Tenký disk – hledání hlavních os setrvačnosti

Úloha číslo: 2248

Mějme velmi tenký homogenní disk hmotnosti \(M\) o poloměru \(R\) v rovině \(xy\). Osa \(z\) míří ven z nákresny.

Máme záváží hmotnosti \(m = \frac{M}{4}\) připevněno k okraji disku tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Obrázek 1 – nákres disku s hmotným bodem

Najděte:

(A) tenzor setrvačnosti samotného disku vzhledem k jeho hmotnému středu,
(B) tenzor setrvačnosti samotného disku vzhledem k bodu \(A\),
(C) tenzor setrvačnosti samotného závaží vzhledem k bodu \(A\),
(D) hlavní osy tenzoru setrvačnosti celého systému vzhledem k bodu \(A\).

 • Řešení – Úloha (A)

  Toto zadání je již vyřešeno v úloze Tenzor setrvačnosti tenkého disku.

 • Nápověda (B)

  Připoměňte si, co říká Steinerova věta.

  Tuto větu aplikujte.

 • Poznámka k úloze (B)

  K vyřešení úlohy (B) jsme mohli použít i jiné věty.

  „Věta o kolmé ose“

  Věta o kolmé ose říká, že pokud leží ploché těleso úplně v rovině \(xy\), a známe momenty setrvačnosti \(J_x\) a \(J_y\), potom pro moment setrvačnosti \(J_z\) rotace okolo osy \(z\) kolmé k rovině \(xy\), přičemž se všechny tři osy rotace setkávají v jednom bodě, platí:
  \[ J_z = J_x + J_y .\]

  Vidíme, že tímto jsme si mohli poněkud zjednodušit úlohu (A), kde by platilo, že \(J_{zz(A)} = 2 J_{xx(A)}\).

  Také jsme mohli pomocí Steinerovy věty určit pouze \(J_{xx}\) a \(J_{yy}\), poté bychom už \(J_{zz}\) určili pouhým součtem.

 • Nápověda (C)1

  Nakreslete si obrázek a určete souřadnice hmotného bodu (závaží).

  Rozvažte, jakých vztahů budete užívat a jaké všechny veličiny k tomu budete potřebovat.

 • Nápověda (C)2

  Vypočítejte postupně jednotlivé složky tenzoru setrvačnosti hmotného bodu a zapište je do matice.

 • Nápověda (D)1

  Rozmyslete si, jak se určí celkový tenzor setrvačnosti celého systému vzhledem k bodu A.

 • Nápověda (D)2

  Zavzpomínejte, jak se hledají vlastní vektory matice. Osvěžte si pojmy: vlastní čísla, vlastní vektor a charakteristický polynom.

 • Nápověda (D)3

  Najděte vlastní čísla a vektory matice

  \[\begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} .\]
 • Nápověda (D)4

  Přiřaďte výsledkům nápovědy (D)3 fyzikální význam.

  Rozmyslete, zda výsledky dávají fyzikálně smysl.

 • Odpověď

  (A) Tenzor setrvačnosti \(J_S\) tenkého homogenního disku vzhledem k jeho hmotnému středu má tvar:

  \[J_S = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} . \]

  (B) Matice tenzoru setrvačnosti \(J_M\) tenkého homogenního disku vzhledem k bodu A má tvar:

  \[J_M = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} . \]

  (C) Tenzor setrvačnosti \(J_m\) samotného hmotného bodu vzhledem k bodu \(A\) má tvar:

  \[J_m = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} .\]

  (D) Tenzor setrvačnosti \(J_c\) celého systému je:

  \[J_c = \frac {M R^2}{4} \begin{pmatrix} 6 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}\]

  Vektory \(\vec {v_i}\) určují hlavní osy rotace s příslušnými hlavními momenty setrvačnosti \(J_i\).

  \[\begin{matrix} J_1 = 2 M R^2 & & \vec {v_1}^T = (0 , \, 0 , \, 1 ) \\ J_2 = (1 + \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_2}^T = (1 , \, 2 - \sqrt 5 , \, 0 ) \\ J_2 = (1 - \frac{\sqrt 5}{4} ) M R^2 & & \vec {v_3}^T = (1 , \, 2 + \sqrt 5 , \, 0 ) \end{matrix}\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze