Dva vozíky s pružinkou

Úloha číslo: 635

Dva vozíčky hmotnosti m1, m2 spojené pružinkou délky l a tuhosti k sjíždějí po nakloněné rovině se sklonem α.

A) Napište lagrangián soustavy, přičemž za zobecněné zvolte souřadnice hmotných středů obou vozíčků (ve směru podél nakloněné roviny) a označte je x1, x2.

B) Napište lagrangián v zobecněných souřadnicích hmotného středu soustavy dvou vozíčků X a jejich relativní vzdálenosti ξ.

Sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu.

Základní situace


A) L(x1, x2)
Obrázek k situaci A

B) L(X, ξ)
Obrázek k situaci B
 • Nápověda – potenciální energie pružiny

  Pružina tuhosti k a klidové délky l je v rovnovážné poloze, zaujímá-li právě délku l. Silové působení vyvolává její stlačení nebo uvolnění, tedy posun z rovnovážné polohy. Pro sílu pružnosti a potenciální energii pružiny obecné délky y tady můžeme psát:

  \[F_y = -k(y-l)\] \[V(y) = \frac{1}{2}k(y-l)^2.\]

  Vyjádřete potenciální energii postupně pomocí obou souřadnic ze zadání.

 • Nápověda – kinetická energie v L(X, ξ)

  Je snadné určit, že kinetická energie vyjádřená pomocí souřadnic x1, x2 bude:

  \[T (x_1, x_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2_1 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}^2_2.\]

  Kinetickou energii v souřadnicích X, ξ určíme s pomocí znalosti kinetické energie jako funkce x1, x2.

  Napište transformační vztahy mezi těmito souřadnicemi. Spočtěte první derivaci podle času a dosaďte do vyjádření T(x1, x2).

 • Řešení – lagrangián L(x1, x2)

  Potenciální energii VG, kterou vozíčky mají vzhledem ke své poloze v tíhovém poli, určíme stejně, jako v úloze Hmotný bod na nakloněné rovině:

  \[V_G(x_1, x_2) = -m_1gx_1\sin\alpha - m_2gx_2\sin\alpha\ .\]

  Kinetickou energii a potenciální energii pružnosti jsme určovali výše. Po dosazení všech členů dostáváme:

  \[L(x_1, x_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{x_1}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x_2}^2 + (x_1m_1+x_2m_2)g\sin\alpha - \frac{1}{2}k(x_2-x_1-l)^2\ .\]
 • Řešení – lagrangián L(X, ξ)

  Kinetickou energii vozíčků a potenciální energii pružiny v těchto souřadnicích jsme určovali v předchozích sekcích. Zbývá vyjádřit potenciální energii soustavy dvou vozíčků v tíhovém poli VG, což bude:

  \[V_{G}(X) = -MgX\sin \alpha\ .\]

  Odtud lagrangián:

  \[L = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 + MgX\sin \alpha - \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\ ,\]

  kde pro M a μ platí:

  \[M = m_1+m_2\ ,\] \[\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\ .\]
 • Řešení – Lagrangeovy rovnice II. druhu pro L(x1, x2)

  Nejdříve sestavíme Lagrangeovy rovnice. Nachystáme si příslušné derivace lagrangiánu:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial\dot{x_1}}L(x_1, x_2) = m_1\ddot{x}_1\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial\dot{x_2}}L(x_1, x_2) = m_2\ddot{x}_2\] \[\frac{\partial}{\partial x_1}L(x_1, x_2) = m_1g\sin\alpha -k(x_2 - x_1 - l)\] \[\frac{\partial}{\partial x_2}L(x_1, x_2) = m_2g\sin\alpha +k(x_2 - x_1 - l)\]

  a dostáváme soustavu:

  \[m_1\ddot{x_1} - m_1g\sin\alpha + k(x_2 - x_1 - l) = 0\] \[m_2\ddot{x_2} - m_2g\sin\alpha - k(x_2 - x_1 - l) = 0.\]
 • Řešení – Lagrangeovy rovnice II. druhu pro L(X, ξ)

  I zde si nejprve si nachystáme potřebné derivace lagrangiánu:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial\dot{X}}L(X, \xi) = M\ddot{X}\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial\dot{\xi}}L(X, \xi) = \mu\ddot{\xi}\] \[\frac{\partial}{\partial X}L(X, \xi) = Mg\sin\alpha\] \[\frac{\partial}{\partial\xi}L(X, \xi) = -k(\xi - l)\]

  a potom sestavíme Lagrangeovy rovnice:

  \[\ddot{X} - g\sin\alpha = 0\] \[\mu\ddot{\xi} + k(\xi - l) = 0.\]
 • Řešení rovnic

  Řešme nejdříve rovnici popisující pohyb hmotného středu soustavy:

  \[\ddot{X} - g\sin\alpha = 0\ .\]

  Ta je zcela analogická rovnici z úlohy Hmotný bod na nakloněné rovině a jejím řešením po dvojím zintegrování a určení fyzikálního významu konstant je:

  \[X(t) = \frac{1}{2}gt^2\sin \alpha + v_{0}t + X_0\ ,\]

  kde v0 je počáteční rychlost hmotného středu a X0 počáteční souřadnice hmotného středu. Celá soustava se tedy pohybuje dolů po nakloněné rovině rovnoměrně zrychleně.

  V druhém vztahu můžeme vidět rovnici lineárního harmonického oscilátoru (viz např. úloha Jednorozměrný harmonický oscilátor).

  \[\mu\ddot{\xi} + k(\xi - l) = 0\ .\]

  Jedinou drobnou odchylku od zaužívaného tvaru odstraníme zavedením pomocné souřadnice:

  \[\tilde{\xi} = \xi - l\] \[\ddot{\tilde{\xi}} = \ddot{\xi}.\]

  Dostáváme rovnici:

  \[\mu\ddot{\tilde{\xi}} + k\tilde{\xi} = 0\ .\]

  Tato rovnice má řešení:

  \[\tilde{\xi}(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{k}{\mu}}t+\varphi_0\right)\ ,\]

  respektive:

  \[\xi(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{k}{\mu}}t+\varphi_0\right) + l\ .\]

  Nyní můžeme řešení obou rovnic použít k získání řešení v souřadnicích x1, x2.

 • Odpověď

  Lagrangiány v obou soustavách souřadnic jsou:

  \[L(x_1, x_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{x_1}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x_2}^2 + (x_1m_1+x_2m_2)g\sin\alpha - \frac{1}{2}k(x_2-x_1-l)^2\] \[L(X, \xi) = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 + MgX\sin \alpha - \frac{1}{2}k(\xi-l)^2.\]

  Těm odpovídají soustavy rovnic:

  \[m_1\ddot{x_1} - m_1g\sin\alpha + k(x_2 - x_1 - l) = 0\] \[m_2\ddot{x_2} - m_2g\sin\alpha - k(x_2 - x_1 - l) = 0\]

  a

  \[\ddot{X} - g\sin\alpha = 0\] \[\mu\ddot{\xi} + k(\xi - l) = 0\ .\]

  Jejich řešeními jsou funkce:

  \[X(t) = \frac{1}{2}gt^2\sin \alpha + v_{0}t + X_0\] \[\xi(t) = A\sin (\omega t +\varphi_0) +l\]

  a

  \[x_1 (t) = \frac{1}{2}gt^2\sin \alpha + v_{0}t + X_0 - \frac{m_2}{m_1+m_2}[A\sin (\omega t +\varphi_0) +l]\] \[x_2 (t) = \frac{1}{2}gt^2\sin \alpha + v_{0}t + X_0 + \frac{m_1}{m_1+m_2}[A\sin (\omega t +\varphi_0) +l]\ ,\]

  kde v0, X0, A a φ0 jsou konstanty dány počátečními podmínkami a pro úhlovou frekvenci kmitů platí:

  \[\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}\ ,\]

  kde

  \[\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\ .\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze