Špageta na nakloněných rovinách

Úloha číslo: 1055

Na hraně dvou nakloněných rovin (v řezu viz obrázek) je položena dokonale kluzká a ohebná špageta délky l. Určete její rovnovážnou polohu v závislosti na úhlech α a β.

Špageta na nakloněných rovinách
 • Nápověda 1

  Nejprve si rozmyslete, které síly na špagetu působí, zapište je a zakreslete do obrázku.

 • Nápověda 2

  Napište zobecněný princip virtuální práce a uvědomte si, která virtuální posunutí potřebujete znát.

 • Nápověda 3

  Ve vyjádření zobecněného principu virtuální práce z předchozí nápovědy zatím neznáme virtuální posunutí těžišť obou částí špagety. Aby bylo možné napsat vratná virtuální posunutí slučitelná s vazbami, je třeba nejprve znát vyjádření souřadnic těžišť v závislosti na parametru, jehož hodnota nebude omezena vazbovými podmínkami. Rozmyslete si volbu tohoto parametru, pomocí něho vyjádřete souřadnice těžišť obou částí špagety a jejich virtuální posunutí.

 • Nápověda 4

  Dosaďte do vyjádření zobecněného principu virtuální práce za vtištěné síly a vratná virtuální posunutí slučitelná s vazbami a napište podmínku rovnováhy špagety na nakloněných rovinách. (Vyjádření vtištěných sil naleznete v nápovědě 1 a vratná viruální posunutí slučitelná s vazbami v nápovědě 3.)

 • Celkové řešení

  Úlohu řešíme za pomoci zobecněného principu virtuální práce, který má obecný tvar:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\]

  kde \(\vec{F_i}\) jsou výslednice vtištěných sil na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou virtuální posunutí slučitelná s vazbami i-tého hmotného bodu.

  Rozmyslíme si, jaké vtištěné síly působí na špagetu (viz nápověda 1). V našem případě nabývá zobecněný princip virtuální práce tvaru:

  \[F_1\delta y_1+F_2\delta y_2=0,\tag{1}\]

  kde F1 a F2 jsou velikosti tíhových sil působící na jednotlivé části špagety a \(\delta y_1\) a \(\delta y_2\) jsou vratná virtuální posunutí ve směru osy y těžišť obou částí špagety slučitelná s vazbami.

  Velikosti sil jsme v nápovědě 1 vyjádřili takto:

  \[F_1=\tau dg,\] \[F_2=\tau (l-d)g.\]

  Virtuální posunutí vyjádříme v závislosti na parametru d, jehož velikost je nezávislá na vazbách. (Podrobnější diskuzi naleznete v nápovědě 3.):

  \[\delta y_1=\frac{1}{2}\sin{(\alpha)}\,\delta d,\] \[\delta y_2=-\frac{1}{2}\sin{(\beta)}\,\delta d.\]

  Nyní stačí dosadit do rovnice (1) za všechny příslušné veličiny.

  Získáme tak rovnici:

  \[\frac{1}{2}\tau dg \sin{(\alpha)}\,\delta d-\frac{1}{2}\tau(l-d)g \sin{(\beta)}\,\delta d= \frac{1}{2}\tau g(d \sin{\alpha}-l \sin{\beta}+d \sin{\beta})\,\delta d=0.\]

  Výraz před poslední rovností je roven nule právě tehdy, když je závorka rovna nule. Tedy:

  \[d \sin{\alpha}-l \sin{\beta}+d \sin{\beta}=0.\]

  Z toho plyne vyjádření pro d:

  \[d=\frac{l \sin{\beta}}{\sin{\alpha}+\sin{\beta}}.\]

  Špageta délky l je tedy v rovnováze, pokud část, která leží na rovině s úhlem α, má výše uvedenou délku d.

 • Odpověď

  Špageta délky l je v rovnovážné poloze, pokud část, která leží na rovině s úhlem α, má délku d danou výrazem:

  \[d=\frac{l \sin{\beta}}{\sin{\alpha}+\sin{\beta}}.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze