Tyč mezi dvěma šikmými stěnami

Úloha číslo: 1042

Nechť průsečnice dvou dokonale hladkých rovinných stěn leží ve vodorovné rovině, s níž tyto stěny svírají úhly α a β. Tyč délky l se opírá o tyto stěny svými konci A, B tak, že celá leží ve svislé rovině kolmé na průsečnici (viz obrázek).

Určete úhel \( \vartheta \), který svírá tyč v rovnovážné poloze s vodorovnou rovinou.

Tyč mezi stěnami
 • Nápověda 1

  Nejprve si rozmyslete, jaké síly budou na tyč působit a zakreslete si je.

 • Nápověda 2

  Napište si zobecněný princip virtuální práce a uvědomte si, která virtuální posunutí potřebujete znát.

 • Nápověda 3

  Abychom mohli určit virtuální posunutí \(\delta y\) slučitelné s vazbou, musíme nejprve znát vyjádření souřadnice y pomocí parametrů, které se mohou při zadané vazbě neomezeně měnit. Tím je v našem případě úhel ϑ, který určuje sklon tyče vzhledem k vodorovné rovině.

  Vyjádřete souřadnici y pomocí úhlů α a β, které svírají roviny stěn s vodorovnou rovinou, délky tyče l a úhlu ϑ.

 • Nápověda 4

  Určete virtuální posunutí δy souřadnice y vzhledem k malé změně úhlu ϑ, který svírá tyč s vodorovnou rovinou.

 • Nápověda 5

  Dosaďte za δy do rovnice vyjadřující zobecněný princip virtuální práce, kterou jsme napsali v řešení nápovědy 2 a odvoďte podmínku rovnováhy tyče mezi šikmými stěnami.

 • Celkové řešení

  K řešení úlohy využijeme zobecněného principu virtuální práce:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\]

  kde \(\vec{F_i}\) jsou vtištěné síly a \(\vec{r_i}\) jsou k nim příslušná virtuální posunutí slučitelná s vazbami.

  Na tyč působí vtištěná tíhová síla a vazbové reakční síly v místech dotyku tyče s rovinami. Stačí proto uvažovat tíhovou sílu, která působí proti směru osy y:

  \[\vec{F}=(0,-mg).\]

  Její působiště je v těžišti tyče.

  Vzhledem k tomu, že x-ová složka síly je nulová, nemusíme uvažovat člen, obsahující tuto složku. Zobecněný princip virtuální práce tak bude mít pouze jeden člen:

  \[F_y\delta y=0.\]

  Zbývá určit virtuální posunutí \(\delta y\) tak, aby bylo slučitelné s vazbami. K tomu je vhodné vyjádřit souřadnici y těžiště T tyče pomocí úhlů α a β, které svírají roviny stěn s vodorovnou rovinou, délky tyče l a úhlu ϑ, který určuje sklon tyče vzhledem k vodorovné rovině a který jako nezávislý parametr určuje polohu tyče. Na základě úvah o geometrii problému můžeme pro souřadnici y psát (podrobně viz nápověda 3):

  \[y=\frac{1}{2}l\sin{\vartheta}+\frac{l\sin{(\beta-\vartheta)}}{\sin(\alpha +\beta)}\sin{\alpha}.\]

  Virtuální posunutí souřadnice y vzhledem k úhlu ϑ je:

  \[\delta y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\vartheta}\delta\vartheta.\]

  Provedeme naznačenou derivaci a získáváme:

  \[\delta y=\left(\frac{1}{2}l\cos{\vartheta}-\frac{l\cos{(\beta-\vartheta)}}{\sin(\alpha +\beta)}\sin{\alpha}\right)\delta\vartheta.\]

  Nyní již známe vše potřebené a můžeme dosadit do rovnice:

  \[F_y\delta y=0.\]

  Tedy:

  \[-mg\left(\frac{1}{2}l\cos{\vartheta}-\frac{l\cos{(\beta-\vartheta)}}{\sin(\alpha +\beta)}\sin{\alpha}\right)\delta\vartheta=0.\]

  Jelikož hmotnost m, gravitační zrychlení g, ani virtuální posunutí δϑ nejsou nulová, bude pravá strana nabývat nulové hodnoty právě tehdy, když bude závorka rovna nule. Získáváme proto:

  \[\frac{1}{2}l\cos{\vartheta}-\frac{l\cos{(\beta-\vartheta)}}{\sin(\alpha +\beta)}\sin{\alpha}=0.\]

  Z rovnice vyjádříme neznámou ϑ. Rozepsané úpravy spolu se vzorci, které jsou pro úpravy zapotřebí, naleznete v nápovědě 5. Získáváme tak podmínku rovnováhy tyče mezi dvěma stěnami:

  \[\mathrm{tg}\,\vartheta=\frac{1}{2}(\mathrm{cotg}\,\alpha-\mathrm{cotg}\,\beta).\]
 • Odpověď

  Pro úhel \( \vartheta \), který svírá za rovnováhy tyč s vodorovnou rovinou, platí:

  \[\mathrm{tg}\,\vartheta=\frac{1}{2}(\mathrm{cotg}\,\alpha-\mathrm{cotg}\,\beta).\]
 • Komentář – speciální případy

  Probereme si některé speciální případy volby úhlů α a β.

  Tyč klouže po nakloněných rovinách bez tření. V případě, že by se např. úhel α rovnal nule, sjede tyč dolů a bude celou svou délkou nad (pro tuto volbu vodorovnou) rovinou.

  Zkontrolujeme, zda náš výsledek odpovídá tomuto případu.

  V řešení úlohy jsme dospěli k výsledku:

  \[\mathrm{tg}\,\vartheta=\frac{1}{2}(\mathrm{cotg}\,\beta-\mathrm{cotg}\,\alpha).\]

  Jelikož \(\mathrm{cotg}\,\alpha\) pro α = 0 není definován, pomůžeme si jiným vyjádřením, které naleznete v řešení nápovědy 5:

  \[\cos{\vartheta}\sin{(\alpha+\beta)}=2\cos{(\beta-\vartheta)}\sin{\alpha}.\]

  Dosadíme α = 0 a dostaneme:

  \[\cos{\vartheta}\sin{\beta}=0.\]

  Rovnice bude mít řešení buď \(\cos{\vartheta} = 0 \) nebo \(\sin{\beta}=0\).

  Tedy pro úhly v intervalu (0,π] dostáváme, že ϑ=π/2, nebo β = 0.

  Výsledek pro β = 0 odpovídá našemu předpokladu a získali jsme ještě další výsledek, kde ϑ = π/2 odpovídá případu, kdy by tyč „balancovala“ na jednom svém konci. V posledním zmiňovaném případě se jedná o labilní polohu.

 • Komentář 2 – speciální případy

  Podívejme se, zda se zjednoduší řešení v případě, že roviny budou spolu svírat pravý úhel.

  Řešení bude probíhat stejně až do nápovědy 3b, kde místo sinové věty, postačí Pythagorova věta. Vyjádření souřadnice y tak získáme v jednodušším tvaru:

  \[y=\frac{1}{2}l\sin{\vartheta}+l\sin{(\beta-\vartheta)}\sin{\alpha}.\]

  Obdobnými kroky jako v obecném řešení získáváme podmínku podmínku rovnováhy:

  \[\frac{1}{2}\cos{\vartheta}-\cos{(\beta-\vartheta)}\sin{\alpha}=0.\]

  Rovnici upravíme pomocí součtových vzorců na:

  \[\cos{\vartheta}=2\sin{\alpha}\cos{\beta}\cos{\vartheta}+2\sin{\alpha}\sin{\beta}\sin{\vartheta}.\]

  Pro α+β = 90° platí, že:

  \[\sin{\alpha}=\cos{\beta},\] \[\cos{\alpha}=\sin{\beta}.\]

  S využitím těchto vztahů můžeme rovnici upravit do tvaru:

  \[\mathrm{tg}\,\vartheta=\frac{1}{\sin{2\alpha}}-\mathrm{tg}\,{\alpha}=\frac{1}{\sin{2\beta}}-\mathrm{cotg}\,{\beta}.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze