Tyč v dolíku

Úloha číslo: 1145

Nalezněte rovnovážnou polohu tyče délky 2l, která je umístěna do dolíku tvaru poloviny sféry s poloměrem R. Tření neuvažujte.

Tyč v dolíku
 • Nápověda 1

  Pro určení rovnovážné polohy použijeme zobecněný princip virtuální práce. Je proto třeba znát virtuální posunutí a vtištěné síly, které na tyč působí. Napište působící vtištěné síly a určete jejich působiště.

 • Nápověda 2

  Určete virtuální posunutí polohy těžiště tyče slučitelné s vazbami. Vzhledem k tomu, že tíhová síla působí ve směru osy y, postačí určit virtuální posunutí v tomto směru.

 • Nápověda 3

  Napište zobecněný princip virtuální práce nejprve obecně, poté dosaďte za sílu a virtuální posunutí a vyjádřete podmínku rovnováhy tyče v dolíku.

 • Celkové řešení

  Pro určení rovnovážné polohy tyče v dolíku užíváme zobecněný princip virtuální práce. Ten zní takto:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\tag{1}\]

  kde \(\vec{F_i}\) jsou výslednice vtištěných sil na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou virtuální posunutí slučitelná s vazbami i-tého hmotného bodu.

  Jedinou vtištěnou silou působící na tyč je tíhová síla \(\vec{F_G}\), která vzhledem k zavedení souřadnic působí v kladném směru osy y a jejím působištěm je těžiště tyče T. Tedy:

  \[\vec{F_G}=(0,mg).\]

  Vzhledem k tomu, že x-ová složka síly je rovna nule, nemusíme vyjadřovat ani virtuální posunutí v této souřadnici.

  Vtištěné síly působící na tyč

  Potřebujeme tedy vyjádřit pouze virtuální posunutí vsouřadnici y. Souřadnici y těžiště vyjádříme v závislosti na úhlu α z geometrie úlohy (viz nápověda 2) jako:

  \[y=R\sin{2\alpha}-l\cos{\alpha}.\]

  Virtuální posunutí souřadnice y těžiště v závislosti na úhlu α má proto tvar:

  \[\delta y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}\delta\alpha=(2R\cos{2\alpha}+l\sin{\alpha})\delta\alpha.\]

  Toto vyjádření dosadíme do rovnice (1):

  \[F\delta y=mg(2R\cos{2\alpha}+l\sin{\alpha})\delta\alpha=0\]

  a jejím řešením nalezneme podmínku rovnováhy:

  \[\sin{\alpha}=\frac{l}{8R}\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{16R^2}+2}\ .\]

  Řešení, kde se objevuje mínus, nemá fyzikální smysl.

 • Diskuze počtu řešení

  Geometrie úlohy umožňuje pouze řešení pro úhel α v intervalu α = [0; π/2].

  Ze dvou řešení rovnice rovnováhy tyče v dolíku jsme proto vybrali řešení ve tvaru:

  \[\sin{\alpha}=\frac{l}{8R}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{16R^2}+2}\ .\]

  Jelikož hodnota funkce sinus nemůže být větší než jedna, získáme hraniční podmínku pro vztah mezi délkou poloviny tyče l a poloměrem R dosazením hodnoty sin α = 1:

  \[1=\frac{l}{8R}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{16R^2}+2}\ .\]

  První člen na pravé straně převedeme vlevo a rovnici umocníme na druhou:

  \[1-\frac{l}{4R}+\frac{l^2}{64R^2}=\frac{l^2}{64R^2}+\frac{1}{2}.\]

  Členy v druhých mocninách jsou na obou stranách stejné, proto je můžeme odečíst a získáváme tak:

  \[1-\frac{l}{4R}=\frac{1}{2}.\]

  Po úpravě získáme podmínku ve tvaru:

  \[l=2R.\]

  Z této podmínky vidíme, že řešení existuje pouze v případě, kdy je tyč délky 2l menší než čtyřnásobek poloměru R. Pokud by délka tyče byla větší, dostalo by se těžiště tyče mimo dolík a tyč by z dolíku vypadla.

 • Odpověď

  Podmínka rovnováhy tyče v dolíku je:

  \[\sin{\alpha}=\frac{l}{8R}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{16R^2}+2}\ ,\]

  kde \(\alpha\) je úhel, který svírá tyč s osou y, R je poloměr dolíku a l je polovina délky tyče.

  Řešení platí za podmínky:

  \[l\le2R.\]

  Není-li podmínka splněna, rovnovážná poloha neexistuje.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze