Jednorozměrný harmonický oscilátor

Úloha číslo: 675

Hmotný bod o hmotnosti m se pohybuje v jednorozměrném silovém poli s kvadratickým potenciálem. Pro jeho potenciální energii platí:

\[V\left(x\right) = ax^2\ ,\]

kde a je kladná konstanta s jednotkou kg·s-2 (x je tedy v metrech).

A) Napište lagrangián tohoto systému, sestavte a vyřešte Lagrangeovy ronice II. druhu.

B) V jakých praktických situacích se setkáváme s obdobou tohoto teoretického modelu? Jak v těchto případech vypadá konstanta a?

 • Nápověda 1

  Kinetická energie hmotného bodu hmotnosti m je obecně:

  \[T = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2\ .\]

  Přepište tento vztah pro náš jednorozměrný případ.

  Lagrangeova funkce je definována:

  \[L = T - V\ .\]

  Napište lagrangián pro náš případ.

 • Nápověda 2

  Obecný tvar Lagrangeových rovnic II. druhu je:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0\ ,\] pro j = 1, 2 ... n,

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu.

  Kolik bude Lagrangeových rovnic v našem případě? Zapište je konkrétně.

 • Řešení A)

  V jednorozměrném případě je kinetická energie rovna:

  \[T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2\ .\]

  Potenciální energii známe ze zadání. Odtud lagrangián:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - ax^2\ .\]

  Dosazením do obecného předpisu Lagrangeových rovnic II. druhu obdržíme jednu rovnici, a to:

  \[\ddot{x} + \frac{2a}{m}x = 0\ .\]

  Zavedeme-li substituci

  \[\omega^2 = \frac{2a}{m}\ ,\]

  dospějeme k obvyklejšímu tvaru rovnice pro lineární harmonický oscilátor:

  \[\ddot{x} + \omega^2x = 0\ ,\]

  která má řešení:

  \[x(t) = A\sin\left(\omega t + \varphi_0\right)\ ,\]

  kde A a φ0 jsou integrační konstanty o významu amplitudy kmitání a počáteční fáze.

  Vzhledem k tomu, že a je kladná konstanta (viz zadání), můžeme psát:

  \[x(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{2a}{m}} t + \varphi_0\right)\ .\]
 • Nápověda 3

  Vzpomeňte si na příklady kmitavých pohybů a jejich matematický popis. Které situace by šly popsat pomocí výše uvedené pohybové rovnice?

 • Řešení B)

  Takových situací existuje značné množství. Ukažme si alespoň pár významných:

 • Odpověď

  Lagrangián hmotného bodu v poli zadaného parabolického potenciálu je:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - ax^2\ .\]

  Z něj vyplývá pohybová rovnice:

  \[\ddot{x} + \frac{2a}{m}x = 0\ ,\]

  jejímž řešením je funkce:

  \[x\left(t\right) = A\sin\left(\sqrt{\frac{2a}{m}} t + \varphi_0\right)\ ,\]

  kde A a φ0 jsou integrační konstanty o významu amplitudy kmitání a počáteční fáze.

  Možné situace, kterým tento teoretický model odpovídá, jsou probrány o sekci výše.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze