Matematické kyvadlo – síla závěsu

Úloha číslo: 947

Určete vazbovou sílu, kterou působí závěs matematického kyvadla na hmotný bod užitím Lagrangeových rovnic I. druhu.
Matematické kyvadlo
 • Nápověda 1

  Matematické kyvadlo je vlastně hmotný bod zavěšený na tuhém nehmotném závěsu. Určete síly, které na hmotný bod působí, a vazby, kterým je jeho pohyb podroben. Síly rozdělte na vtištěné a vazbové.

 • Nápověda 2

  Napište Lagrangeovy rovnice I. druhu. Které členy v těchto rovnicích odpovídají síle, kterou na hmotný bod působí závěs (tj. vazbové síle)?

 • Nápověda 3

  V předchozích nápovědách jsme získali tři rovnice:

  \[x^2+y^2-l^2=0,\tag{1}\] \[\ddot{x}=\tilde\lambda x,\tag{2}\] \[\ddot{y}=\tilde\lambda y+g,\tag{3}\]

  ve kterých vystupují 3 neznámé \(\tilde\lambda , x\) a y.

  Pro výpočet vazbové síly závěsu nemusíme vyřešit celou soustavu, ale stačí nám nalézt řešení pro \(\tilde\lambda .\)

  Způsobů existuje mnoho, různě komplikovaných. Zkuste následující:

  a) Rovnici (2) vynásobte \(\dot{x}\) a sečtěte s rovnicí (3) vynásobenou \(\dot{y}\). Upravte.

  b) Rovnici (2) vynásobte x a sečtěte s rovnicí (3) vynásobenou y.

  Při úpravách využijte rovnici vazby (1).

  Oba získané vztahy zkombinujte tak, abyste vyjádřili hledanou neznámou \(\tilde\lambda .\)

 • Nápověda 4

  Určete konstantu K pomocí veličin, které se během pohybu zachovávají a lze je vyjádřit na základě počátečních podmínek. S její pomocí je již možno psát složky vazbové síly.

 • Celkové řešení

  Na hmotný bod působí vtištěná tíhová síla:

  \[\vec{F}_G=(0,mg).\]

  Dále je jeho pohyb podroben vazbě:

  \[G(x,y)=x^2+y^2-l^2=0.\tag{1}\]

  Napíšeme Lagrangeovy rovnice I. druhu, které mají pro jeden hmotný bod v případě jediné vazby obecný tvar:

  \[m\ddot{x}=F_{x}+\lambda\frac{\partial G} {\partial x},\] \[m\ddot{y}=F_{y}+\lambda\frac{\partial G}{\partial y},\]

  kde \(F_{x}\) a \(F_{y}\) jsou složky výslednice vtištěných sil. Složkám vazbové síly odpovídají druhé členy na pravých stranách rovnice.

  Vazbová síla \(\vec{F_{v}}\) závěsu bude mít tedy tvar:

  \[\vec{F}_{v}=(2\lambda x,2\lambda y).\]

  Dosadíme konkrétní tvar vtištěné síly a vazby G a obě Lagrangeovy rovnice vydělíme hmotností m:

  \[\ddot{x}=\frac{2\lambda}{m}x,\] \[\ddot{y}=\frac{2\lambda}{m}y+g.\]

  V obou rovnicích se vyskytuje stejný výraz \(\frac{2\lambda}{m}\), který můžeme označit např. jako \(\tilde\lambda\). Rovnice tedy nabývají tvaru:

  \[\ddot{x}=\tilde\lambda x,\tag{2}\] \[\ddot{y}=\tilde\lambda y+g.\tag{3}\]

  Pro výpočet vazbové síly závěsu nám stačí najít vyjádření pro neznámou \(\tilde\lambda .\)

  Způsobů jejího nalezení je mnoho, různě obtížných. Podrobný popis jednoho z nich naleznete v nápovědě 3.

  Vhodným zkombinováním obou Lagrangeových rovnic (2) a (3) s využitím derivace vazbové podmínky jsme v nápovědě 3 získali vztahy:

  \[\dot{x}^2+\dot{y}^2-2gy=K,\tag{4}\] \[-(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=\tilde\lambda l^2+gy,\tag{6}\]

  ze kterých vyjádříme konstantu \(\tilde\lambda\):

  \[\tilde\lambda =\frac{1}{l^2}(-K-3gy).\]

  Pro λ tedy platí:

  \[\lambda=\frac{m}{2}\tilde\lambda=\frac{m}{2l^2}(-K-3gy).\tag{7}\]

  Pro konstantu K plyne z (4), že:

  \[K=\dot{x}^2+\dot{y}^2-2gy=v^2-2gy,\]

  kde v je rychlost hmotného bodu. Konstanta K musí souviset s něčím, co se během pohybu zachovává, zde se nabízí celková energie, kterou lze vyjádřit jako:

  \[E=\frac{mv^2}{2}-mgy.\]

  Pro konstantu K tedy dostáváme:

  \[K=\frac{2}{m}E.\]

  Připomeneme si vyjádření vazbové síly závěsu \(\vec{F_{v}}\):

  \[\vec{F}_{v}=(2\lambda x,2\lambda y).\]

  Již nám nic nebrání v napsání složek vazbové síly. Postačí dosadit K do λ a poté dosadit λ do složek vektoru vazbové síly:

  \[F_{vx}=-(v^2+gy)\frac{m}{l^2}x=-(2E+3mgy)\frac{x}{l^2},\] \[F_{vy}=-(v^2+gy)\frac{m}{l^2}y=-(2E+3mgy)\frac{y}{l^2},\] \[\vec{F_{v}}=-\frac{(2E+3mgy)}{l^2}(x,y).\]
 • Odpověď

  Vazbová síla, kterou působí závěs matematického kyvadla je:

  \[\vec{F_{v}}=-\frac{(2E+3mgy)}{l^2}(x,y).\]
 • Odkazy

  Problém řešení pohybu matematického kyvadla můžete řešit s použitím jiných postupů. Pohyb kyvadla je možné řešit užitím Lagrangeových rovnic II.druhu. Tento postup naleznete v úloze:

  Matematické kyvadlo

  Dalším příkladem může být hledání rovnovážné polohy matematického kyvadla. K tomu se užívá principu virtuální práce. Řešení naleznete v úloze:

  Matematické kyvadlo – rovnovážné polohy
 • Komentář – velikost síly ve speciálním případě průchodu dolní polohou

  Zajímavým příkladem může být rozebrání velikosti vazbové síly závěsu při průchodu dolní polohou.

  Nalezli jsme obecné vyjádření této síly:

  \[\vec{F_{v}}=\left(-(v^2+gy)\frac{m}{l^2}x,-(v^2+gy)\frac{m}{l^2}y\right).\]

  Pro dolní polohu platí, že x = 0 a y = l. Tyto hodnoty proto dosadíme do obecného vyjádření. Získáváme:

  \[\vec{F_{v}}=\left(0,-\frac{mv^2+mgl}{l}\right).\]

  Vzhledem k zavedení souřadnic má výsledná vazbová síla směr vzhůru – to se shoduje s naším očekáváním.

  Výsledek porovnejme s případem, kdy kyvadlo pouze visí na závěsu. V tomto případě by byla vazbová síla závěsu rovna reakci na sílu tíhovou, tedy:

  \[\vec{F_{v_0}}=(0,-mg).\]

  Z porovnání rovnic, je vidět, že v případě pohybu kyvadla působí závěs větší silou, než v případě kyvadla v klidu. Známe i velikost tohoto rozdílu:

  \[|\vec{F_{v}}-\vec{F_{v_0}}|=\frac{mv^2}{l}.\]

  Jedná se o velikost dostředivé síly při pohybu po kružnici. Pokud se hmotný bod pohybuje, potom na něj v nejnižší poloze působí závěs silou o velikosti součtu velikostí tíhové a dostředivé síly.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze