Radioaktivita

Úloha číslo: 996

Radioaktivní izotopy se rozpadají podle rovnice:

\[ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}= -r x, \]

kde r se nazývá přeměnová konstanta daného izotopu, x je hmotnost v gramech, t je čas ve dnech.

Pro izotop thoria 234Th je r = 0,02828.

a) Vyřešte diferenciální rovnici pro daný izotop thoria, když víte, že v čase t = 0 byla hmotnost thoria 100 g.

b) Spočtěte, kolik gramů thoria se z původních 100 g rozpadne během 67 dnů.

c) Zjistěte, po kolika dnech zůstane ze 100 g thoria nerozpadlých 50 g.

d) Úlohu řešte pro několik různých hmotnosti (menších nebo rovných 100 g) dosud nerozpadlého thoria. Vyneste do grafu časovou závislost hmotnosti thoria a přesvědčte se, že je exponenciální.

Poznámka: Uvedená rovnice je jen pro číselné hodnoty, bez fyzikální jednotky.

 • Nápověda 1 ( k úloze a) )

  Daná diferenciální rovnice je typu:

  \[ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f (y). \]

  Zkuste si rozmyslet, jak daný typ rovnice řešíme.

 • Nápověda 2 ( k úloze b) )

  Úkolem je zjistit, kolik gramů thoria se rozpadne během 67 dnů. Po dosazení za čas t = 67 získáte rovnici s jednou neznámou, kterou jednoduše vyřešíte.

 • Nápověda 3 ( k úloze c) )

  Úlohou je určit, za jaký čas zůstane ze 100 g thoria nerozpadlých 50 g.

  Zkuste do vypočtené rovnice v úloze a) dosadit tento údaj. Vzniklou rovnici už jednoduše vyřešíte.

 • Nápověda 4 ( k úloze d) )

  Úlohou je zvolit si několik hmotností (menších nebo rovných 100 g) dosud nerozpadlého thoria a z časové závislosti (vypočtené v úloze a) ) určit jim odpovídající časy.

  Například při volbě 100 g, 90 g, 80 g atd. je potřeba určit čas, za který ze 100 g zůstane 90 g thoria, dále čas, za který zůstane 80 g thoria atd..

  Při výpočtu postupujte analogicky jako v úloze c). Hodnoty je vhodné zapsat do přehledné tabulky. Graf z nich už pak jednoduše sestrojíte.

 • Celkové řešení

  ad a)

  Rovnice pro izotop thoria (234Th) vypadá následovně:

  \[ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}= -0{,}02828 x. \]

  Provedeme integraci

  \[ \frac {\mathrm{d}x}{x} = - 0{,}02828 \mathrm{d}t \] \[ \int\frac{\mathrm{d}x}{x} = -0{,}02828 \int \mathrm{d}t \] \[ \ln (\frac{x}{x_0}) = - 0{,}02828 t \]

  Poznámka:V argumentu logaritmu jsme hmotnost x formálně vydělili konstantou x0, která má rozměr hmotnosti, aby se v argumentu přirozeného logaritmu vyskytovala bezrozměrná veličina.

  Aplikací exponenciály

  \[ \frac{x}{x_0} = e^{-0{,}02828t}, \]

  dostáváme výsledek

  \[ x = x_0 e^{-0{,}02828t}. \]

  Teď nezbývá nic jiného než určit konstantu x0.

  Víme, že v čase t = 0 bylo nerozpadlých 100 g thoria. Platí tedy

  \[ 100 = x_0 e^{0}\hspace{20px} \Rightarrow \hspace{20px }x_0 = 100. \]

  Výsledná závislost vypadá následovně:

  \[ x (t) = 100 e^{-0{,}02828t}, \]

  kde x je hmotnost v gramech, t je čas ve dnech.

  ad b)

  Naší úlohou je zjistit, kolik gramů thoria se rozpadne během 67 dnů.

  Proto do rovnice

  \[ x = 100 e^{-0{,}02828t} \]

  za čas dosadíme t = 67:

  \[ x (67) = 100 e^{-0{,}02828\cdot{67}} \]

  Dostáváme přibližný výsledek:

  \[ x = 15 \hspace{2px} \mathrm{g}. \]

  Víme tedy, že ze 100 g thoria zůstalo nerozpadlých 15 g.

  Během 67 dnů se rozpadne 85 g thoria.

  ad c)

  Do rovnice

  \[ x = 100 e^{-0{,}02828t} \]

  dosadíme za x = 50 g :

  \[ 50 = 100 e^{-0{,}02828t} \] \[ \frac{1}{2} = e^{-0{,}02828t}, \]

  zlogaritmujeme

  \[ \ln (\frac{1}{2}) =\ln( e^{-0{,}02828t}) \] \[ \ln (\frac{1}{2}) = -0{,}02828t, \]

  dostáváme přibližný výsledek:

  \[ t = 24{,}5.\]

  Z thoria zůstane nerozpadlých 50 gramů po 24,5 dnech.

  Poznámka: Určili jsme, že přibližně polovina daného izotopu thoria se rozpadne po 24,5 dnech. Přibližně jsme tedy určili poločas rozpadu izotopu 234Th.

  ad d)

  Několik libovolně zvolených hmotností (menších nebo rovných 100 g) dosud nerozpadlého thoria a jim příslušející časy jsou uvedeny níže v Tabulce č. 1.

  Poznámka: Například 3,7 v tabulce označuje čas, za který ze 100 g thoria zůstane nerozpadlých 90 g.

  Závislot hmotnosti thoria na čase je uvedená v Grafu č. 1.

  Poznámka: Vypočtené časy jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

  Tabulka č. 1
  Graf č. 1
 • Odpověď

  a) Časová závislost hmotnosti daného izotopu thoria 234Th vypadá následovně:

  \[ x = 100 e^{-0{,}02828t}, \]

  kde x je hmotnost v gramech, t je čas ve dnech.

  Poznámka: Uvedená rovnice je jen pro číselné hodnoty, bez fyzikální jednotky.

  b) Během 67 dnů se rozpadne 85 g thoria.

  c) Z thoria zůstane nerozpadlých 50 gramů po 24,5 dnech.

  d) Z Grafu č. 1 (viz sekci Celkové řešení) je vidět, že časová závislost hmotnosti dosud nerozpadlého thoria vypadá jako graf exponenciální funkce.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze