}.\]

  Rovnici (1) upravíme pomocí velikosti momentu hybnosti B na tvar:

  \[\ddot{r}-\frac{B^2}{m^2r^3}+\frac{\kappa M}{r^2}=0.\tag{3}\]

  Kompletní řešení této diferenciální rovnice je obtížné. Namísto něho vyjádříme trajektorii pohybu, tj. závislost r na ϑ. Nejprve vyjádříme časové derivace r pomocí derivace podle ϑ.

  Uvažujeme-li r jako složenou funkci \(r(\vartheta(t))\), pak pro \(\dot{r}\) platí:

  \[\dot{r}=\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\dot{\vartheta}=\frac{B}{mr^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}.\]

  Za \(\dot{\vartheta}\) jsme dosadili ze zákona zachování momentu hybnosti.

  Pro \(\ddot{r}\) můžeme napsat vztah:

  \[\ddot{r}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{B}{mr^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\right)=\frac{B}{m}\dot{\vartheta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\vartheta}\left(\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\right)=\frac{B^2}{m^2r^2}\left[-\frac{2}{r^3}\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\right)^2+\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}\vartheta^2}\right].\]

  Abychom se v zbavili členů r2 a r3 ve jmenovatelích zlomků v diferenciální rovnici a zároveň vyjádřili závislost r na ϑ, zavedeme v rovnici (3) substituci:

  \[r=\frac{1}{u(\vartheta)}.\]

  Pro první a druhou derivaci r podle ϑ platí vzhledem k této substituci vztah:

  \[\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}=-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta},\] \[\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}\vartheta^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\vartheta}\left(-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta}\right)=\frac{2}{u^3}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta}\right)^2-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}.\]

  Provedením substituce dostáváme:

  \[\ddot{r}=\frac{B^2}{m^2r^2}\left[-\frac{2}{r^3}\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\right)^2+\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}\vartheta^2}\right]=\frac{B^2u^2}{m^2}\left[-2u^3\left(-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta}\right)^2+u^2\left(\frac{2}{u^3}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta}\right)^2-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}\right)\right].\]

  První a druhý člen se navzájem odečtou a pro \(\ddot{r}\) dostaneme:

  \[\ddot{r}=-\frac{B^2u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}.\]

  Rovnici (3) tak můžeme vyjádřit v proměnné u:

  \[-\frac{B^2u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}-\frac{B^2u^3}{m^2}+\kappa Mu^2=0.\]

  Nakonec rovnici vydělíme u2 a získáme:

  \[-\frac{B^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}-\frac{B^2}{m^2}u+\kappa M=0.\tag{4}\]

  Rovnici v tomto tvaru nazýváme Binetův vzorec.

  Rovnici ještě vydělíme konstantou u prvního členu a upravíme:

  \[\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\vartheta^2}+u=\frac{\kappa Mm^2}{B^2}.\]

  Jedná se o dobře známou rovnici pro harmonický oscilátor, jejíž řešení je:

  \[u=\frac{\kappa Mm^2}{B^2}+A\cos{(\vartheta+\vartheta_0}),\tag{5}\]

  kde A a ϑ0 jsou integrační konstanty.

  Zavedeme označení:

  \[p=\frac{B^2}{\kappa Mm^2},\] \[\varepsilon=Ap.\]

  Rovnici (5) můžeme upravit do tvaru:

  \[pu=1+\varepsilon\cos{(\vartheta+\vartheta_0}).\]

  Po návratu k substituci tak můžeme vyjádřit r ve tvaru:

  \[r=\frac{p}{1+\varepsilon\cos{(\vartheta+\vartheta_0})}.\]

  Pro zjednodušení ještě můžeme položit ϑ0 = 0. Tato volba je realizovatelná vhodným natočením soustavy souřadnic. Pro r tedy dostáváme:

  \[r=\frac{p}{1+\varepsilon\cos{\vartheta}}.\]

  Toto je rovnice kuželosečky v polárním tvaru (podrobnější diskuzi naleznete v nápovědě 4).

  Trajektorie hmotného bodu v poli centrální síly bude tedy některá z kuželoseček.

 • Odpověď

  Lagrangeovy rovnice II. druhu pro hmotný bod v gravitačním poli mají ve sférických souřadnicích tvar:

  \[m\ddot{r}=mr\dot{\vartheta}^2-\kappa\frac{mM}{r^2},\] \[2mr\dot{r}\dot{\vartheta}+mr^2\ddot{\vartheta}=mr^2\dot{\psi}^2\sin{\vartheta}\cos{\vartheta},\] \[2mr\dot{r}\dot{\psi}\sin{\vartheta}+mr^2\dot{\vartheta}\ \dot{\psi}\cos{\vartheta}+mr^2\ddot{\psi}\sin{\vartheta}=0.\]

  Jejich řešením jsme získali tvar trajektorie hmotného bodu v gravitačním poli daný rovnicí kuželosečky:

  \[r=\frac{p}{1+\varepsilon\cos{\vartheta}},\]

  kde:

  \[p=\frac{B^2}{\kappa Mm^2},\] \[\varepsilon=Ap.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze