Vozík s kyvadlem

Úloha číslo: 634

Napište lagrangián vozíčku hmotnosti M pohybujícího se po vodorovné podložce. Na vozíčku je umístěno matematické kyvadlo (hmotný bod na nehmotném závěsu) hmotnosti m a délky l.

Sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu.

Základní situace
 • Nápověda – volba souřadnic

  Ujasněte si, kolik má systém stupňů volnosti, a kolik tedy budeme potřebovat zobecněných souřadnic.

  Nezapomínejte, že se nemusíte pokoušet zvolit jeden z běžně používaných typů soustav souřadnic (kartézské, polární...), ale vyberte takové zobecněné souřadnice, které skutečně nejvýhodněji popisují pohyb vozíku a kyvadla.

 • Nápověda – kinetická energie

  Určit kinetickou energii vozíku nebude problém. Jak se ale rychlost vozíku projeví na kinetické energii kyvadla?

 • Řešení – kinetická energie

  Kinetickou energii vozíku Tv určíme snadno:

  \[T_v = \frac{1}{2}M\dot{x}^2\ .\]

  O něco složitější to bude s kinetickou energií kyvadla. V souřadnicích xk, yk vyjádříme polohu kyvadla. Nezapomeňte na posun souřadnice xk kvůli poloze vozíčku.

  \[x_k = l\sin \varphi + x\] \[y_k = l\cos \varphi\]

  Derivováním podle času dostaneme:

  \[v_{kx} = l\dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{x}\] \[v_{ky} = -l\dot{\varphi} \sin \varphi\]

  Pro druhou mocninu velikosti rychlosti kyvadla vk tedy dostáváme:

  \[|\vec{v_k}|^2 = v_{kx}^2 + v_{ky}^2 = l^2\dot{\varphi}^2 + \dot{x}^2 + 2l\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi\ .\]

  Odtud tedy pro kinetickou energii kyvadla na vozíčku Tk platí:

  \[T_k = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi\ .\]

  Pro celkovou kinetickou energii systému platí:

  \[T = T_k + T_v = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi\ .\]
 • Řešení – potenciální energie

  Budeme postupovat stejně jako v úloze Matematické kyvadlo. Nulovou hladinu potenciální energie zvolíme v místě uchycení kyvadla na vozíčku. Vozíček jako takový má potenciální energii konstantní a pro kyvadlo platí:

  \[V = -mgl\cos\varphi\ .\]
 • Řešení – lagrangián

  Obecný předpis Lagrangeovy funkce je:

  \[L = T-V\ .\]

  Po dosazení vyjádření obou energií z předchozích oddílů dostáváme lagrangián této soustavy:

  \[L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi + mgl\cos\varphi\ .\]
 • Nápověda – aproximace

  Použijte přibližné vzorce, resp. Taylorův rozvoj, a upravte lagrangián pro případ malých kmitů kyvadla a malých rychlostí kývání. Zanedbejte členy třetího a vyššího řádu malosti.

 • Řešení – aproximace

  Vyjádřili jsme lagrangián ve tvaru:

  \[L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi + mgl\cos\varphi\ .\]

  Rozebereme ho teď člen po členu. V prvních dvou není nic k aproximaci.

  Pro třetí člen dostáváme:

  \[ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi \approx ml\dot{\varphi}\dot{x}\left(1-\frac{1}{2}\varphi^2\right) = ml\dot{\varphi}\dot{x} - \frac{1}{2}ml\dot{\varphi}\dot{x}\varphi^2\ .\]

  Poslední člen z výrazu po aproximaci je ovšem malý čtvrtého řádu. Použijeme tedy přiblížení:

  \[ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi \approx ml\dot{\varphi}\dot{x}\ .\]

  Aproximaci posledního členu lagrangiánu už známe z úlohy Matematické kyvadlo:

  \[mgl\cos \varphi \approx mgl\left(1-\frac{1}{2}\varphi^2\right) = -\frac{1}{2}mgl\varphi^2 + konst.\]

  Po zanedbání konstanty tedy dostáváme lagrangián:

  \[\tilde{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2+ml\dot{\varphi}\dot{x}-\frac{1}{2}mgl\varphi^2\ .\]
 • Nápověda – rovnice

  Lagrangeovy rovnice II. druhu mají tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0,\] pro j = 1, 2 ... n,

  kde qj je j-tá zobecněná souřadnice hmotného bodu a L Lagrangeova funkce.

  Dosaďte do tohoto předpisu lagrangián aproximovaný pro malé kmity a rychlosti pohybu kyvadla.

 • Řešení rovnic

  Z lagrangiánu pro malé kmity dosazeného do předpisu Lagrangeových rovnic II. druhu dostáváme vztahy:

  \[ml^2\ddot{\varphi}+ ml\ddot{x} + mgl\varphi = 0\] \[(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi} = 0\ ,\]

  po úpravě:

  \[l\ddot{\varphi} + \ddot{x} + g\varphi = 0\tag{3}\] \[\ddot{x} = -\frac{m}{M+m}l\ddot{\varphi}\ .\tag{4}\]

  Dosadíme z (4) do (3) a upravíme:

  \[\ddot{\varphi} + \frac{M+m}{M}\frac{g}{l}\varphi = 0\ .\]

  Toto je rovnice lineárního harmonického oscilátoru s úhlovou frekvencí ω (viz např. úloha Jednorozměrný harmonický oscilátor):

  \[\omega = \sqrt{\frac{M+m}{M}}\sqrt{\frac{g}{l}}\]

  Pro zobecněnou souřadnici φ můžeme tedy rovnou psát řešení ve tvaru:

  \[\varphi = A \cos \left(\sqrt{\frac{M+m}{M}}\sqrt{\frac{g}{l}}t + \varphi_0\right)\ .\]

  Nyní máme časový průběh pohybu závaží a jeho pomocí dopočítáme časový průběh pohybu vozíku. Použijeme rovnici (2).

  Budeme počítat s jednodušším zápisem:

  \[\varphi = A \cos (\omega t + \varphi_0)\ .\]

  Dvakrát zderivujeme podle času:

  \[\ddot{\varphi} = -\omega^2A\cos (\omega t + \varphi_0)\]

  a dosadíme do (2):

  \[\ddot{x} = \omega^2\frac{m}{M+m}lA\cos(\omega t + \varphi_0)\ .\]

  Po dosazení za ω v amplitudě a úpravě:

  \[\ddot{x} = \frac{m}{M}gA\cos(\omega t + \varphi_0)\ .\]

  Po dvojím zintegrování podle času:

  \[x = -\frac{1}{\omega^2}\frac{m}{M}gA\cos(\omega t + \varphi_0) + C_1 t +C_2\ .\]

  Po dosazení za ω a úpravě:

  \[x = -\frac{m}{m+M}lA\cos\left(\sqrt{\frac{M+m}{M}}\sqrt{\frac{g}{l}}t + \varphi_0\right) + C_1 t + C_2\ ,\]

  kde integrační konstanty C1, C2 lze dopočítat z počáteční rychlosti v0 a počáteční polohy x0 vzhledem k souřadnici x.

  Získaný vztah pro polohu vozíku x nám říká, že vozíček bude kmitat opačným směrem než kyvadlo (kvůli znaménku minus u prvního členu). Toto kmitání může být složeno s rovnoměrným pohybem, tj. půjde o „trhaný“ pohyb ve směru počáteční rychlosti.

 • Odpověď

  Lagrangián vozíku s kyvadlem je:

  \[L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi + mgl\cos\varphi\ ,\]

  kde φ je okamžitá výchylka kyvadla měřená od svislé osy a x je poloha vozíčku na podložce.

  Při přiblížení pro malé kmity a rychlosti pohybu kyvadla dostáváme lagrangián ve tvaru:

  \[\tilde{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2+ml\dot{\varphi}\dot{x}-\frac{1}{2}mgl\varphi\ .\]

  Řešením Lagrangeových rovnic jsme dospěli k rovnicím polohy vozíčku a kyvadla:

  \[x = -\frac{m}{m+M}lA\cos\left(\sqrt{\frac{M+m}{M}}\sqrt{\frac{g}{l}}t + \varphi_0\right) + C_{1}t + C_2\ ,\] \[\varphi = A \cos \left(\sqrt{\frac{M+m}{M}}\sqrt{\frac{g}{l}}t + \varphi_0\right)\ .\]

  Kmity kyvadla a periodický pohyb vozíčku probíhají v protifázi. Kmitání vozíčku může být složeno s jeho rovnoměrným pohybem, záleží na počáteční rychlosti vozíčku (zda odopovídá pouze kmitání nebo část odpovídá i rovnoměrnému pohybu).

  Ze skutečnosti, že kmity kyvadla a vozíku probíhají v protifázi by se dalo usuzovat, že se zde nějakým způsobem projevuje zachování hybnosti. Blíže je tato vlastnost komentována v úloze První integrály Lagrangeových rovnic.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze