Pohyb v tíhovém poli

Úloha číslo: 1242

Řešte Hamiltonovy kanonické rovnice pro pohyb hmotného bodu v homogenním tíhovém poli nejprve obecně, a potom

 1. v případě jednorozměrného pohybu ve svislém směru,
 2. v případě pohybu ve svislé rovině.

Diskutujte shodu s výsledky získanými řešením Newtonovy pohybové rovnice.

Sestavené Hamiltonovy rovnice najdete v řešení úlohy Hmotný bod v různých souřadnicích.

 • Výchozí rovnice

  Z úlohy Hmotný bod v různých souřadnicích víme, že hamiltonián H má tvar:

  \[H=T+V=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)+V\left(x,y,z\right).\]

  První série Hamiltonových kanonických rovnic vlastně popisuje zavedení zobecněných hybností px, py a pz:

  \[\dot{x}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_x}}=\frac{p_x}{m},\] \[\dot{y}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_y}}=\frac{p_y}{m},\] \[\dot{z}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_z}}=\frac{p_z}{m}.\]

  Druhá série Hamiltonový kanonických rovnic má tvar:

  \[\dot{p_x}=-\frac{\partial{V}}{\partial{x}},\] \[\dot{p_y}=-\frac{\partial{V}}{\partial{y}},\] \[\dot{p_z}=-\frac{\partial{V}}{\partial{z}}.\]
 • Nápověda 1

  V rovnicích je potenciální energie obecně napsána jako funkce všech tří kartézských souřadnic. Vyjádřete potenciální energii V homogenního tíhového pole a dosaďte ji do pohybových rovnic.

  Do druhé série Hamiltonových kanonických rovnic dosaďte za zobecněné hybnosti a hamiltonián. Rovnice upravte.

 • Nápověda 2

  Řešte Newtonovy pohybové rovnice získané v předchozí nápovědě.

 • a) Pohyb ve svislém směru

  Ze zadání víme, že se jedná o jednorozměrnou úlohu.

  Jako zobecněnou souřadnici zvolíme souřadnici z. Jelikož jsme zvolili přímo kartézskou souřadnici, bude mít hybnost p tvar:

  \[p=m\dot{z}.\]

  Nalezněme tedy Lagrangeovu funkci L pro pohyb hmotného bodu v homogenním tíhovém poli.

  Pro kinetickou energii T a potenciální energii V hmotného bodu platí:

  \[T=\frac{1}{2}m\dot{z}^2.\] \[V=mgz.\]

  Lagrangián tak nabývá tvaru:

  \[L=T-V=\frac{1}{2}m\dot{z}^2-mgz.\]

  Lagrangián L není explicitně závislý na čase, proto hamiltonián H můžeme psát jako celkovou energii systému:

  \[H=T+V=\frac{1}{2}m\dot{z}^2+mgz.\]

  Hamiltonián přepíšeme v jeho přirozených proměnných:

  \[H=\frac{p^2}{2m}+mgz.\]

  Hamiltonovy rovnice mají v našem případě tvar:

  \[\dot{z}=\frac{\partial{H}}{\partial{p}}=\frac{p}{m},\] \[\dot{p}=-\frac{\partial{H}}{\partial{z}}=-mg.\]

  Z první rovnice vyjádříme hybnost, kterou dosadíme do druhé rovnice a dostáváme:

  \[m\ddot{z}=-mg.\]

  Rovnici dvakrát integrujeme podle času a získáme:

  \[z=-\frac{1}{2}gt^2+v_{0}t+z_0,\]

  kde z0 je počáteční poloha hmotného bodu a v0 je jeho počáteční rychlost.

  Tuto rovnici můžeme přepsat do tvaru obvyklého na střední škole pro výpočet výšky h při vrhu vzhůru:

  \[h=h_0+v_{0}t-\frac{1}{2}gt^2.\]
 • b) Pohyb ve svislé rovině

  V obecném řešení jsme ukázali, že se pohyb hmotného bodu vždy odehrává v rovině, proto bez újmy na obecnosti můžeme řešit úlohu pouze ve svislé rovině, tedy jako dvojrozměrnou úlohu.

  Jako zobecněné souřadnice volíme kartézskou souřadnici x ve vodorovném směru a souřadnici z ve svislém směru. Jelikož jsme zvolili přímo kartézské souřadnice, budou mít složky hybnosti px a pz tvar:

  \[p_x=m\dot{x}.\] \[p_z=m\dot{z}.\]

  Nalezněme tedy Lagrangeovu funkci L pro pohyb hmotného bodu v homogenním tíhovém poli.

  Pro kinetickou energii T a potenciální energii V hmotného bodu platí:

  \[T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\dot{z}^2.\] \[V=mgz.\]

  Lagrangián tak nabývá tvaru:

  \[L=T-V=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\dot{z}^2-mgz.\]

  Lagrangián L není explicitně závislý na čase, proto hamiltonián H můžeme psát jako celkovou energii systému:

  \[H=T+V=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\dot{z}^2+mgz.\]

  Hamiltonián přepíšeme v jeho přirozených proměnných:

  \[H=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{p_z^2}{2m}+mgz.\]

  Hamiltonovy rovnice mají v našem případě tvar:

  \[\dot{x}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_x}}=\frac{p_x}{m},\] \[\dot{z}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_z}}=\frac{p_z}{m},\] \[\dot{p_x}=-\frac{\partial{H}}{\partial{x}}=0,\] \[\dot{p_z}=-\frac{\partial{H}}{\partial{z}}=-mg.\]

  Z prvních dvou rovnic vyjádříme hybnosti, které dosadíme do druhých dvou rovnic a dostáváme:

  \[m\ddot{x}=0.\] \[m\ddot{z}=-mg.\]

  Rovnice dvakrát integrujeme podle času a získáme:

  \[x=v_{x0}t+x_0,\] \[z=-\frac{1}{2}gt^2+v_{z0}t+z_0,\]

  kde x0 a z0 jsou počáteční hodnoty souřadnic hmotného bodu, vx0 a vz0 jsou složky jeho počáteční rychlosti.

  Jedná se o rovnice popisující šikmý vrh, které známe ze střední školy.

 • Diskuze volby soustavy souřadnic

  Úlohu jsme řešili v kartézských souřadnicích, protože v nich je vyjádření potenciální energie V i rovnic nejjednodušší. Rovnice jsou totiž separované podle proměnných, celá soustava 6 diferenciálních rovnic se rozpadne na tři dvojice pro každou souřadnici. Každá ze tří rovnic totiž obsahovala pouze jednu proměnnou.

  V křivočarých souřadnicích by řešení diferenciálních rovnic bylo o poznání složitější. Pro ilustraci uvedeme vyjádření hamiltoniánu H potenciální energie V a tvaru Hamiltonových kanonických rovnic ve válcových souřadnicích r, ϑ a z a sférických souřadnicích r, ϑ a ψ.

  Pro válcové souřadnice:

  \[H=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{1}{r^2}p_{\vartheta}^2+p_z^2\right)+V(r,\vartheta,z).\]

  Při vhodném natočení soustavy souřadnic nabývá potenciální energie tvaru:

  \[V=mgz.\]

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají tvar:

  \[\dot{r}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_r}}=\frac{p_r}{m},\] \[\dot{\vartheta}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_{\vartheta}}}=\frac{p_\vartheta}{mr^2},\] \[\dot{z}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_z}}=\frac{p_z}{m},\] \[\dot{p_r}=-\frac{\partial{H}}{\partial{r}},\] \[\dot{p_{\vartheta}}=-\frac{\partial{H}}{\partial{\vartheta}},\] \[\dot{p_z}=-\frac{\partial{H}}{\partial{z}}.\]

  Po dosazení a výpočtu parciálních derivací tak dostáváme soustavu diferenciálních rovnic:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{r})=mr\dot{\vartheta}^2,\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\vartheta})=0,\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{z})=-mg.\]

  Pro sférické souřadnice:

  \[H=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{1}{r^2}p_{\vartheta}^2+\frac{1}{r^2\sin^2{\vartheta}}p_{\psi}^2\right)+V\left(r,\vartheta,z\right),\]

  Při vhodném natočení soustavy souřadnic je potenciální energie funkcí pouze proměnných r a ϑ:

  \[V=V(r,\vartheta).\]

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají tvar:

  \[\dot{r}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_r}}=\frac{p_r}{m},\] \[\dot{\vartheta}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_{\vartheta}}}=\frac{p_\vartheta}{mr^2},\] \[\dot{\psi}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_{\psi}}}=\frac{1}{mr^2\sin^2{\vartheta}}p_{\psi},\] \[\dot{p_r}=-\frac{\partial{H}}{\partial{r}},\] \[\dot{p_{\vartheta}}=-\frac{\partial{H}}{\partial{\vartheta}},\] \[\dot{p_{\psi}}=-\frac{\partial{H}}{\partial{\psi}}.\]

  Po dosazení a výpočtu parciálních derivací tak dostáváme soustavu diferenciálních rovnic:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{r})=mr\dot{\vartheta}^2-mg\cos{\vartheta},\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\vartheta})=mgr\sin{\vartheta},\] \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\sin^2{\vartheta}\dot{\psi})=0.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze