Dvojzvratná páka

Úloha číslo: 1140

Ve svislé rovině zvolme systém souřadnic x, y, jehož kladná osa y nechť míří svisle dolů. V této rovině uvažujeme lomenou dvojzvratnou páku AOB, otáčivou kolem pevného bodu O = [0, 0], v jejichž koncových bodech A = [x1, y1], B = [x2, y2] působí tíhy \(\vec{F}_1\) a \(\vec{F}_2\) (viz obrázek).Určete rovnovážné polohy páky, nepřihlížíme-li k její hmotnosti a ani ke tření.

Dvojzvratná páka
 • Nápověda 1

  Ramena dvojzvratné páky svírají stálý úhel ω. Rovnovážná poloha bude určena, pokud budeme znát souřadnice bodů A a B. K tomu postačí jediný parametr, úloha má jediný stupeň volnosti, a to např. úhel φ, který je pro další výpočet výhodné měřit od osy y (viz obrázek).

  Napište závislost souřadnic bodů A a B na úhlu φ.

  Rovnovážná poloha dvojzvratné páky
 • Nápověda 2

  Rovnovážnou polohu dvojzvratné páky hledáme pomocí zobecněného principu virtuální práce. K tomu je zapotřebí hledat tzv. vratná virtuální posunutí slučitelná s vazbami. Napište je nejprve obecně pro každou souřadnici a poté dosaďte konkrétní vyjádření jednotlivých souřadnic.

 • Nápověda 3

  Zobecněný princip virtuální práce tvrdí, že práce vtištěných sil při libovolných virtuálních posunutích slučitelných s vazbami je nulová. Abychom tedy mohli zobecněný princip virtuální práce použít, musíme znát vtištěné síly, které na zkoumaný objekt působí. Na dvojzvratnou páku působí pouze dvě vtištěné síly (viz zadání). Rozepište tyto síly po složkách a dosaďte do zobecněného principu virtuální práce.

 • Celkové řešení

  Pro zobecněný princip virtuální práce je třeba znát virtuální posunutí slučitelná s vazbami jednotlivých souřadnic a působící vtištěné síly.

  Vyjádření souřadnic je vhodné provést pomocí úhlu φ, který určuje odklon ramena délky r1 od svislého směru (viz nápověda 1). Souřadnice bodů A a B mají následující vyjádření:

  \[x_1=r_1\cos{\varphi},\] \[y_1=r_1\sin{\varphi},\] \[x_2=-r_2\cos{(\omega -\varphi)}=-r_2\cos{\omega}\cos{\varphi}-r_2\sin{\omega}\sin{\varphi},\] \[y_2=r_2\sin{(\omega -\varphi)}=r_2\sin{\omega}\cos{\varphi}-r_2\cos{\omega}\sin{\varphi}.\]

  Virtuální posunutí pro jednotlivé souřadnice obou bodů v závislosti na úhlu \(\varphi\) mají tvar:

  \[\delta x_1=\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}\varphi}\delta\varphi=-r_1\sin{\varphi}\delta\varphi,\] \[\delta y_1=\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}\varphi}\delta\varphi=r_1\cos{\varphi}\delta\varphi,\] \[\delta x_2=\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}\varphi}\delta\varphi=(r_2\cos{\omega}\sin{\varphi}-r_2\sin{\omega}\cos{\varphi})\delta\varphi,\] \[\delta y_2=\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}\varphi}\delta\varphi=(-r_2\sin{\omega}\sin{\varphi}-r_2\cos{\omega}\cos{\varphi})\delta\varphi.\]

  Síly mají vzhledem k zavedení souřadnic složky:

  \[\vec{F}_1=(0,F_1),\] \[\vec{F}_2=(0,F_2).\]

  Zobecněný princip virtuální práce zní:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\]

  kde \(\vec{F_i}\) jsou výslednice vtištěných sil na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou virtuální posunutí slučitelná s vazbami i-tého hmotného bodu.

  Všechny potřebné veličiny již známe, proto můžeme dosadit:

  \[F_1\delta y_1+F_2\delta y_2=F_1r_1\sin{\varphi}\delta\varphi-F_2r_2\cos{\omega}\sin{\varphi}\delta\varphi+F_2r_2\sin{\omega}\cos{\varphi}\delta\varphi=0.\]

  Vyjádříme úhel φ (viz nápověda 3), což je hledaná podmínka rovnováhy:

  \[\mathrm{tg}\,\varphi=\frac{F_2r_2\sin{\omega}}{F_1r_1+F_2r_2\cos{\omega}}.\]

  Rovnice má pro φ na intervalu (-π/2, 3π/2) dvě řešení, která jsou od sebe vzdálena o úhel π. Řešení v intervalu (-π/2, π/2) odpovídá stabilní poloze a řešení v intervalu (π/2, 3π/2) odpovídá labilní poloze. V případě labilní polohy páka „balancuje“ na špičce v ose otáčení.

 • Odpověď

  Rovnováha dvojzvratné páky nastane při úhlu φ:

  \[\mathrm{tg}\varphi=\frac{F_2r_2\sin{\omega}}{F_1r_1+F_2r_2\cos{\omega}}.\]

  Rovnice má pro úhel φ dvě řešení. Jedno stabilní a druhé labilní. Tato řešení jsou od sebe vzálena o úhel π.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze