Rovnovážná poloha – různá řešení

Úloha číslo: 1187

Hmotný bod o hmotnosti m je upevněn na pružině o tuhosti k a klidové délky l0 a může se pohybovat po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel α. Nalezněte jeho rovnovážnou polohu. Charakterizujte ji délkou pružiny l. Tření ani hmotnost pružiny neuvažujte.

Úlohu řešte:

 1. pomocí silového diagramu (tj. prostředky mechaniky),
 2. pomocí principu virtuální práce,
 3. pomocí zobecněného principu virtuální práce v kartézských souřadnicích x, y dle obrázku,
 4. pomocí zobecněného principu virtuální práce ve vhodné parametrizaci.
Pružina na nakloněné rovině
 • a) Nápověda 1

  Rozmyslete si, které síly na hmotný bod působí. Nakreslete si obrázek a do něj tyto síly zaneste. Sestavte rovnici rovnováhy sil.

 • a) Nápověda 2

  Vhodně zvolte souřadnou soustavu, síly vyjádřete ve složkách a rozepište rovnici rovnováhy ve složkách.

 • a) Nápověda 3

  V předchozí nápovědě jsme získali soustavu dvou lineárních rovnic dvou neznámých, které popisují rovnovážný stav. Této soustavy využijte k vyjádření délky pružiny v rovnovážném stavu l.

 • b) Nápověda 1

  Napište princip virtuální práce a dosaďte do něj.

 • b) Nápověda 2

  Rovnice z minulé nápovědy musí platit pro všechna virtuální posunutí. Zkuste zvolit speciální případy δx a δy a získat tak dvě jednodušší rovnice.

 • c) Nápověda 1

  Napište zobecněný princip virtuální práce a dosaďte do něj.

 • c) Nápověda 2

  Má-li být virtuální posunutí vratné a slučitelné s vazbami, potom jeho složky δx a δy na sobě nejsou nezávislé. Musí splňovat vazbovou podmínku (tak, aby hmotný bod zůstal na nakloněné rovině i po posunutí). Využijte vazbové podmínky k nalezení vztahu mezi oběma složkami virtuálního posunutí.

 • d) Nápověda 1

  Úlohu máme řešit pomocí zobecněného principu virtuální práce při vhodné parametrizaci. Proto je třeba zvolit parametr, na který nebudou kladeny žádné podmínky související s vazbami, které omezují pohyb hmotného bodu. Vhodným parametrem je vzdálenost ξ od počátku soustavy souřadnic.

 • Celkové řešení

  V celkovém řešení se nejprve zaměříme na zadání a).

  Na hmotný bod působí tři síly. Tíhová síla \(\vec{F}_G\) působící směrem k zemi, reakční síla \(\vec{R}\) působící kolmo k nakloněné rovině a síla pružnosti pružiny \(\vec{F}_p\), která působí ve směru nakloněné roviny.

  Síly působící na hmotný bod

  Rovnice rovnováhy sil má tedy vzhledem ke zvolené soustavě souřadné vektorový tvar:

  \[\vec{F}_G+\vec{R}+\vec{F}_p=\vec{0}.\]

  Vzhledem k zavedení souřadnic mají síly vyjádření po složkách:

  \[\vec{F}_G=(0;mg),\] \[\vec{R}=(R\sin{\alpha};-R\cos{\alpha}),\] \[\vec{F}_p=(-k(l-l_0)\cos{\alpha};-k(l-l_0)\sin{\alpha}).\]

  Vektorovou rovnici tak můžeme rozepsat po složkách a získáme tak soustavu dvou rovnic:

  \[R\sin{\alpha}-k(l-l_0)\cos{\alpha}=0,\tag{1}\] \[mg-R\cos{\alpha}-k(l-l_0)\sin{\alpha}=0.\tag{2}\]

  Řešením této soustavy (podrobně viz nápověda 3) dostaneme podmínku rovnováhy hmotného bodu, která je určena délkou pružiny l:

  \[l=\frac{mg\sin{\alpha}}{k}+l_0.\]

  V oddílu b) řešíme úlohu pomocí principu virtuální práce:

  Princip virtuální práce zní takto:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\]

  kde \(\vec{F_i}\) jsou výslednice všech sil na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou všechna virtuální posunutí i-tého hmotného bodu.

  Po dosazení vyjádření sil nabývá princip virtuální práce v našem případě podobu:

  \[(R\sin{\alpha}-k(l-l_0)\cos{\alpha})\delta x+ (mg-R\cos{\alpha}-k(l-l_0)\sin{\alpha})\delta y=0.\]

  Tato rovnice musí platit pro libovolná virtuální posunutí, tedy i pro δx ≠ 0 a δy = 0. V takovém případě dospějeme k rovnici:

  \[R\sin{\alpha}-k(l-l_0)\cos{\alpha}=0.\]

  Naopak pro případ δx = 0 a δy ≠ 0 dostáváme:

  \[mg-R\cos{\alpha}-k(l-l_0)\sin{\alpha}=0.\]

  Tyto dvě rovnice jsou již shodné s rovicemi (1) a (2) z nápovědy 2 části a). Dále již může řešení pokračovat stejnými kroky jako v části a) a dospět ke stejnému výsledku.

  V části c) řešíme úlohu pomocí zobecněného principu virtuální práce, který má znění:

  \[\sum_{i=1}^N \vec{F^{(a)}_i}\cdot\delta\vec{r_i}=0,\]

  kde \(\vec{F^{(a)}_i}\) jsou výslednice vtištěných sil (vtištěným silám se také říká aktivní síly, proto index a) na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou vratná virtuální posunutí slučitelná s vazbami i-tého hmotného bodu.

  Uvažujeme pouze vtištěné síly, tedy reakci \(\vec{R}\) podložky, jež je silou vazbovou, uvažovat nebudeme. Dosadíme tedy do zobecněného principu virtuální práce:

  \[-k(l-l_0)\cos{\alpha}\delta x+ (mg-k(l-l_0)\sin{\alpha})\delta y=0.\]

  Pohyb hmotného bodu musí zároveň splňovat vazbovou podmínku pro setrvání na nakloněné rovině:

  \[y=x\,\mathrm{tg}\,\alpha\]

  a tedy pro složky virtuálního posunutí dostáváme derivováním:

  \[\delta y=\mathrm{tg}\,\alpha\,\delta x.\]

  Dosazením za δy tak dostáváme rovnici:

  \[-k(l-l_0)\cos{\alpha}\,\delta x+ (mg-k(l-l_0)\sin{\alpha})\mathrm{tg}\,\alpha\,\delta x=0.\]

  Jelikož rovnice musí platit pro libovolnou hodnotu \(\delta x\), můžeme ji vydělit \(\delta x\) a upravit do tvaru:

  \[k(l-l_0)\frac{\cos^2{\alpha}+\sin^2{\alpha}}{\cos{\alpha}}=mg\frac{\sin{\alpha}}{\cos{\alpha}}.\]

  Délku l pak vyjádříme jako:

  \[l=\frac{mg\sin{\alpha}}{k}+l_0.\]

  V oddílu d) řešíme úlohu pomocí zobecněného principu virtuální práce při vhodné parametrizaci.

  Jako nezávislý parametr zvolíme vzdálenost ξ od počátku soustavy souřadnic. Vyjádříme pomocí něho souřadnice x a y:

  \[x=\xi\cos{\alpha},\] \[y=\xi\sin{\alpha}.\]

  Z toho pro virtuální posunutí derivováním získáme:

  \[\delta x=\cos{\alpha}\delta\xi,\] \[\delta y=\sin{\alpha}\delta\xi.\]

  Napíšeme rovnici zobecněného principu práce tak, jak jsme ji získali v části c):

  \[-k(l-l_0)\cos{\alpha}\delta x+ (mg-k(l-l_0)\sin{\alpha})\delta y=0\]

  a dosadíme za virtuální posunutí δx a δy:

  \[-k(l-l_0)\cos{\alpha}\cos{\alpha}\delta\xi+ (mg-k(l-l_0)\sin{\alpha})\sin{\alpha}\delta\xi=0.\]

  Jelikož rovnice musí platit pro libovolnou hodnotu posunutí \(\delta\xi\), můžeme ji vydělit \(\delta\xi\) a upravit do tvaru:

  \[k(l-l_0)(\cos^2{\alpha}+\sin^2{\alpha})=mg\sin{\alpha}.\]

  Délku l tedy můžeme vyjádřit ve tvaru:

  \[l=\frac{mg\sin{\alpha}}{k}+l_0.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze