Rozdělení energie

Úloha číslo: 452

Vypočtěte nejpravděpodobnější kinetickou energii translačního pohybu částic ideálního plynu při teplotě 290,15 K.

 • Nápověda 1 – pozor na chybné řešení

  Tato úloha je zrádná v tom, že vede velice jednoduchou cestou ke zdánlivě logickému řešení, jež je ale bohužel nesprávné. Jde o to, že známe výraz pro nejpravděpodobnější rychlost

  \[v_{max}=\sqrt{\frac{2kT}{m}}\]

  a dalo by se tedy očekávat, že maximum rozdělení podle energie bude odpovídat maximu rozdělení podle rychlosti, a bude proto platit:

  \[E_{max}=\frac{1}{2}mv^{2}_{max}=\frac{1}{2}m \frac{2kT}{m}=kT.\]

  Tato úvaha je však chybná! Je to proto, že rozdělení podle energie má jiný tvar než rozdělení podle rychlosti a jejich maxima si proto neodpovídají.

 • Nápověda 2

  Nejprve najděte rozdělovací funkci ρ(E) podle energie.

   

  Využijte k tomu rozdělovací funkci ρ(v) podle velikosti rychlosti, pro kterou platí

  \[\rho(v)=4\pi\left({\frac{m}{2\pi kT}}\right)^{\frac{3}{2}}v^{2}e^{-{\frac{mv^2}{2kT}}},\]

  kde m je hmotnost, T termodynamická teplota a k Boltzmannova konstanta.

  Pravděpodobnost nalezení částice v elementárním rychlostním intervalu (v;v + dv) je ρ(v)dv.Pravděpodobnost nalezení částice v elementárním energetickém intervalu (E;E + dE) daná vztahem ρ(E)dE.

  Známe vztah mezi energií E a velikostí rychlosti v

  \[E=\frac{1}{2}mv^{2}.\]

  Z něho vyjádříme jednak rychlost pomocí energie a zdiferencováním i vztah mezi dv a dE. Obojí dosadíme do výše uvedené rozdělovací funkce.

 • Nápověda 3

  Nejpravděpodobnější energii Emax stanovte jako maximum nalezené rozdělovací funkce ρ(E).

   

  Jak se maximum funkce hledá?

 • Zápis

  T = 290,15 K teplota plynu
  Emax = ? nejpravděpodobnější kinetická energie

  Z tabulek:

  k = 1,38 ·10−23 J K−1 Boltzmannova konstanta
 • Rozbor

  Nejprve najdeme rozdělovací funkci podle energie. Při jejím hledání využijeme rozdělovací funkci podle velikosti rychlosti a známý vztah mezi energií a rychlostí.

  Poté určíme nejpravděpodobnější energii jako maximum nalezené rozdělovací funkce podle energie. Tuto funkci tedy zderivujeme a derivaci položíme rovnu nule.

 • Řešení

  Nejprve najdeme rozdělovací funkci podle energie, tj. funkci ρ(E), mající tu vlastnost, že pravděpodobnost nalezení dané částice v energetickém intervalu od E1 do E2 bude dána vztahem

  \[p(E_{1}\,<\,E\,<\,E_{2})\,=\,\int_{E_{1}}^{E_{2}}{\rho(E)}\,dE.\]

  Při hledání rozdělovací funkce později využijeme znalost rozdělovací funkce podle rychlosti ρ(v), pro níž platí

  \[\rho(v)=4\pi\left({\frac{m}{2\pi kT}}\right)^{\frac{3}{2}}v^{2}e^{-{\frac{mv^2}{2kT}}},\]

  kde m je hmotnost, T termodynamická teplota a k Boltzmannova konstanta.

  Pravděpodobnost nalezení částice v elementárním rychlostním intervalu (v;v + dv) je ρ(v)dv. Tomu odpovídá pravděpodobnost nalezení v elementárním energetickém intervalu (E;E + dE) daná vztahem ρ(E)dE.

  Mezi energií E a rychlostí v platí známý vztah

  \[E=\frac{1}{2}mv^{2}.\]

  Ten zdiferencujeme

  \[\mathrm{d}E=mv\mathrm{d}v.\]

  Odtud vyjádříme elementární změnu rychlosti

  \[\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}E}{mv},\]

  pro kterou po dosazení výrazu

  \[v=\sqrt{\frac{2E}{m}}\]

  dostaneme

  \[\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}E}{m\sqrt{\frac{2E}{m}}}=\frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{E}\sqrt{2m}}.\]

  Nyní můžeme psát

  \[\rho(v)\mathrm{d}v\,=\,4\pi\left(\frac{m}{2\pi kt}\right)^{\frac{3}{2}}v^{2}e^{-\frac{mv^{2}}{2kT}}\mathrm{d}v.\]

  Dosadíme-li do tohoto výrazu vztahy pro rychlost v a pro její elementární změnu dv dostaneme

  \[\rho(E)\mathrm{d}E\,=\,4\pi\sqrt{\frac{m}{2}}\left(\frac{1}{\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}}Ee^{\frac{-E}{kT}}\frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{E}\sqrt{2m}}\]

  a po úpravě

  \[\rho(E)=2\pi\left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{E}e^{\frac{-E}{kT}}.\]

  Podařilo se nám tedy najít rozdělovací funkci podle energie. Nejpravděpodobnější energii Emax nyní stanovíme jako maximum této funkce. To najdeme tak, že funkci zderivujeme podle energie E (použijeme pravidla pro derivování součinu a složené funkce):

  \[\frac{\mathrm{d}\rho(E)}{\mathrm{d}E}\,=\,2\pi \left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{2\sqrt{E}}e^{\frac{-E}{kT}}+\sqrt{E}\left(\frac{-1}{kT}\right)e^{\frac{-E}{kT}}\right).\]

  Získanou derivaci upravíme

  \[\frac{\mathrm{d}\rho(E)}{\mathrm{d}E}\,=\,2\pi\left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{\frac{-E}{kT}}\left(\frac{1}{2\sqrt{E}}-\frac{\sqrt{E}}{kt}\right)\]

  a položíme ji rovnu nule

  \[\frac{\mathrm{d}\rho(E)}{\mathrm{d}E}=0\;\;\;\Rightarrow \;\;\;2\pi\left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{\frac{-E}{kT}}\left(\frac{1}{2\sqrt{E}}-\frac{\sqrt{E}}{kt}\right)=0.\]

  Odtud plyne podmínka

  \[\left(\frac{1}{2\sqrt{E_{max}}}-\frac{\sqrt{E_{max}}}{kT}\right)=0.\]

  Po úpravě této rovnice

  \[\frac{1}{2\sqrt{E_{max}}}=\frac{\sqrt{E_{max}}}{kT}\]

  a vyjádření nejpravděpodobnější energie Emax nakonec dostáváme

  \[E_{max}=\frac{kT}{2}.\]

  Všimněte si, že při chybném řešení uvedeném v Nápovědě 1 vyšla nejpravděpodobnější rychlost dvakrát větší.

 • Číselné dosazení

  \[E_{max}=\frac{kT}{2}=\frac{1{,}34\cdot{10^{-23}}\cdot{290{,}15}}{2}\,\mathrm{J}\dot{=}2\cdot{10^{-21}}\mathrm{J}\]
 • Odpověď

  Nejpravděpodobnější energie vychází přibližně 2·10− 21 J.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
En translation
Zaslat komentář k úloze