Fyzické kyvadlo

Úloha číslo: 674

Tuhé těleso o hmotnosti m má těžiště v bodě T. Jeho pohyb je omezen pevnou osou procházející bodem X kolmo k rovině náčrtku. Těleso po ose nemůže klouzat. Napište lagrangián jeho pohybu, sestavte a vyřešte Lagrangeovy rovnice II. druhu při aproximaci malých kmitů.

Moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k ose procházející bodem X označte J.

Základní situace
 • Nápověda 1

  Kolik stupňů volnosti má tuhé těleso obecně? Kolik jich zbude, pokud jeho pohyb omezíme tak, jak je uvedeno v zadání?

 • Nápověda 2

  Rozmyslete, které veličiny bude potřeba „přečíst“ z geometrie systému, a vhodně zvolte zobecněné souřadnice.

 • Nápověda 3

  Určete kinetickou energii tuhého tělesa. Ta je obecně určena Königovou větou. Jak bude vypadat v tomto případě?

 • Nápověda 4

  Jak bude vypadat potenciální energie tuhého tělesa, které se otáčí na ose? Projděte si určení potenciální energie v úloze Matematické kyvadlo a zjistěte, jak je potřeba tento postup pozměnit pro případ tuhého tělesa.

 • Řešení – lagrangián

  Fyzické kyvadlo má jen jeden stupeň volnosti, takže k popisu jeho pohybu stačí jediná zobecněná souřadnice.

  Vzdálenost |XT| označme l. Za zobecněnou souřadnici zvolíme úhel φ, který svírá úsečka XT se svislým směrem.

  Volba souřadnic

  Kinetickou energii tuhého tělesa uchyceného na ose spočteme podle vzorce:

  \[T = \frac{1}{2}J\omega^2\ ,\]

  do kterého za úhlovou rychlost ω dosadíme derivaci zobecněné souřadnice φ:

  \[T = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2\ .\]

  Uvědomíme-li si, že potenciální energie tělesa je stejná jako potenciální energie hmotného bodu o celkové hmotnosti tělesa, který je umístěn v těžišti, pak potenciální energii určíme podobně jako u matematického kyvadla:

  \[V = -mgl\cos \varphi\ .\]

  Odtud sestavíme lagrangián:

  \[L = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + mgl\cos \varphi\ .\]
 • Nápověda 5

  Obecný tvar Lagrangeových rovnic II. druhu je:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}}\right)-\frac{\partial L}{\partial {q}_{j}} = 0,\] pro j = 1, 2 ... n

  Aproximaci pro malé kmity udělejte pomocí přibližného vzorce pro malá φ:

  \[\sin \varphi \approx \varphi.\]
 • Řešení – Lagrangeova rovnice

  Připravíme si derivace Lagrangeovy funkce:

  \[\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = J\dot{\varphi}\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = J\ddot{\varphi}\] \[\frac{\partial L}{\partial \varphi}=-mgl\sin \varphi\ .\]

  Lagrangeova rovnice tedy zní:

  \[J\ddot{\varphi} + mgl\sin \varphi = 0\]

  a po úpravě:

  \[\ddot{\varphi} + \frac{mgl}{J}\sin \varphi = 0\ .\]

  Použijeme přibližný vzorec pro malá φ:

  \[\sin \varphi \approx \varphi\ .\]

  Jeho použitím dostáváme linearizovanou rovnici:

  \[\ddot{\varphi} + \frac{mgl}{J}\varphi = 0\ ,\]

  kterou řeší funkce:

  \[\varphi = A\cos\left(\sqrt{\frac{mgl}{J}} t + \varphi_0\right) \ ,\]

  kde A je amplituda výchylky a φ0 počáteční fáze.

 • Odpověď

  Lagrangián fyzického kyvadla je:

  \[L = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + mgl\cos \varphi\ .\]

  Řešením pohybových rovnic pro malé kmity je funkce:

  \[\varphi = A\sin\left(\sqrt{\frac{mgl}{J}} t + \varphi_0\right)\ ,\]

  kde A je amplituda výchylky, φ0 počáteční fáze a l vzdálenost těžiště od osy |XT|.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze