Tenký disk – hledání hlavních os setrvačnosti

Úloha číslo: 2248

Mějme velmi tenký homogenní disk hmotnosti \(M\) o poloměru \(R\) v rovině \(xy\). Osa \(z\) míří ven z nákresny.

Máme záváží hmotnosti \(m = \frac{M}{4}\) připevněno k okraji disku tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Obrázek 1 – nákres disku s hmotným bodem

Najděte:

(A) tenzor setrvačnosti samotného disku vzhledem k jeho hmotnému středu,
(B) tenzor setrvačnosti samotného disku vzhledem k bodu \(A\),
(C) tenzor setrvačnosti samotného závaží vzhledem k bodu \(A\),
(D) hlavní osy tenzoru setrvačnosti celého systému vzhledem k bodu \(A\).

 • Řešení – Úloha (A)

  Toto zadání je již vyřešeno v úloze Tenzor setrvačnosti tenkého disku.

 • Nápověda (B)

  Připoměňte si, co říká Steinerova věta.

  Tuto větu aplikujte.

 • Poznámka k úloze (B)

  K vyřešení úlohy (B) jsme mohli použít i jiné věty.

  „Věta o kolmé ose“

  Věta o kolmé ose říká, že pokud leží ploché těleso úplně v rovině \(xy\), a známe momenty setrvačnosti \(J_x\) a \(J_y\), potom pro moment setrvačnosti \(J_z\) rotace okolo osy \(z\) kolmé k rovině \(xy\), přičemž se všechny tři osy rotace setkávají v jednom bodě, platí:
  \[ J_z = J_x + J_y .\]

  Ukažme ve stručnosti, že toto tvrzení opravdu platí.

  \[J_x = \int_S {y^2 + z^2} \sigma \, \mathrm{d}S = \int_S y^2 \sigma \, \mathrm{d}S\] \[J_y = \int_S {x^2 + z^2} \sigma \, \mathrm{d}S = \int_S x^2 \sigma \, \mathrm{d}S\] \[J_z = \int_S {x^2 + y^2} \sigma \, \mathrm{d}S = \int_S x^2 \sigma \, \mathrm{d}S + \int_S y^2 \sigma \, \mathrm{d}S = J_x + J_y\]

  Vidíme, že tímto jsme si mohli poněkud zjednodušit úlohu (A), kde by platilo, že \(J_{zz(A)} = 2 J_{xx(A)}\).

  Také jsme mohli pomocí Steinerovy věty určit pouze \(J_{xx}\) a \(J_{yy}\), poté bychom už \(J_{zz}\) určili pouhým součtem.

 • Řešení – Úloha (B)

  K vyřešení tohoto úkolu využijeme Steinerovu větu. Podle Steinerovy věty platí:

  \[J_o = J_{o'} + md^2 \, ,\]

  kde \(J_0\) je moment setrvačnosti vzhledem ke zkoumané ose \(o\), \(J_{o'}\) je moment setrvačnosti vzhledem k ose \(o'\) procházející těžištěm tělesa rovnoběžne s osou \(o\), \(m\) je hmotnost tělesa a d je vzdálenost \(\left| oo' \right|\).

  K výpočtu budeme užívat soustavu souřadnic s počátkem v bodě \(A\).

  Obrázek 3 – nákres disku pro určení tenzoru vzhledem k bodu A

  Čárkovaně jsou označeny souřadnice s počátkem v těžišti disku a nečárkovaně souřadnice s počátkem v bodě \(A\).

  Osy \(y\) a \(y'\) splývají, vzdálenost os \(x\) a \(x'\) je stejná jako \(z\) a \(z'\).

  \[\left| xx' \right| = \left| zz' \right| = R\]

  Pomocí Steinerovy věty spočítáme momenty setrvačnosti vzhledem k novým souřadnicovým osám.

  \[J_{xx} = J_{x'x'} + M R^2 = \frac{M R^2}{4} + M R^2 = \frac{5 M R^2}{4}\] \[J_{yy}=J_{y'y'} = \frac{M R^2}{4} .\] \[J_{zz} = J_{z'z'} + M R^2 = \frac{M R^2}{2} + M R^2 = \frac{3 M R^2}{2}\]

  Posunutí ve směru osy \(y\) nám nepřináší žádnou nerovnováhu a proto budou deviační momenty stále nulové.

  Matice tenzoru setrvačnosti tenkého disku vzhledem k bodu \(A\) bude tedy mít tvat:

  \[J_M = \begin{pmatrix} \frac {5 M R^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac {M R^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac {3 M R^2}{2} \end{pmatrix} = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \, .\]
 • Nápověda (C)1

  Nakreslete si obrázek a určete souřadnice hmotného bodu (závaží).

  Rozvažte, jakých vztahů budete užívat a jaké všechny veličiny k tomu budete potřebovat.

 • Nápověda (C)2

  Vypočítejte postupně jednotlivé složky tenzoru setrvačnosti hmotného bodu a zapište je do matice.

 • Řešení – Úloha (C)

  Do obrázku si zakreslíme pouze soustavu souřadnic a polohu hmotného bodu.

  Obrázek 4 – nákres hmotného bodu a soustavy souřadnic

  Poloha hmotného bodu je \(\vec r = \left( R \, , R \, , 0 \, \right)\).

  K určení jednotlivých složek tenzoru setrvačnosti užijeme vztah

  \[J_{jk}= m \left( \delta_{jk} \, r^2 - x_j \, x_k \right) \, .\]

  Nejprve určíme složky odpovídající rotaci kolem souřadnicových os.

  \[J_{xx} = J_{11} = m ( \delta_{11} \, r^2 - x_1 \, x_1 ) = m ( x^2 + y^2 + z^2 - x^2 ) = m (y^2 + z^2 ) = m R^2\] \[J_{yy} = m (x^2 + z^2 ) = m R^2\] \[J_{zz} = m (x^2 + y^2 ) = m ( R^2 + R^2 ) = 2 m R^2\]

  Dále spočítáme deviační momenty.

  \[J_{xy} = J_{12} = m ( \delta_{12} \, r^2 - x_1 \, x_2 ) = - m x y = - m R^2\] \[J_{xz} = - m x z = 0\] \[J_{yz} = - m y z = 0\]

  Všechny složky zapíšeme do matice a máme hotovo.

  \[J_m = m R^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac{M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\]
 • Nápověda (D)1

  Rozmyslete si, jak se určí celkový tenzor setrvačnosti celého systému vzhledem k bodu A.

 • Nápověda (D)2

  Zavzpomínejte, jak se hledají vlastní vektory matice. Osvěžte si pojmy: vlastní čísla, vlastní vektor a charakteristický polynom.

 • Nápověda (D)3

  Najděte vlastní čísla a vektory matice

  \[\begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} .\]
 • Nápověda (D)4

  Přiřaďte výsledkům nápovědy (D)3 fyzikální význam.

  Rozmyslete, zda výsledky dávají fyzikálně smysl.

 • Řešení – Úloha (D)

  Nejprve budeme potřebovat tenzor setrvačnosti celého systému \(J_c\). Ten určíme jako součet tenzorů setrvačnosti disku a závažíčka.

  \[J_c = J_M + J_m = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} + \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \frac {M R^2}{4} A\]

  Pro jednoduchost jsme matici v tenzoru setrvačnosti označili\(A\).

  Nyní je třeba určit vlastní vektory a čísla matice tenzoru \(J_c\). Podrobný výpočet je proveden v sekci Řešení – Nápověda (D)3. Zde se odkažme na výpočetní techniku. Vlastní vektory i čísla matice se dají určit např. pomocí online dostupného Wolframu Alpha: výpočet vlastních vektorů a čísel matice tenzoru \(J_c\).

  Následující tabulka ukazuje vlastní čísla \(\lambda_i\) a k nim přílsušné vlastní vektory \(\vec {v_i}\), které Wolfram Alpha určil.

  \[\begin{matrix} \lambda_1 = 8 & & \vec {v_1} = (0 , \, 0 , \, 1 ) \\ \lambda_2 = 4 + \sqrt 5 & & \vec {v_2} = (- 2 - \sqrt 5 , \, 1 , \, 0 ) \\ \lambda_3 = 4 - \sqrt 5 & & \vec {v_3} = (-2 + \sqrt 5 , \, 1 , \, 0 ) \end{matrix}\]

  Po jednoduché úpravě (přenásobení \(\vec {v_2}\) výrazem \(2 - \sqrt 5\) a \(\vec {v_3}\) výrazem \(2 + \sqrt 5\)) dostáváme i vizuálně stejný výsledek jako při ručním výpočtu.

  \[\begin{matrix} \vec {v_1} = (0 , \, 0 , \, 1 ) \\ \vec {v_2} = (1 , \, 2 - \sqrt 5 , \, 0 ) \\ \vec {v_3} = (1 , \, 2 + \sqrt 5 , \, 0 ) \end{matrix}\]

  Náš tenzor setrvačnosti celého systému měl tvar:

  \[J_c = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \frac {M R^2}{4} A .\]

  Určená vlastní čísla \(\lambda_i\) jsou vlastní čísla matice \(A\). Proto získáme hlavní momenty setrvačnosti \(J_i\) (tj. vlastní čísla matice \(J_c\)) prostým přepočtem \(J_i = \lambda_i \, \frac{M R^2}{4}\). Nalezené vlastní vektory \(\vec {v_i}\) odpovídají směrům hlavních os rotace s příslušnými hlavními momenty setrvačnosti \(J_i\).

  \[\begin{matrix} J_1 = 2 M R^2 & & \vec {v_1} = (0 , \, 0 , \, 1 ) \\ J_2 = (1 + \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_2} = (1 , \, 2 - \sqrt 5 , \, 0 ) \\ J_3 = (1 - \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_3} = (1 , \, 2 + \sqrt 5 , \, 0 ) \end{matrix}\]

  Vidíme, že první vlastní směr je shodný s osou \(z\). V tenzoru setrvačnosti celé soustavy \(J_c\) vidíme, že složka \(J_{zz}\) opravdu je \(2 M R^2\). Jelikož se jedná o ryze rovinný útvar, osu \(z\) bychom mezi hlavními osami měli čekat.

  Dále je vidět, že \(\vec {v_1}\) je kolmý na \(\vec {v_2}\) i \(\vec {v_3}\). Takovéto chování bychom u čistě rovinného útvaru čekali – jedna hlavní osa je kolmá na rovinu útvaru a zbylé dvě osy v této rovině leží. (Snad netřeba komentovat, že \(\vec {v_2}\) i \(\vec {v_3}\) v rovině \(xy\) opravdu leží.)

  Pokud se snažíte si celou situaci představit, mohl by následující 3D model v programu GeoGebra poskytnout Vaší představivosti malou berličku.

 • Odpověď

  (A) Tenzor setrvačnosti \(J_S\) tenkého homogenního disku vzhledem k jeho hmotnému středu má tvar:

  \[J_S = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} . \]

  (B) Matice tenzoru setrvačnosti \(J_M\) tenkého homogenního disku vzhledem k bodu A má tvar:

  \[J_M = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} . \]

  (C) Tenzor setrvačnosti \(J_m\) samotného hmotného bodu vzhledem k bodu \(A\) má tvar:

  \[J_m = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} .\]

  (D) Tenzor setrvačnosti \(J_c\) celého systému je:

  \[J_c = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}\]

  Vektory \(\vec {v_i}\) určují hlavní osy rotace s příslušnými hlavními momenty setrvačnosti \(J_i\).

  \[\begin{matrix} J_1 = 2 M R^2 & & \vec {v_1}^T = (0 , \, 0 , \, 1 ) \\ J_2 = (1 + \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_2}^T = (1 , \, 2 - \sqrt 5 , \, 0 ) \\ J_2 = (1 - \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_3}^T = (1 , \, 2 + \sqrt 5 , \, 0 ) \end{matrix}\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze